Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


ODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

     Na osnovu člana 46., a u vezi sa članom 66. stav 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 45. stav 1. tačka 12. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016 -prečišćen tekst), člana 3. stav 1. tačka 5. i člana 14. Pravilnika o načinu i kriterijumima za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva i za sprovođenje javnog konkursa za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2013),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 155. sednici održanoj 20. marta 2019. godine, donelo je

  

  

O D L U K U

O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2019. GODINI

  

Član 1.

 

 

            Budžet grada Smedereva u 2019. godini učestvovaće u sufinansiranju programa u oblasti socijalne zaštite za sledeća udruženja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Smedereva, sa sredstvima u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 dinara, i to za:

 

-  Gradsku organizaciju gluvih i nagluvih Smederevo                                          1.083.333,27 dinara

-  Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Smedereva                                          1.022.585,61 dinar

-  Gradsku organizaciju saveza slepih Srbije Smederevo                                     1.103.582,49 dinara

-  Centar za samostalni život osoba sa invalidetetom Smederevo                     1.022.585,61 dinar

-  Udruženje paraplegičara Smederevo                                                                       982.087,17 dinara

-  Organizaciju osoba sa amputiranim ekstremitetima Smederevo                        982.087,17 dinara

-  Udruženje za pomoć MNRO Smederevo                                                                    901.090,29 dinara

-  Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo                        789.719,58 dinara

-  Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva                                  880.841,07 dinara

-  Međuopštinsko udruženje distrofičara Smederevo                                           911.214,90 dinara

-  Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida grada Smedereva               607.476,60 dinara

-  Gradsku organizaciju invalida rada Smederevo                                                   445.482,84 dinara

-  Gradsku organizaciju civilnih invalida rata Smederevo                                  404.984,40 dinara

-  Udruženje distrofičara grada Smedereva „Bolji život"                                     587.227,38 dinara

-  Udruženje RVI grada Smedereva svih ratova                                                          445.482,84 dinara

-  Udruženje slepih-slabovidih „Sveti vid" grada Smedereva                               506.230,50 dinara

-  Udruženje roditelja i staratelja dece i omladine sa hendikepom Smederevo   323.987,52 dinara      

                 

 

Član 2.

 

           Sredstva raspoređena članom 1. ove Odluke prenosiće se udruženjima osoba sa invaliditetom  kao mesečne aproprijacije, a koje će biti realizovane na nivou realizacije budžeta grada Smedereva u tom mesecu. Nerealizovana sredstva tokom 2019. godine neće se prenositi kao obaveza u 2020. godini.

 

2.

 

                                                                           Član 3.

 

            Sa izabranim udruženjima osoba sa invaliditetom grad Smederevo zaključiće  ugovore o sufinansiranju programa u oblasti socijalne zaštite.

 

                                                                           Član 4.

 

            Saglasno članu 2. ove Odluke, sačiniće se aneksi ugovora između grada Smedereva i  udruženja osoba sa invaliditetom  sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

 

                                                                            Član 5.

 

       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

 

 

 

Broj 400-2375/2019-07

U Smederevu, 20. marta 2019. godine

GRADONAČELNICA

GRADA SMEDEREVA

 

dr Jasna Avramović