Годишње саветовање пчелара Делегација кинеских привредника у посети Смедереву Златни одбојкаш у Смедереву Завршна манифистација књижевног конкурса Међународни дан борбе против насиља над женама


ЈАВНИ УВИД Нацрт Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019 и 37/2019-др.закон), излаже на

 

 

ЈАВНИ УВИД

Нацрт Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева

 

 

Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана почев од 20.11.2019.године, у згради  Градске управе Смедерево, Омладинска 1, у холу испред скупштинске сале, радним данима од 11 до 14 часова.  Нацрт Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева биће изложен  и на интернет страници града Смедерева.

У току јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу доставе своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику, преко писарнице Градске управе. (на шалтеру  или препорученом пошиљком).

 

            Јавна седница Комисије за планове града Смедерева одржаће се 26.12. 2019.године, у 11 часова, у згради Градске управе Смедерево. У току јавне седнице, сва присутна правна и физичка лица, која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева, у писаном облику, могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове града Смедерева.