Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика Магија науке и одушевљење посетилаца на „Ноћи истраживача“ у Смедереву


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ

 

           На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), чланa 45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст), чланa 3. став 1. тачка 5. и члана 14. Правилника о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2013),

 

Градско веће града Смедерева, на 55. седници одржаној 21. јуна 2017. године, донело је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2017. години учествоваће у суфинансирању програма у области социјалне заштите за следећа удружења особа са инвалидитетом на територији града Смедерева, са средствима у укупном износу од 9.000.000,00 динара, и то за:

 

 - Удружење параплегичара Смедерево                                                        682.707,99  динара

 - Градску организацију глувих и наглувих Смедерево                              741.435,56  динара

 - Удружење за помоћ МНРО Смедерево                                                     675.367,05  динара

 - Градску организацију савеза слепих Србије- Смедерево                        770.799,35  динара

 - Друштво за церебралну и дечију парализу Смедерево                            712.071,78  динара

 - Центар за самостални живот особа са инвалидететом Смедерево         719.412,72  динара

 - Друштво за спорт и рекреацију инвалида града  Смедерева                   601.957,59  динара

 -Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Смедерева   433.115,82 динара

 - Организацију особа са ампутираним екстремитетима Смедерево          682.707,99 динара

 - Међуопштинско удружење дистрофичара Смедерево                             631.321,37 динара

 - Градску организацију инвалида рада Смедерево                                      345.024,47 динара

 - Градску организацију цивилних инвалида рата Смедерево                     330.342,58 динара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Градски савез социјално хуманитарних организација Смедерево           550.570,96 динара

- Удружење слепих-слабовидих „Свети вид" града Смедерева                  293.637,85 динара                                             

- Удружење дистрофичара града Смедерева „Бољи живот"                       330.342,58 динара

- Удружење РВИ свих ратова града Смедерева                                            271.615,01 динар

-Удружење родитеља и старатеља деце са хендикепом                             227.569,33 динара.                             

 

 

Члан 2.

 

           Средства распоређена чланом 1. ове Одлуке преносиће се удружењима особа са инвалидитетом  као месечне апропријације, а које ће бити реализоване на нивоу реализације буџета града Смедерева у том месецу. Нереализована средства током 2017. године неће се преносити као обавеза у 2018. години.

 

 

2.

 

Члан 3.

 

            Са изабраним удружењима особа са инвалидитетом закључиће уговорe град  Смедеревo о суфинансирању програма у области социјалне заштите.

 

 

Члан 4.

 

            Сагласно члану 2. ове Одлуке, сачиниће се анекси уговора између града Смедерева и  удружења особа са инвалидитетом  са стањем на дан 31.12.2017. године.

 

 

Члан 5.

 

       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници града Смедерева и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

 

 

  

  

Број 02-31-6/2017-07

У Смедереву, 21. јуна 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић