Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


КОНАЧНА ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ПРЕВОДИЛАЧКИ СЕРВИС ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

        На основу члана 10. Става 2.  Правилника о начину и критеријумима за избор пружаоца услуге, начину и условима пружања услуге преводилачки сервис за знаковни језик  за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години број 400-4916/2016-07 од 30. јула 2016. године,

 

      Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години, на трећој седници одржаној 21.11.2016. године, донела је

 

 

К О Н А Ч Н У  О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ ПРЕВОДИЛАЧКИ СЕРВИС ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК

ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

У 2016. ГОДИНИ

 

 

                                                                     Члан 1.

 

        За пружаоца услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом на територији града Смедерева у 2016. години изабрана је Градска организација глувих и наглувих Смедерево.

       

                                                        Члан 2.

 

      Са пружаоцем услуге из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће Уговор.

 

                                                         Члан 3.

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се   на званичној интернет страници града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

Члан 4.

 

        Одлуку у препису доставити: изабраном пружаоцу услуге, Одељењу за јавне службе Градске управе Града Смедерева, документацији и архиви.

           

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                                          

 

                                                                                                                                Миша Ивковић