Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama izbeglica...

Na osnovu člana 9.stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije, broj 02-133-2/2017-07 od 12.12.2018. godine, Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji grada Smedereva kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi, koja je obrazovana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva, broj 02-133/2017-07 od 29. juna 2017. godine (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje 31.01.2019.godine

 

                                                       JAVNI POZIV

za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama izbeglica, kroz kupovinu jedne seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu

  

  

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Član 1.

 

Predmet Javnog poziva je dodela sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama izbeglica, kroz kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku, adaptaciju ili opremanje predmetne seoske kuće sa okućnicom i postupak dodele sredstava pomoći porodicama izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku, adaptaciju ili opremanje predmetne seoske kuće sa okućnicom, ( u daljem tekstu:  Pomoć), koju obezbeđuje Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije u saradnji sa gradom Smederevom (u daljem tekstu: Grad).

 

                                                            Član 2.

 

Sredstva namenjena porodicama izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodatnu pomoć namenjenu za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku, adaptaciju ili opremanje predmetne seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu:Pomoć) mogu biti dodeljena izbeglicama koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji grada Smedereva,  uključujući  članove  njihovog  porodičnog   domaćinstva,  a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatna pomoć namenjena za građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku, adaptaciju ili opremanje predmetne seoske kuće sa okućnicom, sve kako bi poboljšali uslove stanovanja (u daljem tekstu:Korisnik).Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu koji ne može biti veći od RSD 1.400.000,00  (jedanmiliončetiristotinehiljadedinara)  po  porodičnom domaćinstvu korisnika i to: RSD 1.200.000,00 (jedanmiliondvestathiljada dinara) za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i RSD 200.000,00 (dvestahiljadadinara) sa obračunatim PDV-om za dodatnu pomoć namenjenu za  građevinski i drugi materijal i/ili opremu za popravku, adaptaciju ili opremanje predmetne seoske kuće sa okućnicom.

 


Izabrani korisnik Pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

 

 

                           II.   USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

  

                                                       Član 3.

  

Podnosilac prijave na Javni poziv i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1.                izbeglički status, i to:

-   da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, ili

-   da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov odnosi se obavezno na Podnosioca prijave, a na članove njegovog porodičnog domaćinstva ukoliko su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

2. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji  grada Smedereva,

3. da su podnosilac prijave i članovi prodičnog domaćinstva smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju

4. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

5. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;

6. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

7. da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

8. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;

9. da nisu na Konačnoj listi reda prvenstva po nekim od javnih poziva Regionalnog stambenog programa, za trajno rešavanje stambene potrebe - Stambeni program u Republici Srbiji;

10. da seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisane u katastar nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta;

11. da je seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti  kao:

-   nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

-   nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

-   nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izadata upotrebna dozvola ili

-   nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili

-   da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja. Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 10) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

12. Da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nevedeni u Prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

 

 

III. MERILA ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI

  

Član 4.

 

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

1.        Broj  članova  porodičnog  domaćinstva:  po  članu  porodičnog  domaćinstva  -   10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi - 50 bodova.

2.      Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima  na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu - 20 bodova.

3.        Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

3.1)     porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece - 10 bodova;

3.2)     porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece - 20 bodova;

4.        Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:

4.1) domaćinstvo sa  jednim detetom 10 bodova;

4.2) domaćinstvo sa dvoje dece - 20 bodova;

4.3) domaćinstvo sa troje ili više dece - 30 bodova.

5.        Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu - 20 bodova.

6.        Stambena situacija podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva: 6.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru - 10 bodova;

6.2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova - 20 bodova;

7.        Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

7.1)  porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu - 10 bodova;

7.2)  porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu - 20 bodova.

Prilikom bodovanja prijava po tački 7) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu.  Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

8. Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

8.1)   po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

-      ako postoji delimična radna sposobnost - 10 bodova

-      ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti - 20 bodova.

8.2)   po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

-      za telesno oštećenje 100% - 20 bodova;

-      za telesno oštećenje 90% - 15 bodova;

-      za telesno oštećenje 80% - 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno  oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva.

9. Bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva - 20 bodova.

Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8. podtač. 1) i 2) ovog člana.

Ukoliko se Podnosilac prijave i članovi njegogovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za Podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socio-medicinskog značaja.

10. Registrovano seosko gazdinstvo - 20 bodova.

Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo.

 

Član 5.

 

Ukoliko dva ili više Podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati Podnosilac prijave koji:

1)             ima veći broj maloletne dece;

2)             ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;

3)             ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;

4)             duže boravi na području Grada  i

5)             ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

 

 

                                          IV.   POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Član 6.

 

Podnosilac prijave za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze:

1.        Popunjen i potpisan obrazac Prijave;

2.        Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili Pešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa

(NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove  porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

3.        Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je sa čipom);

4.          Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);

5. Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi  porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;  da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu  korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, kao i da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti. Navodi iz izjave biće predmet provere od strane Komisije;

6.  Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog

domaćinstva:

-za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru - potvrda poverenika;

-za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova - izjava overena kod nadležnog organa;

7. Dokaz o prihodima:

-Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog  domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je Podnosilac prijave ili član porodičnog domaćinstva nezaposlen i da nema prihode;

-Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;

-Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Prijave na javni poziv - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;

- Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog Javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla) ili ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihod po osnovu penzije, potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji ni u zemlji porekla;

8. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godine - dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze  navedene u tački 7) ovog stava (dokazi o prihodima);

9. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

10. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju - Rešenje nadležne Komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

11. Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni  dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama,  sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) - Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;

12. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

-   potvrda o smrti bračnog druga;

-   rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

-   izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

-   presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog  organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

13. Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

14. Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);

15. Overenu izjavu vlasnika seoske kuće na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist podnosioca prijave;

16. Dokaz o vlasništvu nad seoskom kućom - list nepokretnosti ne stariji od šest meseci u kome je prodavac upisan kao vlasnik predmetne seoske kuće i zemljišta  na kojem se ista nalazi i u kome su predmetna seoska kuća i zemljište koji su predmet kupoprodaje upisani bez tereta, odnosno u kome je seoska kuća upisana kao:

-  nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

-  nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

-  nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izdata upotrebna dozvola ili nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili

17. Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);

18. Ukoliko se radi o seoskim kućama koje su u vreme podnošenja Prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);

19. Potvrda nadležne Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje;

20. Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po Prijavi na Javni poziv.

                                                        Član 7.

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/2016) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice u evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome; izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju  o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete Prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može  po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po Prijavi na Javni poziv.

                                                                    Član 8.

 

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva i na Zvaničnoj internet stranici grada Smedereva.

ROK  za podnošenje Prijave sa dokumentacijom  na Javni poziv je 15 dana  od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijavu sa potrebnim obrascima sva zainteresovana lica mogu preuzeti u Povereništvu za izbeglice i migracije grada Smederevo, Ulica trg Republike 12-14, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,00 časova.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Smedereva, Omladinska broj 1, 11300 Smederevo,  sa naznakom " Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće".

 

Član 9.

    Na Predlog liste Podnosilac prijave može uložiti prigovor  Komisiji, u roku  od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Predloga liste.

    Komisija je obavezna da o pristiglim prigovorima, odgovori u roku od 15  (petnaest) dana, od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

 

Član 10.

Nakon provere navoda iz prigovora i utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno nakon isteka roka za odgovor na prigovore, Komisija utvrđuje Konačnu listu korisnika za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Konačna lista).

Konačnu   listu  Komisija  objavljuje   odmah  po  utvrđivanju   na  oglasnoj   tabli Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave  i na Zvaničnoj internet stranici grada Smedereva.

 

Član 11.

Na osnovu Konačne liste Komisija donosi Odluku o dodeli pomoći (u daljem tekstu: Odluka), koja se dostavlja licima na koja se Odluka odnosi.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo žalbe na Odluku Gradskom veću grada Smedereva, preko Komisije, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja Odluke.

 

 

 

Broj: 02-133-7/2017-07

Datum:  31.01.2019.godine

Smederevo                                              

 

 

 

 

                                                                         ZAMENICA PREDSEDNIKA KOMISIJE

 

                                                                                             Lidija Mihailović