Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u oblasti socijalne zaštite koji se u 2019. godini sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva

Razmatrajući Predlog za davanje saglasnosti na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u oblasti socijalne zaštite koji se u 2019. godini sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva, na osnovu člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 152. sednici održanoj 4. marta 2019. godine, donelo je

 

Z A K Lj U Č A K

 

1. Daje se saglasnost na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u oblasti socijalne zaštite koji se u 2019. godini sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva, broj 400-10195-2/2018-01 od 19. februara 2019. godine, u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 dinara, koju je utvrdila Komisija za izradu Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva.

 

2. Zaključak u prepisu dostaviti: predsedniku Komisije za izradu Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva, Odeljenju za javne službe, dokumentaciji i arhivi.

 

 

Broj 400-1375/2019-07

U Smederevu, 4. marta 2019. godine

ZAMENIK GRADONAČELNICE

GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                              Bojan Teofilović 

Dokumenta za preuzimanje:

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u oblasti socijalne zaštite koji se u 2019. godini sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva