Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017, 1/2018 i 7/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava za podsticanje obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva za školsku 2018/2019. godinu, broj 400-10047/2018-07 od 30. novembra 2018. godine i člana 44. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst i 1/2019),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 158. sednici održanoj 8. aprila 2019. godine, donelo je konačnu

 

 

  

O D L U K U

O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

  

  

Član 1.

  

 

            Finansijska pomoć za školsku 2018/2019. godinu u pojedinačnom finansijskom neto iznosu u visini od 65.000,00  dinara, kao poseban vid podsticanja obrazovanja, dodeljuje se studentima na prvom stepenu studija, studentima na drugom stepenu studija i studentima sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija na teritoriji grada Smedereva, i to:

 

            a) studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 7,00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000,00 dinara i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva, kao i studentima prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanju prosečnu ocenu 4,00, ne prelaze navedeni cenzus od 15.000,00 dinara i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene navedenom Odlukom:

 

1. Jovanović Jeleni, studentkinji I godine Pravnog fakulteta u Beogradu,

2. Krčmarević Anđeli, studentkinji II godine Pravnog fakulteta u Beogradu,

3. Popović Tamari, studentkinji II godine Pravnog fakulteta u Prištini,

4. Grković Kristini, studentkinji III godine Visoke turističke škole strukovnih studija

                                         u Beogradu,

5. Jovičić Vladimiru, studentu IV godine Rudarsko- geološkog fakulteta u Beogradu,

6. Staletović Urošu, studentu III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,

7. Staletović Aleksandru, studentu I godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu,

8. Paunović Mariji, studentkinji II godine Filozofskog fakulteta u Beogradu,

9. Pejić Stefanu, studentu II godine Visoke medicinske škole strukovnih studija u

                                  Ćupriji,

10.Bogdanović Jovani, studentkinji I godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,

11.Zekanović Luki, studentu II godine Visoke inženjerske škole strukovnih studija

                                     Tehnikum Taurunum u Beogradu,

 

2.

 

12.Jolić Anđelki, studentkinji  IV godine Prirodno- matematičkog fakulteta u                             

                                   Kragujevcu,

13. Biševac Milici, studentkinji  III godine Mašinskog fakulteta u Beogradu,

14. Antić Milunki, studentkinji  III godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu,

15. Đorđević Nemanji, studentu  I godine Matematičkog fakulteta u Beogradu,    

16. Vasić Saši, studentu  I godine master akademskih studija Mašinskog fakulteta u

                              Beogradu,

17. Petković Dunji, studentkinji  I godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

18. Munjas Dušanu, studentu  VI godine Medicinskog fakulteta u Beogradu,

19. Munjas Mariji, studentkinji  II godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

20. Miljuš Milanu, studentu  III godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,

21. Simić Marini, studentkinji  I godine master akademskih studija  Biološkog

                                    fakulteta u Beogradu,

22. Katančević Srđanu, studentu  I godine Mašinskog fakulteta u Beogradu,

23. Miladinović Mileni, studentkinji  I godine Visoke turističke škole strukovnih         

                                                 studija u Beogradu,

24. Stojković Aleksandru, studentu II godine Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu,

25. Kitanović Marku, studentu II godine Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu,

26. Miljković Katarini, studentkinji III godine Visoke tekstilne strukovne škole za

                                               dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu,     

27. Stanojević Nikoli, studentu III godine Građevinskog fakulteta u Beogradu i

28. Jevtić Anji, studentkinji IV godine Pravnog fakulteta u Beogradu.

 

            b) studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 9,00, odnosno studentima prve godine prvog stepena studija (brucoši), koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, a koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente  i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva:

1. Mijailović Jovanu, studentu I godine master akademskih studija Fakulteta pedagoških

                                          nauka u Kragujevcu,

2. Stojiljković Milici, studentkinji III godine Medicinskog fakulteta u Beogradu,

3. Jurić Neveni, studentkinji IV godine Matematičkog fakulteta u Beogradu,

4. Milić Ružici, studentkinji I godine master akademskih studija Pravoslavno

                                  bogoslovskog fakulteta u Beogradu i

5. Simić Damjanu, studentu VI godine Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 

  

Član 2.

 

            Sredstva za finansijsku pomoć studentima iz člana 1. ove Odluke  isplaćuju se putem uputnice uplatom preko JP „Pošta Srbije", na kućne adrese studenata, preko Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.

 

 

 

3.

 

Član 3.

 

         Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva www.smederevo.org.rs i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

 

 

 

Broj 400-2926/2019-07

U Smederevu, 8. aprila 2019. godine

  ZAMENIK GRADONAČELNIKA

GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                                 Dejan Stošić