... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

 

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-102/2019-07 од 6. јуна 2019. године, а сходно Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуци о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018),

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области књижевности у 2019. години, на седници одржаној 17. јуна 2019. године, донела је

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2019. години учествоваће у финансирању и суфинансирању пројеката у култури у области књижевности у укупном износу од 1.630.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1.  Стојић Ивана за реализацију пројекта у култури издавање енциклопедије

Смедерево Енциклопедија, а коју ће издати DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA MARKETING, TRGOVINU I USLUGE IKOMO, SMEDEREVO, у износу од 50.000,00 динара;

 

            2.  Славољуба Штерића  за реализацију пројекта у култури издавање књиге "СМЕДЕРЕВСКИ КРАЈ У ГРАЂАНСКОМ РАТУ ПОД ОКУПАЦИЈОМ" (1941-1945), чији је аутор, а коју ће издати штампарија NEWPRESS д.о.о. Смедерево, у износу од 50.000,00 динара;

 

            3. Уметничког клуба Расковник за реализацију пројекта у култури Међународна књижевна манифестације "Деспотова заклетва," у износу од 50.000,00 динара;

 

            4. Међународног фестивала поезије "Смедеревска песничка јесен" за реализацију пројекта у култури 50. Међународни фестивала поезије Смедеревска песничка јесен, у износу од 1.300.000,00 динара;

 

            5. Удружења "СМЕДЕРЕВСКИ ВОЈВОДА ВУЛЕ ИЛИЋ КОЛАРАЦ" - СМЕДЕРЕВО за реализацију пројекта у култури издавање монографије "Куршум преокрета Васе Томића Книћанина", чији је аутор др Драган Илић, у износу од 50.000,00 динара;

 

            6. Предузећа Арка за увоз и извоз, трговину на велико и мало, издавачку делатност и услуге у промету доо, Смедерево за реализацију пројекта у култури Међународна награда "Арка", међународне награде за најбољу књигу домаћег и најбољу књигу страног аутора објављену на српском језику, у циљу афирмације дела објављених на српском језику, у износу од 50.000,00 динара;

 

            7. Николе Тасића за реализацију пројекта у култури издавање књиге Старо Смедерево на цртежима и у причама, чији је аутор, а коју ће издати Народна библиотека Смедерево, у износу од 50.000,00 динара и

 

 

 

            8. Предузећа Арка за увоз и извоз, трговину на велико и мало, издавачку делатност и услуге у промету доо, Смедерево за реализацију пројекта у култури за реализацију пројекта у култури издавање књиге Домашаји дотације, чији је аутор Ристо Василевски, у износу од 30.000,00 динара.

           

Члан 2.

 

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Образложење

 

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2. априла 2019. године, који је објављен дана 10. априла 2019. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

            Чланом 9. ове Уредбе предвиђено је да се резултати јавног конкурса објављују на званичној интернет страни органа који расписује јавни конкурс, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-            

 102/2019-07 од 6. јуна 2019. године образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области књижевности у 2019. години.        

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области књижевности поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2.4.2019. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2. 4.2019. године.

     Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 17. јуна 2019. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области књижевности поднетих поводом расписаног

 

 

 

Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години.

 

 

     Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области књижевности у 2019. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области књижевности у 2019. години.

.

 

 

Број: 02-102/2019-01

У Смедереву, 17. јуна 2019. године                                                    Председница Комисије

                                                             Марина Тирнанић

                

Документа за преузимање:

Решења о давању сагласности на Одлуке из области културе.