Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИИИ и ИВ РАЗРЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

            На основу члана 3. став 1. тачка 1. и члана 15. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2015), Решења о образовању Комисије за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије, број 02-5/2016-07 од 22. јануара 2016. године, Одлуке о утврђивању опредељеног износа средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2015/2016. годину, број 1/2016 од 22. марта 2016. године, Закључка Градског већа града Смедерева, број 400-1887/2016-07 од 24. марта 2016. године и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 1. седници одржаној 28. јуна 2016. године, донело је

 

 

 

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА  СРЕДЊИХ ШКОЛА III и IV РАЗРЕДА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

 

  

Члан 1.

  

  

            Финансијска помоћ за школску 2015/2016. годину у појединачном финансијском износу у висини од 80.000,00  динара нето, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим ученицима средњих  школа, III и IV разреда и то:

 

1.      Миљковић Д.Катарини, ученици IV разреда ТТПШ,,Деспот Ђурађ" у

                                                  Смедереву,

2.      Рашић М.Немањи, ученику IV разреда Техничке школе у Смедереву,

3.      Пантић Р.Кристини, ученици III разреда Гимназије у Смедереву,

4.      Младеновић Д.Марији, ученици III разреда Медицинске школе у Београду,

5.      Ђорић Д.Андрији, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

              6.    Крчмаревић Анђели, ученици III разреда Гимназије у Смедереву,              

              7.   Јовановић Анђели, ученици III разреда Медицинске школе у Београду и

  8.   Марковић Анђели, ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                                         Смедереву.    

          

  

Члан 2.

 

 

        Са ученицима средњих школа  III и IV разреда из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговоре.

 

  

  

  

Члан 3.

  

  

          Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на интернет страни града Смедерева и огласној табли Градске управе града Смедерева.

  

Члан 4.

 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

 

                                        

Број 400-4361/2016-07

У Смедереву, 28. јуна 2016. године  

     ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

  ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић