Годишње саветовање пчелара Делегација кинеских привредника у посети Смедереву Златни одбојкаш у Смедереву Завршна манифистација књижевног конкурса Међународни дан борбе против насиља над женама


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

     На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чланa 45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 -пречишћен текст), чланa 3. став 1. тачка 5. и члана 14. Правилника о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2013),

 

Градско веће града Смедерева, на 155. седници одржаној 20. марта 2019. године, донело је

  

  

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

  

Члан 1.

 

 

            Буџет града Смедерева у 2019. години учествоваће у суфинансирању програма у области социјалне заштите за следећа удружења особа са инвалидитетом на територији града Смедерева, са средствима у укупном износу од 13.000.000,00 динара, и то за:

 

-  Градску организацију глувих и наглувих Смедерево                                          1.083.333,27 динара

-  Друштво за церебралну и дечју парализу Смедерева                                          1.022.585,61 динар

-  Градску организацију савеза слепих Србије Смедеревo                                     1.103.582,49 динара

-  Центар за самостални живот особа са инвалидететом Смедерево                     1.022.585,61 динар

-  Удружење параплегичара Смедерево                                                                       982.087,17 динара

-  Организацију особа са ампутираним екстремитетима Смедерево                        982.087,17 динара

-  Удружење за помоћ МНРО Смедерево                                                                    901.090,29 динара

-  Градски савез социјално хуманитарних организација Смедерево                        789.719,58 динара

-  Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева                                  880.841,07 динара

-  Међуопштинско удружење дистрофичара Смедерево                                           911.214,90 динара

-  Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Смедерева               607.476,60 динара

-  Градску организацију инвалида рада Смедерево                                                   445.482,84 динара

-  Градску организацију цивилних инвалида рата Смедерево                                  404.984,40 динара

-  Удружење дистрофичара града Смедерева „Бољи живот"                                     587.227,38 динара

-  Удружење РВИ града Смедерева свих ратова                                                          445.482,84 динара

-  Удружење слепих-слабовидих „Свети вид" града Смедерева                               506.230,50 динара

-  Удружење родитеља и старатеља деце и омладине са хендикепом Смедерево   323.987,52 динара      

                 

 

Члан 2.

 

           Средства распоређена чланом 1. ове Одлуке преносиће се удружењима особа са инвалидитетом  као месечне апропријације, а које ће бити реализоване на нивоу реализације буџета града Смедерева у том месецу. Нереализована средства током 2019. године неће се преносити као обавеза у 2020. години.

 

2.

 

                                                                           Члан 3.

 

            Са изабраним удружењима особа са инвалидитетом град Смедеревo закључиће  уговорe о суфинансирању програма у области социјалне заштите.

 

                                                                           Члан 4.

 

            Сагласно члану 2. ове Одлуке, сачиниће се анекси уговора између града Смедерева и  удружења особа са инвалидитетом  са стањем на дан 31.12.2019. године.

 

                                                                            Члан 5.

 

       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници града Смедерева и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

 

 

Број 400-2375/2019-07

У Смедереву, 20. марта 2019. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

др Јасна Аврамовић