Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика Магија науке и одушевљење посетилаца на „Ноћи истраживача“ у Смедереву


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РЕГИСТРОВАВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 


  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РЕГИСТРОВАВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА

СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

На основу члана 18. став 1. и члана 22. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије, број 104/2016) и чланова 6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14., 15.и 16. Правилника о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Службени гласник Републике Србије",  број 49/2017)

 

 

ГРАДСКА УПАВА СМЕДЕРЕВО

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовиско-правне послове

 

Обавештава

Стамбене заједнице на територији града Смедерева да  од 07.06.2017.године

почиње пријем захтева за регистровање и евидентирање стамбених заједница

  

  

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ

 ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ЕВИДЕНЦИЈУ ПОДАТАКА

О СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Документација за регистрацију и евиденцију

Уз пријаву за регистрацију се прилажу документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, ако другачије није прописано, као и доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Регистрација података и докумената

Документација за упис података о стамбеној заједници

Уз пријаву за упис података и докумената о стамбеној заједници прилажу се:

1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника или одлука о поверавању послова управљања професионалном управнику;

2) уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;

3) решење о именовању професионалног управника, уколико пријаву подноси професионални управник именован у поступку принудне управе;

4) доказ о уплати административне таксе за регистрацију уписа  у износу од 330,00 динара на рачун број : 840-742241843-03-Градска административна такса, број модела 97 са позивом на број 16-092

Уколико је стамбена заједница донела акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова у складу са Законом, уз пријаву за регистрацију се прилаже овај акт и објављује се у Регистру.

  

  

Документација за промену података о стамбеној заједници

Уз пријаву за регистрацију промене података и докумената о стамбеној заједници у зависности од врсте промене прилажу се:

1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о промени пословног имена стамбене заједнице у случају промене пословног имена стамбене заједнице;

2) записник са седнице на којој је донета одлука о формирању стамбене заједнице, уколико се стамбена заједница формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);

3) акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом;

4) доказ о уплати административне таксе за регистрацију промене у износу од 330,00 динара на рачун број : 840-742241843-03-Градска административна такса, број модела 97 са позивом на број 16-092 .

За регистрацију промене података о стамбеној заједници, у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број), уз пријаву се прилаже и решење надлежног органа о промени адресе.

Документација за промену података о управнику, односно професионалном управнику

Уз пријаву за регистрацију промене података о управнику, односно професионалном управнику прилажу се:

1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника или одлука о поверавању послова управљања професионалном управнику;

2) уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;

3) решење о именовању професионалног управника, уколико пријаву подноси професионални управник именован у поступку принудне управе;

4) доказ о уплати административне таксе за регистрацију промене у износу од 330,00 динара на рачун број : 840-742241843-03-Градска административна такса, број модела 97 са позивом на број 16-092.

Документација за брисање података о стамбеној заједници

Уз пријаву за регистрацију брисања података и докумената о стамбеној заједници у зависности од врсте брисања ( рушење зграде, уколико су две стамбене заједнице изабрале заједничког управника, па након тога  стамбене заједнице донесу одлуку о избору управника за сваку стамбену заједницу и др.) прилажу се:

 

 

1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о брисању стамбене заједнице у случају формирања нове стамбене заједнице на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице;

2) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом;

3) доказ о уплати административне таксе за регистрацију брисања у износу од 330,00 динара на рачун број : 840-742241843-03-Градска административна такса, број модела 97 са позивом на број 16-092.

За регистрацију брисања података о стамбеној заједници, у случају рушења зграде, уз пријаву се прилаже и решење надлежног органа општинске, односно градске управе који је издао решење о рушењу.

                                       Евидентирање података и докумената

Документација за евидентирање података о стамбеној заједници

Уз пријаву у којој се наводе подаци за евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених регистара и/или евиденција, прилаже се и следећа документација на основу које се врши евидентирање података:

1) потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника;

2) потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Подносилац пријаве

Подносилац пријаве за упис стамбене заједнице, упис или промену управника, односно регистрацију и евиденцију промене или брисања других података о стамбеној заједници и згради, може бити:

1) лице овлашћено одлуком стамбене заједнице за подношење пријаве у Регистар, уколико пријаву не подноси изабрани управник стамбене заједнице;

2) управник стамбене заједнице, изабран одлуком стамбене заједнице;

3) професионални управник, ангажован уговором између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања;

4) професионални управник, именован решењем надлежне јединице локалне самоуправе за послове управљања у случају принудне управе.

 

 

 

Начин подношења пријаве

Пријава се подноси у форми поднеска у којем се нарочито наводе:

1) означење јединице локалне самоуправе којој се пријава подноси;

2) подаци за регистрацију и евиденцију који су прописани овим правилником;

3) врста регистрације (упис, промена или брисање података и докумената);

4) идентификациони подаци подносиоца пријаве (за домаће физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, а за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне исправе);

5) начин доставе одлуке Регистратора у складу са Законом.

Пријава се подноси у папирној или електронској форми.

Пријава у електронској форми неће се примати до 1.јануара 2018.године.

                                                      Пријава у папирној форми

Пријава у папирној форми подноси се Регистру непосредно или путем поште. Када се пријава подноси поштом, као датум и време подношења пријаве узимају се датум и време пријема пријаве у Регистру.

Пријава се непосредно подноси  на шалтеру у просторијама  Градске  управе  града  Смедерева у улици Омладинска број 1, радним данима од 7,30 до 15,30 часова.

Пријава у електронској форми

Електронска пријава и документа подноси се Регистру путем корисничке апликације за пријем електронске пријаве којом се обезбеђује пријем електронских докумената и доказа о уплати административне таксе за регистрацију.

Електронскао подношење пријава путем корисничке апликације биће могуће од јануара 2018.године.

Потврда о примљеној пријави

Потврда о примљеној пријави издаје се подносиоцу пријаве приликом непосредног подношења пријаве Регистру.

Потврда о примљеној електронској пријави доставља се на електронску адресу наведену у пријави.

Потврда о примљеној пријави нарочито садржи број под којим је пријава заведена, датум и време пријема пријаве, врсту регистрације (упис, промена или брисање), идентификационе податке о подносиоцу пријаве (за домаће физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, а за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне исправе), као и списак приложених докумената.

                                                                                 

                   

     Обрасци пријаве могу се преузети на шалтерима Градске управе града Смедерева, улица Омладинска број 1 или на сајту града Смедерева www.smederevo.org.rs

     Додатне информације могу се добити на телефон 026/672-724  локал 1625 или у просторији Градске управе града Смедерева,  канцеларија број 55, трећи спрат.

 

Документа за преузимање:

Додатак пријави
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
Одлука
Записник