Седми позоришни фестивал ТЕАТАР У ТВРЂАВИ Делегација Олимпијског комитета Србије у посети Смедереву Дунав филм фест Смедерево 2020 Отказана манифестација Смедеревска јесен Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде


ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2020. години

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије", број 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), чланова 4, 8. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева", број 6/2019), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број 401-00-00189/2019-01/2 од 26. децембра 2019. године и члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 197. седници одржаној 9. јануара 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2020. години

  

I ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА

            Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Смедерева; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређењу медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Смедерева за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

            Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања Град Смедерево обезбеђује из свог буџета средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, у укупном износу од  25.000.000,00 динара.

            Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту производње медијских садржаја из области јавног информисања, а који ће бити суфинансирани средствима из буџета града Смедерева у 2020. години износи  10.000,00 динара, а највећи износ средстава који се одобрава по наведеном пројекту износи 10.000.000,00 динара.

            Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

 

II ПРАВО УЧЕШЋА

              Право учешћа на Конкурсу имају:

 а) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води код Агенције за

     привредне регистре,

 б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који

     приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај, бити реализован путем медија,

     који је уписан у Регистар медија.

            Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

 

 

 

2.

 

            Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

            Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на овом Конкурсу.

            Ако је учесник Конкурса издавач више медија, на Конкурсу може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

            Учесник Конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима, који се реализују путем штампаних медије, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са члановима 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

            Учесник Конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

            Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију.

  

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

            Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у

    области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским   

    стандардима.

            На основу критеријума из става 1. тачка 1) ове главе, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

·     остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

·     остваривање намене Конкурса;

·     усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних

      група;

·     идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

·     заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког   

      приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

·     усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и

     потребама циљних група;

·     степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

·     мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

·     разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

·     степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта

     настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

·     степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

·     неопходних ресурса за реализацију пројекта;

·     стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају   

     предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

 

3.

 

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

·     прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног   

      трошка са пројектним активностима;

·     економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

            На основу критеријума из става 1. тачка 2) ове главе посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику Конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела

    или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и

    етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске

    медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да

    се сличан случај неће поновити.

 

            Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад

     грађана на територији града Смедерева;

2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и језика;

4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на

    територији града Смедерева;

5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаја осетљивих и

    маргиналних друштвених група и

6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности.

 

IV ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

            Конкурс се објављује на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs, као и најмање у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју града Смедерева.

            Конкурс је отворен 20 (двадесет) дана од дана објављивања у НОВИНСКОМ ИЗДАВАЧКОМ ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НАШ ГЛАС СМЕДЕРЕВО (Назив медија: НАШ ГЛАС), које се дистрибуира на подручју града Смедерева и на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs, и видљив је све време трајања Конкурса.

 

V ПРИЈАВА

            Пријава на Конкурс подноси се на пријавном Обрасцу 1 (попуњен предлог пројекта и попуњен буџет пројекта), који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 16/2016 и 8/2017) и може се преузети на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs.

            Учесник Конкурса дужан је да уз наведени Образац 1, поднесе и следећу   документацију:

 -доказ о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

- доказ о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре (у обзир се неће

  узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила  у Агенцији за привредне

  регистре);

- потврда  Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у

  принудној наплати (да нема блокиран  рачун);

- решење/потврда о пореском идентификационом броју - фотокопију ПИБ-а;

- дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске

   медије;

 

 

4.

 

- потписана изјава учесника Конкурса да се бави производњом медијског садржаја;

- потписана изјава учесника Конкурса о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ

  додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој  

  фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ

  у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет

  медије и новинске агенције;

- потписана изјава учесника Конкурса о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ

  додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу

  медијских садржаја за телевизију и

- оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити   

  емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве

  производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и

  радијског програма) са доказом о регистрацији овог медија (или више њих) из

  Регистра медија у Агенцији за привредне регистре.

 

            Попуњену и оверену Пријаву на Конкурс на прописаном Обрасцу 1 (предлог пројекта и буџет пројекта) са документацијом подноси одговорно лице учесника Конкурса на адресу: Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава по Јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Смедерева у 2020. години" и са назнаком „Не отварати".

  

VI ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

            Оцену пројеката поднетих на Конкурс, као и предлог о додели средстава са образложењем доноси Комисијa коју ће решењем именoвати Градско веће града Смедерева.

            За члана Комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и предложено лице не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

            Већина чланова Комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји.      

            Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, и која уз предлог за чланове Комисије подносе и доказ о регистрацији.

 

VII ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

            Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године  пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове  Комисије.

            Уз предлог за члана Комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.

            Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду Комисије, да  писаним путем  предложе  Градском већу града Смедерева своје чланство у Комисији.  

            Уз предлог за чланове Комисије доставити и кратке биографије.

            Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

            Предлози за чланове Комисије достављају се у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Конкурса у новинама НАШ ГЛАС и на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs.

            Одлука о именовању Kомисије доноси се у форми решења и објављује се на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs.

 

 

 

 

5.

 

VIII ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

            Одлуку о расподели средстава са образложењем донеће Градско веће града Смедерева, у форми решења, а на основу образложеног предлога Комисије o расподели средстава. Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

            Скенирано Решење о расподели средстава биће достављено сваком учеснику Конкурса у електронској форми и биће објављено на веб-сајту Града Смедерева www.smederevo.org.rs.

            Период имплементације пројекта је најкасније 31.12.2020. године, а рок подношења извештаја 31.1.2021. године.

  

IX НАПОМЕНЕ

            На сва права и обавезе која нису наведена у овом Конкурсу, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Уредбe о правилима за доделу државне помоћи.

 

 

 

Број 037-5/2020-07

У Смедереву, 9. јануара 2020. године

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                 Дејан Стошић  

 

Документа за преузимање

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
Образац 1- Буџет пројекта
Скенирани Образац Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Буџет пројекта
Скениран Јавни позив