Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


NACRT - ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA

Na osnovu člana 57. i 94. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju  ("Službeni glasnik RS", broj 68/15, 41/18, 44/18 - dr.zakon i 83/18), člana 35. stav 2. i člana 39. stav 1. i 2. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US), člana 32. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj 129/2007, 83/2014 - dr.zakon,  101/2016-dr. zakon i 47/2018), člana 14. stav 1. tačka 13. i člana 19. stav 1. tačka 6. Statuta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst),

 

Skupština grada Smedereva na ____ sednici održanoj ___.___.2018. godine, donela je

 

 

 

ODLUKU

O BLIŽIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA

 

 

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.            

Ovom odlukom bliže se uređuje organizacija i način obavljanja taksi prevoza u skladu sa zakonom.

Član 2.            

Putničko vozilo kojim se obavlja taksi prevoz pored uslova propisanih zakonom mora da ispunjava i uslove propisane ovom odlukom.

 

 

II POSEBNI USLOVI ZA OBAVLjANjE TAKSI PREVOZA

Član 3.            

Putničko vozilo kojim se obavlja taksi prevoz, pored uslova propisanih zakonom i drugim propisima, mora da ispunjava i sledeće uslove:

 

 1. da ima ispravan protivpožarni aparat sa važećim rokom upotrebe, na pristupačnom mestu;
 2. da je važeći cenovnik usluga postavljen tako da je putniku vidljiv;
 3. da poseduje polisu osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja u javnom prevozu;
 4. da je tehnički ispravno u skladu sa propisima koji regulišu javni prevoz i
 5. fotokopiju sertifikata ovlašćene institucije u slučaju da se na krovu vozila nalazi postavljen reklamni pano.

Član 4.            

Zahtev za pregled vozila kojim se utvrđuje da vozilo ispunjava uslove za obavljanje taksi prevoza podnosi se odeljenju Gradske uprave grada Smedereva nadležnom za poslove saobraćajne inspekcije (u daljem tekstu: Saobraćajnoj inspekciji).

Saobraćajna inspekcija vrši pregled vozila i proverava ispunjenost uslova propisanih zakonom i ovom odlukom i donosi zapisnik odnosno rešenje sa rokom važenja do godinu dana.

O donetim rešenjima Saobraćajna inspekcija vodi registar.

Zahtev za pregled vozila se podnosi pre isteka rešenja iz stava 2. ovog člana.

 

III IZDAVANjE ODOBRENjA ZA OBAVLjANjE TAKSI PREVOZA

Član 5.            

Zahtev za izdavanje Odobrenja za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Smedereva podnosi se odeljenju Gradske uprave grada Smedereva nadležnom za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Grupa za saobraćaj) u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

            Uz zahtev se podnose dokazi o ispunjenosti uslova u pogledu sedišta, vozača, vozila i poslovnog ugleda u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

            Ispunjenost uslova u pogledu vozila u skladu sa članom 3. ove odluke i zakonom dokazuje se zapisnikom Grupe za saobraćajnu inspekciju.   

Odobrenje se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

Taksi prevoznik je dužan da 60 dana pre isteka odobrenja podnese zahtev za izdavanje novog.

  

 

IV IZDAVANjE TAKSI DOZVOLA ZA VOZILO I TAKSI DOZVOLA ZA VOZAČA

Član 6.            

            Grupa za saobraćaj na osnovu odobrenja za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Smedereva i rešenja Saobraćajne inspekcije, izdaje taksi dozvole za vozila i taksi dozvole za vozače.

            Rešenje saobraćajne inspekcije predstavlja dokaz da je vozilo ispunilo uslove za obavljanje taksi prevoza propisane zakonom i ovom odlukom.

            Grupa za saobraćaj prilikom izdavanja taksi dozvole za vozila i taksi dozvole za vozača sačinjava zapisnik i vodi registar u skladu sa zakonom.

            Izradu i servisiranje registra u elektronskom obliku obavlja odeljenje Gradske uprave grada Smedereva nadležno za poslove iz oblasti informacionih tehnologija.

Član 7.            

Za vreme važenja odobrenja prevoznik može da vrši zamenu vozača i vozila.

Zahtev za zamenu vozača i vozila podnosi se Grupi za saobraćaj.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana taksi prevoznik je dužan da dostavi taksi dozvole za vozila i taksi dozvole za vozača čije podatke menja.

Prilikom zamene vozača prevoznik je dužan da ispuni uslove u pogledu vozača u skladu sa zakonom.

Prilikom zamene vozila taksi prevoznik je dužan da ispuni uslove u pogledu vozila u skladu sa zakonom i ovo odlukom, što se dokazuje rešenjem Saobraćajne inspekcije.


V IZGLED OBRASCA TAKSI DOZVOLE ZA VOZILO I TAKSI DOZVOLE ZA VOZAČA

Član 8.            

Obrazac taksi dozvole za vozilo sadrži sledeće podatke:

 1. poslovno ime privrednog društva ili preduzetnika;
 2. matični broj privrednog društva ili preduzetnika;
 3. redni broj iz registra;
 4. registarsku oznaku, marku, tip, godinu proizvodnje i broj šasije taksi vozila;
 5. datum izdavanja i
 6. rok važenja.

Član 9.            

Obrazac taksi dozvole za vozača sadrži sledeće podatke:

 1. poslovno ime privrednog društva ili preduzetnika;
 2. matični broj privrednog društva ili preduzetnika;
 3. redni broj iz registra;
 4. ime i prezime taksi vozača;
 5. status taksi vozača (preduzetnik ili zaposleni);
 6. jedinstveni matični broj taksi vozača;
 7. adresu prebivališta i
 8. fotografiju dimenzije 3 x 3,5 cm;
 9. datum izdavanja i
 10. rok važenja.

 

 

VI NAČIN RADA TAKSI PREVOZNIKA

Član 10.        

            U putničkom vozilu čija registarska oznaka sadrži latinična slova ''TX'' na zadnje dve pozicije, ne može se nalaziti taksimetar, kada se istim ne obavlja taksi prevoz.

Član 11.        

            U vozilu kojim se obavlja taksi prevoz pored uslova propisanih zakonom, mora se nalaziti važeće rešenje iz člana  6. stav 2. ove  odluke.

Član 12.        

Zabranjeno je obavljanje taksi prevoz za vreme privremenog prekida obavljanja taksi delatnosti.

Član 13.        

U slučaju nemogućnosti da završi započeti taksi prevoz zbog okolnosti na koje nije mogao da utiče (radovi na putu, elementarna nepogoda i slično), taksi vozaču pripada iznos naknade koji pokaže taksimetar u momentu prekida taksi prevoza, osim u slučaju kvara taksi vozila, kada mu ne pripada naknada.

U slučaju kvara taksi vozila, taksi vozač je dužan da pod istim uslovima putniku obezbedi nastavak započetog taksi prevoza drugim taksi vozilom.

 

 

 

 

VII CENA USLUGE OBAVLjANjA TAKSI PREVOZA

Član 14.        

Odeljenje Gradske uprave grada Smedereva nadležno za poslove privrede i preduzetništva u skladu sa zakonom predlaže cenovnik usluga taksi prevoza na teritoriji grada Smedereva.

 

 

VIII NADZOR

Član 15.        

Nadzor nad primenom ove odluke vrši Grupa za saobraćaj.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke i drugih akata donetih na osnovu ove odluke vrši Grupa za saobraćajnu inspekciju.

Komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija.

Taksi prevoznik je dužan da saobraćajnom inspektoru omogući neometano vršenje inspekcijskog nadzora, da bez odlaganja omogući uvid u zahtevanu dokumentaciju i podatke, kao i da u roku koji se odredi dostavi potrebne podatke i postupi po Rešenju saobraćajnog inspektora.

Član 16.        

Privremeno oduzeto taksi vozilo koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja ili privrednog prestupa čuva se na posebnom parkiralištu ''Nadvožnjak'' u ulici Miloša Velikog u Smederevu ili drugoj površini koje odredi Gradsko veće grada Smedereva do pravnosnažnog okončanja prekršajnog, odnosno postupka za privredne prestupe, o trošku prevoznika.

Čuvanje i postupanje sa taksi vozilom iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa aktom o načinu oduzimanja, čuvanja i postupanja sa taksi vozilom koji propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Član 17.        

U slučaju da Grupa za saobraćajnu inspekciju u postupku vršenja inspekcijskog nadzora uoči povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavestiće o tome, pisanim putem, nadležni organ.

Član 18.        

U vršenju komunalno policijskog posla, pored zakonskih ovlašćenja, komunalni policajac je ovlašćen da izda prekršajni nalog.


IX KAZNENE ODREDBE

Član 19.        

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavanjem prekršajnog naloga privredno društvo ako:

 

 1. se u putničkom vozilu čija registarska oznaka sadrži latinična slova ''TX'' na zadnje dve pozicije, nalazi taksimetar, a istim se ne obavlja taksi prevoz (član 10.);
 2. se vozilu kojim se obavlja taksi prevoz ne nalazi  važeće rešenje iz člana  6. stav 2. ove  Odluke ( član 11.).
 3. obavlja taksi prevoz za vreme privremenog prekida (član 12.);
 4. ako postupi suprotno odredbama člana 15. stav 4. ove odluke.

 

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara kazniće se izdavanjem prekršajnog naloga odgovorno lice u privrednom društvu.

            Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 20.        

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000,00 dinara kazniće se za prekršaj izdavanjem prekršajnog naloga privredno društvo, ako postupi suprotno odredbama člana 13. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara kazniće se izdavanjem prekršajnog naloga odgovorno lice u privrednom društvu.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik u fiksnom iznosu od 8.000,00 dinara.


X NADLEŽNOST ORGANA ZA REŠAVANjE PO ŽALBI

Član 21.        

            Protiv rešenja Grupe za saobraćajnu inspekciju može se izjaviti žalba nadležnom drugostepenom organu u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

           

 

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.        

Preduzetnici i privredna društva koji su obavljali taksi prevoz na teritoriji grada Smedereva ili su podneli Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza u skladu sa Odlukom o taksi prevozu („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2014, 7/2015 i 6/2017), smatraće se da ispunjavaju uslov u pogledu broja vozila u okviru dozvoljenog broja u skladu sa zakonom i dužni su da pribave Odobrenje za obavljanje taksi prevoza u skladu sa zakonom i ovom odlukom najkasnije do 06.11.2019. godine.

Od dana stupanja na snagu ove odluke do isteka propisanog roka prilagođavanja, neće se izdavati odobrenja za obavljanje taksi prevoza preduzetnicima i privrednim društvima i smatraće se da ne ispunjavaju uslov u pogledu broja vozila u okviru dozvoljenog broja, osim u slučajevima propisanim u stavu 1. ovog člana.

Nakon isteka roka prilagođavanja utvrdiće se broj vozila i taksi vozača koji su ispunili uslove za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Smedereva i uslovi i način promene njihovog broja u okviru dozvoljenog broja vozila.

Član 23.        

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o taksi prevozu („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2014, 7/2015 i 6/2017) i Program organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Smederevua („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2016).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Smedereva".

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Pravni osnov za donošenje Odluke o bližim uslovima za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Smedereva sadržan je u članu 57. i članu 94. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju  ("Službeni glasnik RS", broj 68/15, 41/18, 44/18-dr.zakon i 83/18) i članu 32. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS", broj 129/2007, 83/2014 - dr.zakon,  101/2016-dr. zakon i 47/2018).

 Članom 57. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju propisano je da  jedinice lokalne samouprave uređuju i obezbeđuju, u skladu sa zakonom, organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave i taksi prevoza.

Članom 94. istog Zakona propisano je da jedinica lokalne samouprave propisuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza.

Članom 35. stav 2. Zakona o prekršajima propisano je da se novčana kazna može propisati odlukom skupštine grada.

Odredbom člana 39. stav 2. Zakona o prekršajima  propisano je da se, izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, novčana kazna može propisati u fiksnom iznosu za fizičko lice i odgovorno lice od 1.000 do 50.000 dinara, za preduzetnika od 5.000 do 150.000 dinara, a za pravno lice od 10.000 do 300.000 dinara, dok je stavom 3. istog člana propisano da se odlukama skupštine grada mogu propisati novčane kazne samo u fiksnom iznosu i to od minimalnog do polovine najvišeg fiksnog iznosa propisanog u stavu 2. ovog člana.

Odredbama Zakona o prekršajima određeno je da se prekršajni nalog može izdati samo za one prekršaje za koje je predviđena novčana kazna propisana u fiksnom iznosu.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da akte donete na osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju  ("Službeni glasnik RS", broj 68/15, 41/18, 44/18-dr.zakon i 83/18) kojima se uređuje taksi prevoz uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana na stupanja na snagu ovog zakona.

Neposredni pravni osnov za donošenje ove Odluke predstavljaju odredbe člana  14. stav 1. tačka 13. i člana 19. stav 1. tačka 6. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst).

Članom 14. stav 1. tačka 13. Statuta propisano je da Grad preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika.

            Na osnovu napred iznetog Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Smedereva, predlaže Gradskom veću grada Smedereva da prihvati Nacrt, utvrdi Predlog Odluke o bližim uslovima za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Smedereva i dostavi Skupštini grada na donošenje.