Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТ.ПАРЦ.БР.696/1 КО СМЕДЕРЕВО - КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ, И ФАЗА (ЦЕЛИНА 3)

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), излаже на

 

 

Ј А В Н И   У В И Д

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА КАТ.ПАРЦ.БР.696/1 КО СМЕДЕРЕВО - КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ,

I ФАЗА (ЦЕЛИНА 3)

 

 

                        Јавни увид обавиће се у периоду од 21.12.2017. године до 19.1.2018. године, у згради Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у холу испред скупштинске сале, радним данима од 11 до 14 часова. Нацрт Измена и допуна биће изложен и на интернет страници града Смедерева.

            У току јавног увида, заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу доставе своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику, преко писарнице (на шалтеру или препорученом пошиљком), најкасније до 19.1.2018. године.

            Јавна седница Комисије за планове града Смедерева одржаће се 24.1.2018. године, у 9 часова, у згради Градске управе Смедерева. У току јавне седнице, сва присутна правна и физичка лица, која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику, могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове града Смедерева.