Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика Магија науке и одушевљење посетилаца на „Ноћи истраживача“ у Смедереву


ЈАВНИ УВИД - НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКА СМЕДЕРЕВО

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије"), број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), излаже на

 

 

Ј А В Н И  У В И Д

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКА СМЕДЕРЕВО

 

 

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Лука Смедерево обавиће се у згради Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у холу испред скупштинске сале, од 1. до 30. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

 

Током јавног увида, заинтересована лица могу своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе овом Одељењу, преко писарнице, Омладинска бр.1, најкасније до 30. јуна 2017. године.

 

Јавна седница Комисије за планове града Смедерева, одржаће се у згради Градске управе Смедерева, 5. јула 2017. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове града Смедерева.

 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Смедерева.