ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ О ФИНАНСИРАЊУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ Одобрен пројекат у оквиру грант шеме Програма Еxцханге 5 ... ... Санација дивљих депонија


Кодекс понашања службеника и намештеника Градске управе града Смедерева

            На основу члана 4. став 7. и члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 21/2016) и члана 50. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 - пречишћен текст),

            начелница Градске управе града Смедерева 27. новембра 2017. године доноси

 

 

КОДЕКС

ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  

Кодекс

Члан 1.

  

            Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп правила понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање послова из свог делокруга и остваривање комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност Градске управе града Смедерева.

            Странке су физичка и правна лица без обзира на држављанство и седиште, као и органи, организације и групе лица која се обраћају јединици локалне самоуправе.

  

Област примене

Члан 2.

 

            Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у Градској управи града Смедерева (у даљем тексту: службеници) када обављају послове из своје надлежности.

 

Сврха Кодекса

Члан 3.

 

Сврха овог Кодекса је:

  • да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања службеника у Градској управи,
  • да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда,
  • да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника,
  • да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт,
  • да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника.

 

Члан 4.

 

Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

II

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА

  

Законитост и непристрасност

Члан 5.

 

          Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја дискрециона овлашћења примењује непристрасно. 

            Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на закону заснованих интереса странака имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са законом.

Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње која ће неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје повлашћени третман.

            Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити политичким притисцима и мотивима.

 

Објективност

Члан 6.

 

            У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од значаја за предметни случај.

            Службеник је дужан да се понаша на начин који доприноси очувању и подстицању поверења јавности у интегритет, непристрасност и ефикасност органа.

 

Забрана дискриминације

Члан 7.

 

            Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака пред законом, а посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке.

Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.

Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што је то уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима конкретног случаја.

                Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, поштовање интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације или повлашћивања по било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских својстава, културе, језика, вероисповести или веровања, политичког или другог уверења, држављанства, припадности народу или националној мањини, имовног стања, психичког и физичког инвалидитета, старосне доби, родног идентитета и сексуалне оријентације, здравственог стања, брачног и породичног статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним и претпостављеним личним својствима.

 

Забрана злоупотребе и прекорачења службених  овлашћења

Члан 8.

 

            Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које су утврђене законом и другим одговарајућим прописима.

При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке, службена овлашћења или ауторитет радног места у локалној самоуправи.

            Службеник је дужан да у свом раду на прописан начин користи информације које су му доступне, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, односно поступање.

 

Заштита података о личности

Члан 9.

 

            Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће стандарде у погледу њихове заштите.

            Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не доставља их неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих.

           

Приступ информацијама од јавног значаја

Члан 10.

 

            Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја на начин који обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са законом који регулише приступ информацијама од јавног значаја и правилима која важе у Градској управи града Смедерева.

            Службеник је дужан да уколико добије захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја, исти одмах проследи овлашћеном лицу за поступање по тим захтевима.

 

Пружање информација о поступку

Члан 11.

 

            Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку који се код њих води. Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид у стање поступка.

            Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које странке треба да предузму у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води рачуна да информације које пружа буду јасне и разумљиве странци.

            Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је да наведе датој заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да јој повери наведену информацију.

            Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује странку о томе како да формулише свој захтев писаним путем.

            Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник није надлежан, упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству контакт податке.

 

Заштита јавног интереса и спречавање сукоба интереса

Члан 12.

 

            При доношењу одлука и вршењу дискреционих овлашћења службеник је дужан да води рачуна о јавном интересу и релевантним чињеницама и не сме да делује на начин који га доводи у положај обавезе враћања услуге неком физичком или правном лицу.

            Службеници у Градској управи, у обављању својих послова, не смеју дозволити да њихов приватни интерес дође на било који начин у сукоб са послом који обављају и ни у ком случају свој положај не смеју да користе за оставривање приватних инетерса.

            Службеник је дужан да води рачуна о стварном или могућем сукобу интереса и предузме мере предвиђене законом ради избегавања сукоба интереса.

           

Разумни рок за доношење одлука

Члан 13.

 

            Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или приговору донесе у разумном року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року.            Исто правило примењује се за одговоре на дописе странака или одговоре на службене дописе којима службеници од претпостављених траже упутства у погледу поступка који се води.

            Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није могуће донети у законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног и предузети све што је потребно да се одлука донесе што пре.

 

Понашање службеника у јавним наступима

Члан 14.

 

            У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља јединицу локалне самоуправе, службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним знањем и Кодексом.

            Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник пази на углед јединице локалне самуправе и лични углед и сме износити само истините податке, садржином и тоном којим се не вређа углед локалне самоуправе, а на исти начин има поступати и када је реч о личном и пословном угледу других физичких и правних лица.

           

Поштовање других и учтивост службеника

Члан 15.

 

Службеници су дужни да се међусобно и према странкама опходе са поштовањем. Приликом комуникације са странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни, тачни и кооперативни.

            Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем електронске поште, службеник је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што исцрпније и прецизније одговоре.

У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори.

 

Стандард пословне комуникације

Члан 16.

 

Стандард пословне комуникације подразумева да се у најкраћем могућем року (најкасније у року од 24 сата) одговори на поруку примљену радним данима путем електронске поште.

Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено обавештење на електронској пошти о одсуству са радног места са информацијама коме се могу обратити странке или службеници у хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке.

 

Слање поднеска/дописа или електронске поште

Члан 17.

 

Службеник је дужан да на пословним писмима (поднесци, дописи), увек користи штамбиљ Градске управе.

Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу (физичко лице) или функцију, односно пословно име привредног друштва.

Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим именом, звањем и осталим подацима за контакт.

Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, а стил писања треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.

Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и тачност информација које се наводе.

 

Поштовање радног времена

Члан 18.

  

            Службеници у Градској управи дужни су да се, у свакодневном понашању на радном месту, понашају у складу са општеприхваћеним правилима пристојног опхођења:

            - тачност доласка на посао и на састанке, као и поштовање договорених и законом прописаних рокова;

            - коришћење прописаног времена за паузу у току рада у трајању од 30 минута;

            - ненапуштање  радног места без потребе и без најаве;

            - ненапуштање радног места пре истека прописаног радног времена;

            - током радног времена не обављају се приватни разговори и послови;

            - коришћење љубазног стила комуникације;

            - прикладно пословно одевање, високи стандарди личне хигијене и уредности;

            - чистоћа и уредност радне околине;

            - избегавање и активно спречавање сукоба;

            - дискреција: избегавање учествовање у гласинама, оговарању и другим врстама негативне комуникације и слично.

            Службеници Градске управе дужни су да за време радног времена носе идентификациону картицу, којом евидентирају своје присуство и одсуство са рада, али се истом и легитимишу у односу на странке.

            Без претходне најаве и без одобрења претпостављеног, није допуштен улаз у радне просторије Градке управе ван радног времена.

Службеници су дужни да поштују прописано радно време, као и да се приликом доласка и одласка са радног места евидентирају на прописан начин.

Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена.

            Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења руководиоца или запосленог којег руководилац овласти.

 

Стандарди одевања на радном месту

Члан 19.

 

            Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима службеника и да на тај начин не нарушава углед јединице локалне самоуправе, нити изражава своју политичку, верску или другу личну припадност која би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и неутралност.

Службеници треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а основни стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста одећа.

Неприкладном обућом и одећом сматрају се нарочито: папуче, непримерено кратке сукње и хаљине (краће од горње ивице колена, преуске фармерице, блузе са великим деколтеом и дубоким изразима позади, блузе са танким бретелама, изразито кратке и провидне блузе, одећа од материјала који су провидни и неукусно припијени уз тело, кратке панталоне, хеланке, тренерке, атлет мајице и наочаре за сунце.

Мушкарци треба да имају уредно подшишану косу, избријано лице, односно неговане бркове и/или браду.

            Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу поштовања овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања дисциплинског поступка у случају поновљене повреде Кодекса.

 

Уредност радних просторија

Члан 20.

 

            Радне просторије службеника морају бити чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све време током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих.

            Забрањено је конзумирање хране у радној просторији, као и њено држање на столу.

            Приликом напуштања радне просторије, службеник је дужан да у истој искључи светло, клима уређај и да затвори прозоре.

 

III

ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Право притужбе због кршења Кодекса

Члан 21.

 

            Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити руководиоцу органа, односно начелнику Градске управе града Смедерева (у даљем тексту: надлежни руководилац).

            Надлежни руководилац дужан је да обавести подносиоца притужбе о предузетим радњама.

            Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим актима ствара праксу од значаја за примену овог Кодекса.

 

Праћење примене Кодекса

Члан 22.

 

            Начелник Градске управе града Смедерева прати и разматра примену Кодекса.

            За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци основних организационих јединица и посебне организационе јединице.

            Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то потребно, начелник Градске управе може за примену Кодекса издати посебна упутства.

            Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду начелника Градске управе.

            Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених приговора странака на кршење Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, покренутим и окончаним дисциплинским поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и околности за које се утврди да су од значаја за праћење примене Кодекса.

 

Дисциплинска одговорност

Члан 23.

 

            Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног односа, уколико није обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених Законом или другим прописом.

           

Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса

Члан 24.

 

            Текст Кодекса начелник Градске управе града Смедерева поставља на интернет страници Града Смедерева (www.smederevo.org.rs), а у штампаном облику истиче на огласној табли и у довољном броју примерака чини доступним странкама на другим одговарајућим местима (Градски услужни центар, месне канцеларије и др.).

            Надлежни руководилац, руководиоци основних организационих јединица и руководилац посебне организационе јединице упознају све службенике са садржином Кодекса.

 

Ступање на снагу и објављивање Кодекса

Члан 25.

 

            Ступањем на снагу овог Кодекса престаје да важи Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у Градској управи града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 1/2014).

 

Члан 26.

 

          Овај Кодекс ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се на Огласној табли Градске управе града Смедерева, на званичном сајту града www.smederevo.org.rs и у „Службеном листу града Смедерева".

 

 

Број: 037-698/2017-07

У Смедереву, 27. новембра 2017. године              

                                                                                    НАЧЕЛНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                 Милијана Новаковић