Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање моторних возила горивом са пратећим садржајима на кат.парц.број 233/6 К.О. Смедерево у Смедереву

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за урбанизам Градске управе Смедерево, у складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

 

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У

Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање моторних возила горивом са пратећим садржајима на кат.парц.број 233/6 К.О. Смедерево у Смедереву

 

          Јавна презентација одржаће се у трајању од седам дана почев од 21.07.2016. године, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, у прериоду од 10 до 14 часова. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику овом Одељењу, преко писарнице Градске управе Смедерево.