Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ЈАВНИ УВИД Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари - лево

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), излаже на

 

 

ЈАВНИ УВИД

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу

пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари - лево

 

Јавни увид обавиће се у периоду од 30.5. до 29.6.2018.године, у згради  Градске управе Смедерево, Омладинска 1, у холу испред скупштинске сале, радним данима од 11 до 14 часова.  Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен  и на интернет страници града Смедерева.

У току јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу доставе своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику, преко писарнице Градске управе. (на шалтеру  или препорученом пошиљком), најкасније до 29.6.2018.године.

 

            Јавна седница Комисије за планове града Смедерева одржаће се 4.7. 2018.године, у 11 часова, у згради Градске управе Смедерево. У току јавне седнице, сва присутна правна и физичка лица, која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове града Смедерева.