Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања,  расписало је први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у набавку нове опреме, а рок за подношење захтева је од 27. марта до 28. маја 2018. године.

Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку нове опреме и механизације дати у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 3, која је објављена уз овај Јавни позив.

Обухваћени су сектори млека и производи од млека, меса и производа од меса, као и сектор воћа и поврћа.

За средства могу да се пријаве, предузетници, задруге, микро, мала и средња агро предузећа.

Висина подстицаја износи 50% укупних прихватљивих трошкова инвестиције и додатних 10% за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама.

Минимални износ подстицаја које корисник може да оствари у свим  секторима је 10.000 евра. Максимални износи подстицаја за сектор меса и сектор воћа и поврћа су милион евра, док је овај износ у сектору млека двоструко већи.

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више прихватљивих инвестиција у оквиру само једног сектора.

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/. Јавни позив ће бити објављен и на огласној табли месних канцеларија и месних заједница као и на веб страни Града Смедерева

Информације у вези расписаног Јавног позива могу се добити и путем телефона, позивањем Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 011/2607960; 2607961, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/3020100; 3020101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

 

 

ШЕФИЦА ОДСЕКА                                                                                НАЧЕЛНИЦА  ОДЕЉЕЊА

            Наташа Миладиновић                                                                                   Здравка Ковачевић Васић

 


 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

             На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 - др. закон и 101/2016) и члана 12. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС, број 84/17 и 23/18), расписује

 

П Р В И

 

Ј А В Н И    П О З И В

  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВАУ НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ

  

  

Предмет Јавног позива

Члан 1.

            У складу са чланом 12. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службенигласник РС, број 84/17 и 23/18), у даљем тексту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у набавку нове опреме (у даљем тексту: Јавни позив).

 

          Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку нове опреме дати у Прилогу 1 - Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 3, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

 

          Предмет Јавног позива су и инвестиције у набавку нове механизације дате у Прилогу 1, а чија емисија издувних гасова не прелази нормативе и стандарде дате у Прилогу 2 - Листа стандарда емисије издувних гасова, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део

 

          Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства у складу са овим Јавним позивом, износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје по овом Јавном позиву, утврђени су Правилником и другим прописима.

  

Захтев за одобравање пројекта

 

Члан 2.

          Захтев за одобравање пројекта подноси се на Обрасцу 1 - Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства- Први Јавни позив за Меру 3, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

 

          Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 3 (Прилог 1).

 

          Захтев за одобравање пројекта може се поднети само у оквиру једног сектора.

  

          Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1. овог члана са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати - Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства - Први Јавни позив за Меру 3", препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.

 

Рок за подношење захтева за одобравање пројекта

Члан 3.

          Захтев из члана 2. овог Јавног позива подноси се у року од 27. марта 2018. године до 28. маја 2018. године.

          Захтеве поднете пре или после рока из става 1. овог члана, Управа одбацује без разматрања.

Документација уз Захтев за одобравање пројекта

Члан 4.

          Уз захтев из члана 2. овог Јавног позива доставља се следећа документација:

1)   пословни план у складу са чланом 8. Правилника;

2)   попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар 2017. године, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта;

3)   понуде у складу са чланом 5. тачка 8) Правилника, а ако се односе на инвестиције у набавку механизације, понуде које садрже и податке о емисији издувних гасова;

4)   уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;

5)   уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

6)   извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре

7)   биланс успеха за 2017. годину - за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности;

8)   картице за некретнине, постројења и опрему на дан 31. децембар 2017. године, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта - за лице које води књиге по систему двојног књиговодства;

9)    порески биланс -Образац ПБ2 за 2017. годину - за лице које је  обвезник пореза на приход од самосталне делатности;

10)    извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, и то: препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;

11)    ако подносилац захтева није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од 2018. године, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења.

                       12) Изјаву подносиоца захтева да као независан привредни субјекат или заједно са партнерским или повезаним привредним субјектима, има положај малог или средњег привредног субјекта у складу са Правилником - на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

 

          За инвестиције у набавку опреме која се уграђује у објекат, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и употребна дозвола у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.

 

          Понуде и рачуне за консултантске услуге, за трошкове припреме техничке документације, израде студије о процени утицаја на животну средину, студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови, у оквиру општег трошка могу издати предузетници и правна лица регистрована за обављање наведених послова у оквиру одговарајуће делатности.

 

          За доказивање испуњености критеријума рангирања подносилац захтева доставља и сертификат о органској производњи, односно акт о географској ознаци порекла, односно елаборат о енергетској ефикасности у складу са законом којим се уређује ефикасно коришћење енергије, односно одобрен акциони план за достизање стандарда Европске уније у сектору млека и меса у складу са националном стратегијом за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла.

 

          Ако подносилац захтева за одобравање пројекта не достави потребну документацију из става 1. тач. 4) - 7), 9) и 10) и става 2. овог члана,Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

 

          Управа задржава право да од подносиоца затражи достављање и додатне документације у циљу утврђивања или провере испуњености услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.

 

Захтев за исплату ИПАРД подстицаја

  

Члан 5.

            Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја подноси се на Обрасцу 2 - Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства - Први Јавни позив за Меру 3, после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у решењу о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта, у складу са Правилником.

 

            Подносилац захтева може поднети само један захтев за исплату по овом Јавном позиву.

 

          Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1. овог члана са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати - Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства - Први Јавни позив за Меру 3", препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.

 

Документација уз Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја

Члан 6.

          Уз захтев за исплату из члана 5. овог Јавног позива корисник ИПАРД подстицаја доставља следећу документацију:

     1)    рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта;

     2)    отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист;

     3)    доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;

     4)    гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције;

     5)    јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;

     6)    сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе - ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе (ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем већа од 100.000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о пореклу робе;

     7)    извод из Регистра привредних субјекта који води Агенција за привредне регистре;

     8)    извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, и то: препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;

     9)    употребна дозвола;

    10)   уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;

     11)  уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

     12)  потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

     13)  потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;

     14)  потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

     15)  ако је предмет инвестиције набавка робе корисник доставља изјаву од добављача да је испоручена роба нова,а ако је предмет инвестиције набавка механизације и изјаву добављача да емисија издувних гасова не прелази нормативе и стандарде дате у Прилогу 2 - Листа стандарда емисије издувних гасова;

     16)  картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему двојног књиговодства за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта, оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;

     17)  картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему двојног књиговодства, заједно са аналитичком картицом добављача, коју води корисник, издатим на датум подношења захтева за исплату, оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;

     18)  акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине у складу са прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије;

     19)  акт органа надлежног за послове безбедности и здравља на раду којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности и здравља на раду, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима којим се уређује безбедност и здравље на раду;

     20)  акт органа надлежног за послове ветеринарског јавног здравља и добробити животиња којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња у складу са прописима којим се уређује ветеринарство и добробит животиња и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека и меса;

     21)  акт органа надлежног за послове безбедности хране биљног порекла којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности хране биљног порекла, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности хране биљног порекла у складу са прописима којим се уређује безбедност хране и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору воћа и поврћа;

     22) Изјаву подносиоца захтева да као независан привредни субјекат или заједно са партнерским или повезаним привредним субјектима, има положај малог или средњег привредног субјекта у складу са Правилником - на Обрасцу 3, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

 

          Поред документације из става 1. овог члана ако је корисник акционарско друштво доставља се и оснивачки акт.

          Ако је предмет инвестиције специјализовано транспортно возило или друга механизација која се региструје у складу са прописима, корисник подстицаја, поред документације из ст. 1. и 2. овог члана, доставља и фотокопију саобраћајне дозволе на име корисника подстицаја.

          За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије за месец у коме је извршено плаћање и ту вредност уписује у образац захтева за исплату.

 

          Ако корисник не достави потребну документацију из става 1. тач. 7) - 14) овог члана, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

 

           Управа задржава право да од подносиоца затражи достављање и додатне документације у циљу утврђивања или провере испуњености услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.

 

Износ расположивих средства за расписани Јавни позив

 

Члан 7.

          По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 878.498.105 динара, у складу са Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Суспензивна клаузула

Члан 8.

          Управа доноси решења о одобравању пројекта у складу са Правилником и овим Јавним позивом након ступања на снагу Финансијског споразума између Европске Комисије и Владе Републике Србије у складу са Оквирним споразумом између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и Секторским Споразумом (у даљем тексту: Финансијски Споразум).

          У случају измена Правилника након ступања на снагу Финансијског Споразума, Управа писменим путем обавештава подносиоце захтева о евентуалним изменама услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје по овом Јавном позиву.

          У случају одлагања ступања на снагу Финансијског Споразума, Министарство пољопривреде. шумарства и водопривреде може Влади Републике Србије предложити одговарајуће измене посебног прописа који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и Правилника којима би се омогућило одобравање и исплата ИПАРД подстицаји у складу са овим Јавним позивом искључиво и у потпуности из средстава буџета Републике Србије.

Информације

Члан 9.

 

          Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства објављује се на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласним таблама Управе за аграрна плаћања, на адресама: Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд и Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд

 

          Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

 

У Београду, 27. марта 2018. године,

 

Број:  320-03-01-1/2018-07

Датум: 27. март 2017. године

В.Д. Директора

Жарко Радат