Портал намењен за благовремено информисање малих и средњих предузећа ... РЕЗУЛТАТ АНКЕТЕ ЗА ГРАДСКУ ФОНТАНУ Анкета за одабир будућег изгледа фонтане ВАЖНО САОПШТЕЊЕ


Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу фарме-прасилиште за крмаче, одгој прасади и тов на кат. парц. бр. 1681 и 1682/2 К.О. Мала Крсна

 

      Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФАРМЕ-ПРАСИЛИШТЕ ЗА КРМАЧЕ, ОДГОЈ ПРАСАДИ И ТОВ

НА КАТ. ПАРЦ. БР. 1681 И 1682/2  К.О. МАЛА КРСНА

 

 

      Урбанистички пројекат за изградњу фарме-прасилиште за крмаче, одгој прасади и тов, на кат.парц. бр. 1681 и 1682/2 К.О. Мала Крсна (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране Никола Перазић пр, Архитектонска делатност „АРС Пројект" Београд, Јурија Гагарина 173/42, инвеститора Стојадиновић Зорана и Биљане из Мале Крсне, Моравска 44.

      Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 23. 2. 2021.године.

       За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Филипа Димића, мастер просторни планер, контакт тел. 026/672-724, лок.1410.

       Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  16.2. 2021. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

       Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs.