... СЕДАМДЕСЕТ СЕДАМ ГОДИНА ОД ОСЛОБАЂАЊА СМЕДЕРЕВА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ Потписан уговор за манифестацију Михољски сусрети села ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-246/2021-09 од  23.9.2021. године, а у  складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 5/2021),

 

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у 2021. години, на седници одржаној 5.10.2021. године, донела је

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2021. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2021. години учествоваће у финансирању и суфинансирању пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у укупном износу од 100.000,00 динара, и то следећег субјеката у култури:

 

            1. Удружења АБРЕАКЦИЈА СМЕДЕРЕВО за реализацију пројекта у култури СВЕТЛА, ТОН, КАМЕРА, АКЦИЈА!- Филмске радионице у Смедереву, у циљу подизања свести о значају филма и културе, у износу од 100.000,00 динара.   

           

Члан 2.

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

  

Образложење

  

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020 /2021 и 78/2021), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева", број 18/2020 и 5/2021), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године, који је објављен дана 27. јула 2021. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

 

 

 

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

 

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-246/2021-09 од  23.9.2021. године, образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области  филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у 2021. години.

 

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, број 037-64/2021-09 од 19. јула 2021. године.

 

            Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 5.10.2021. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва  поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2021. години, траженим средствима из буџета града Смедерева и расположивим средствима опредељеним Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину.

 

            Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва  у 2021. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у 2021. години.

 

 

 

Број: 02-257 /2021-01

У Смедереву, 5.10.2021. године

                                                                                                       Председница Комисије

 

                                                                                                  Марија Maрковић Ставрић

 

 

 

Решења о давању сагласности на одлуку можете преузети са овог линка.