Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


OBAVEŠTENjE - SPORT

 

               Na osnovu Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017) i člana 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017, 9/2017 i 4/2018), Odeljenje za javne službe Gradske uprave grada Smedereva objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

            Odlukom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđeno je da se finansijska sredstva za zadovoljenje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđuju Odlukom o budžetu  grada Smedereva:

 

            Potrebe i interesi građana u oblasti sporta za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva u budžetu grada Smedereva,  jesu:

1.podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja

   građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;

2.izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji grada, a posebno

   javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini i školskih

   sportskih objekata, i nabavka sportske opreme i rekvizita;

3.organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za grad Smederevo;

4.obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj

   talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta i stručnog rada sa njima;

5.učešće sportskih organizacija sa teritorije grada u domaćim i evropskim

   klupskim takmičenjima;

6.fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje

   fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska

   i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.);

7.delatnosti organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač grad Smederevo;

8.delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji grada Smedereva

   koje su od posebnog značaja za grad Smederevo;

9.unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-

   zdravstvenog obrazovanja  sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping

  obrazovanje;

10.stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno

     perspektivnih sportista;

11.sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje,

     nameštanje sportskih rezultata i dr.);

12.edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u

     sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim

     aktivnostima i delatnostima;

13.periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih

     informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na

     teritoriji grada Smedereva; istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih

     publikacija;

14.unapređenje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije grada

     Smedereva i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka

     i vrhunskih sportista;

15. racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih  objekta u državnoj

     svojini čiji je korisnik grad Smederevo i sportskih objekata u svojini grada

     Smedereva kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu

     termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta i 

16. nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

 

Potrebe i interesi građana u oblasti sporta iz prethodnog stava tačke 1-16. ostvaruju se kroz finansiranje ili sufinansiranje programa i to:

1. za tačke 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12. ,13., 14. i 16. iz prethodnog stava,

    na godišnjem nivou (godišnji programi) i

2. za tačke 4.,9.,11. i 15. iz prethodnog stava (posebni programi).


            Predloge godišnjih i posebnih programa iz prethodnog stava mogu podneti sledeće organizacije, kao predlagači programa:

1)      Sportski savez Smedereva - predlog svog godišnjeg programa;

2)      Sportski savez Smedereva - predlog godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji grada Smedereva;

3)      Organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji grada Smedereva - predlog svog posebnog programa.

 

            Pravo na finansiranje ili sufinansiranje programa imaju organizacije u oblasti sporta kao nosioci programa, koje moraju ispuniti sledeće opšte uslove:

1) da su registrovane u skladu sa zakonom;

2) da isključivo ili pretežno posluju na nedobitnoj osnovi;

3) da imaju sedište na teritoriji grada Smedereva;

4) da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;

5) da obavljaju sportske aktivnosti i ostvarivanjem programa doprinose ostvarivanju

    razvoja sporta na teritoriji grada Smedereva;

6) da je program u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim

    pravilima nadležnog saveza u oblasti sporta;

7) da ispunjavaju, u skladu sa zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih

    aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa programom;

8) da su dostavile izveštaj o uspešnoj realizaciji odobrenog programa uključujući i

    dokaze o namenskom korišćenju sredstava budžeta Grada, ukoliko su bile nosilac

    programa prethodne godine;

9) da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa i

10)da su članovi odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

              Imajući u vidu navedeno, dostavljanje godišnjih programa i postupak odlučivanja vrši se prema sledećoj dinamici:

1. jun - predlagači, odnosno nosioci programa dostavljaju svoje predloge

             programa;

1. jul - Gradonačelnik grada Smedereva posebnim rešenjem obrazuje Komisiju za

             izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na

             teritoriji grada Smedereva koja analizira i ocenjuje podnete predloge

             godišnjih programa (U daljem tekstu: Komisija);

15. jul- Gradsko veće  grada Smedereva daje saglasnost na odluku Komisije za

               izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta

               na teritoriji grada Smedereva;

25. decembar - Gradsko veće  grada Smedereva nakon donošenja Odluke o budžetu grada

                          Smedereva revidira predloge godišnjih programa i usklađuje ih sa

                          sredstvima utvrđenim u budžetu grada Smedereva za narednu godinu;

30. decembar - Gradsko veće donosi odluku i obaveštava nosioce programa o visini

                          odobrenih sredstava po programima.


            Na zvaničnoj internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs, mogu se preuzeti obrasci (aplikacioni formulari) za dostavljanje predloga godišnjih programa organizacija u oblasti sporta.

 

            Uz predlog programa, podnetom na objavljenom obrascu iz prethodnog stava, podnosi se i dokumentacija navedena kao prilog u ovim obrascima, kojom se dokazuje ispunjenost uslova za odobravanje sredstava za realizaciju programa po odredbama Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, kao i izjava da ne postoje prepreke iz člana 6. ovog Pravilnika:

 

            Za organizacije u oblasti sporta koje učestvuju u sportskim takmičenjima u okviru nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza, neophodno je da sportska organizacija dostavi za svakog trenera:

potrebno je  za svakog trenera dostaviti:

1. Kopiju diplome za tu granu sporta,

2. Kopiju Ugovora o angažovanju ili Odluku o imenovanju za trenera ako je trener i

    član kluba,

 3. Kopiju li­cence nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza za tekuću godinu.

 

            Za organizacije u oblasti sporta koje učestvuju u sportskim takmičenjima u okviru nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza, sportske organizacije su dužne dostaviti:

 1) Overen spisak registrova­nih sportista koji su nastupili u takmičenjima u pro­tekloj     

     takmičarskoj sezoni. Spisak takmičara ove­rava nadležni granski savez koji je

     organizator zvaničnih takmi­čenja.

 

            Predlozi godišnjih programa razmatraju se ako su ispunjeni sledeći formalni kriterijumi:

1) da je uz predlog programa dostavljeno propratno pismo u kome su navedene

    najosnovnije informacije o organizaciji i predloženom programu (naziv,

    vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) i koje je potpisalo lice

    ovlašćeno za zastupanje organizacije;

2) da je predlog programa podnet na objavljenom obrascu (aplikacionom formularu), čitko

    popunjenom (odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi;

3) da je potpun, jasan, precizan i sadrži verodostojne podatke i

4) da je podnet u propisanom roku.

 

            Prednja strana koverte sa predlogom godišnjeg programa mora sadržati najmanje sledeće podatke:

1)naziv godišnjeg/posebnog programa kojim se ostvaruju  interesi građana u oblasti

    sporta;

2) naziv podnosioca predloga;

3) adresa podnosioca predloga;

4) napomenu da se ne otvara koverta.

 

            Sva obavezna i prateća dokumentacija iz prethodnog stava, mora biti dostavljena (od strane Predlagača) u zatvorenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva, adresa: Grad Smederevo, Gradska uprava grada Smedereva, Odeljenje za javne službe, ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

      

            O odobrenim novčanim sredstvima za realizaciju godišnjih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, organizacije u oblasti sporta biće obaveštene na zvaničnoj internet strani grada Smedereva, a u skladu sa Odlukom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i sredstvima koja će se utvrditi Odlukom o budžetu grada Smedereva.

 

            Sve informacije i dokumentacija u vezi sa ovim Obaveštenjem, odnosno dostavljanjem godišnjih programa, mogu se dobiti u Odeljenju za javne službe Gradske uprave grada Smedereva, ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

 

Broj: 037-391/2019-01

U Smederevu, 27. maj 2019. godine   

 

Grad Smederevo

Gradska uprava grada Smedereva

Odeljenje za javne službe

 

Dokumenta za preuzimanje:

PREDLOG GODIŠNjIH PROGRAMA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA

PREDLOG GODIŠNjEG  PROGRAMA KOJIM SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA KROZ IZGRADNjU, OPREMANjE I ODRŽAVANjE SPORTSKIH OBJEKATA

PREDLOG GODIŠNjEG PROGRAMA ORGANIZACIJE U OBLASTI SPORTA KOJIM SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA KROZ DAVANjE STIPENDIJA I NOVČANIH NAGRADA

ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA

ZAVRŠNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA IZGRADNjE, OPREMANjA, ODRŽAVANjA SPORTSKOG OBJEKTA

PERIODIČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA