Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ И ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА - ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

На основу члана 4. став 2. и члана 15. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2015), Решења о образовању Комисије за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије, број 02-5/2016-07 од 22. јануара 2016. године, Одлуке о утврђивању опредељеног износа средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2015/2016. годину, број 1/2016 од 22. марта 2016. године, Закључка Градског већа града Смедерева, број 400-1887/2016-07 од 24. марта 2016. године и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 1. седници одржаној 28. јуна 2016. године, донело је

  

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА НА ПРВОМ И ДРУГОМ СТЕПЕНУ СТУДИЈА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕНИХ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОДЛУКЕ О ПОДСТИЦАЊУ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

 

            Финансијска помоћ за школску 2015/2016. годину у појединачном финансијском износу у висини од 80.000,00  динара нето, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим студентима на првом и другом степену студија:

 

1.      Киш С. Милошу, студенту I године Електротехничког факултета у Београду,

2.      Перић Ж. Дарку, студенту IV године Филолошког факултета у Београду,

3.      Маслаћ С. Невени, студенту III године Биолошког факултета  у Београду,

4.      Јовановић С.Александри, студенту  IV  године Филолошког факултета у

                                                      Београду,

5.      Милошевић С. Ивану, студенту IVгодине Филолошког факултета у Београду

6.      Петровић Александру, студенту IV године Природно-математичког

                                                 факултета у Новом Саду,

7.      Манасијевић М. Александру, студенту IV године Факултета техничких

                                                            наука у Новом Саду

8.      Митровић Ђ. Јелени, студенту IV године Филолошког  факултета у Београду

9.      Димић Ј. Филипу, студенту  IV године Географског  факултета у Београду,

10. Андрејевић Г. Вуку, студенту IV године Грађевинског факултета у Београду,

              11. Стојчић В. Соњи, студенту III године Правног факултета у Београду,

              12. Илић Д. Тијани, студенту II године Фармацеутског факултета у Београду

13. Милић В. Ружици, студенту II године Православно-богословског факултета

                                                       у Београду,

14.  Момић С. Катарини, студенту IV године Правног факултета у Београду,

15.  Симеунић М. Николи, студенту  IV године Природно математичког

                                               факултета у Новом Саду,

16.  Стаменковић Н. Емилији, студенту III године Правног факултета у

                                                       Београду,

17.  Миљковић Г. Иви, студенту III године Фармацеутског факултета у Београду,

18.  Спалевић Немањи, студенту IV године Саобраћајног факултета у Београду,

19.  Васић Ј. Миљану, студенту  III  године Филозофског факултета у Београду,

20.   Шпаровић С. Ани, студенту IV године Факултета спорта и физичког

                                          васпитања у Београду,

21.  Стојановић С. Стефану, студенту I године другог степена студија

                                                   Филолошког факултета у Београду,

22.  Цветковић З. Јелени, студенту I године другог степена студија Филолошког

                                              факултета у Београду

23.  Ђукић Б. Марији, студенту  I године другог степена студија Високе школе

                                        електротехнике и рачунарства у Београду,

24.  Видојевић Г. Јовану, студенту I године другог степена студија Филозофског 

                                             факултета у Нишу,

25.  Илић Г. Душану, студенту I године другог степена студија Правног

                                      факултета у Београду

26.  Маринковић М. Милошу, студенту I године другог степена студија

                                                      Факултета музичке уметности у Београду,

27.  Стевановић С. Александри, студенту I године другог степена студија

                                                         Архитектонског факултета у Београду,

28.  Марковић Ј. Милошу, студенту I године другог степена студија

                                               Филолошког факултета у Москви

29. Петровић Б. Ђорђу, студенту III године Филозофског факултета у Београду.

 

Члан 2.

 

        Са студентима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговоре.

Члан 3.

 

          Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на интернет страни града Смедерева и огласној табли Градске управе града Смедерева.

Члан 4.

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

                                         

Број 400-4362/2016-07

У Смедереву, 28. јуна 2016. године 

     ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

  ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић