... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2019. ГОДИНИ

            На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj, 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-101/2019-07 од 6. јуна 2019. године, а сходно Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуци о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018),

 

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области музике у 2019. години, на седници одржаној 17. јуна 2019. године, донела је

 

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2019. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2019. години учествоваће у финансирању и суфинансирању  пројеката у култури у области музике у укупном износу од 450.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Певачког друштва Градски женски хор "Кир Стефан Србин" за реализацију пројекта у култури "Концерти за Смедерево, Србију и свет", у износу од 200.000,00 динара;

 

            2. Удружења љубитеља уметничког стваралаштва за реализацију пројекта у култури Музички фестивал града Смедерева 2019., у износу од 150.000,00 динара и

 

            3. Удружења "Моравска тамбура" за реализацију пројекта у култури Организација концерта у 2019. години, у циљу неговања и развијања народне традиције и традиције свирања тамбуре, у износу од 100.000,00 динара.

           

           

 

 

Члан 2.

 

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8

(осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

 

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Образложење

  

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2. априла 2019. године, који је објављен дана 10. априла 2019. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

            Чланом 9. ове Уредбе предвиђено је да се резултати јавног конкурса објављују на званичној интернет страни органа који расписује јавни конкурс, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-             

 101/2019-07 од 6. јуна 2019. године образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области музике у 2019. години.            

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области музике поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2.4.2019. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2. 4.2019. године.

            Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 17. јуна 2019. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области музике поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години.

 

            Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области музике у 2019. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области музике у 2019. години.

 

 

 

Број: 02-101/2019-01

У Смедереву, 17. јуна 2019. године

                                                                                                     Председница Комисије

                                                                                                      Марина Тирнанић

  

  

Документа за преузимање:

Решења о давању сагласности на Одлуке из области културе.