Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКA О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ 2015/2016. ГОДИНУ

На основу члана 4. став 1. и члана 15. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 9/2015), Решења о образовању Комисије за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева и именовању председника и чланова Комисије, број 02-5/2016-07 од 22. јануара 2016. године, Одлуке о утврђивању опредељеног износа средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2015/2016. годину, број 1/2016 од 22. марта 2016. године, Закључка Градског већа града Смедерева, број 400-1887/2016-07 од 24. марта 2016. године и члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 1. седници одржаној 28. јуна 2016. године, донело је

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА  СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕНИХ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОДЛУКЕ О ПОДСТИЦАЊУ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА   ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

  

  

Члан 1.

 

            Финансијска помоћ за школску 2015/2016. годину у појединачном финансијском износу у висини од 80.000,00 динара нето, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећем ученику:

 Матко Б. Петру, ученику IV разреда Гимназије у Смедереву.

 

Члан 2.

 

        Са учеником из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговор.

Члан 3.

 

          Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на интернет страни града Смедерева и огласној табли Градске управе града Смедерева.

Члан 4.

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

                     

                                        

Број 400-4369/2016-07

У Смедереву, 28. јуна 2016. године  

     ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

  ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић