... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-97/2019-07 од 6. јуна 2019. године, а сходно Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуци о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018),

 

            Комисијa за избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2019. години, на седници одржаној 17. јуна 2019. године, донела је

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2019. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2019. години учествоваће у финансирању и суфинансирању пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у укупном износу од 1.100.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Регионалног центрa за таленте и развој деце Смедерево за реализацију пројекта у култури "Пета конференција ђачких парламената централне Србије", у циљу унапређења културе изражавања, слободе мишљења и развоја демократке мисли код ученика и деце, у износу од 50.000,00 динара;

 

            2. Секције жена "Скобаљ" за реализацију пројекта у култури Активности Удружења-  Манифестације Секције жена "Скобаљ", у циљу очувања српске културе и традиције, у износу од 50.000,00 динара;

 

            3. Удружења грађана за развој Врбовца за реализацију пројекта у култури Активности Удружења- Манифестације Удружења грађана за развој Врбовца, у циљу очувања српске културе и традиције, у износу од 50.000,00 динара;

           

            4.  Удружења жена "Село весело" Водањ за реализацију пројекта у култури Активности Удружења- Манифестација "Јесен у Шумадији у Водњу", у циљу очувања културе и традиције села, у износу од 50.000,00 динара;

 

            5. Удружења жена Невен Мало Орашје за реализацију пројекта у култури Активности Удружења- Манифестације Удружења жена Невен Мало Орашје, у циљу очувања културе и традиције села, у износу од 50.000,00 динара;

 

            6. Удружења жена Петријево за реализацију пројекта у култури Активности Удружења- Манифестације Удружења жена Петријево, у циљу очувања културе и традиције села, у износу од 50.000,00 динара.

 

            7. Удружења жена Добри До за реализацију пројекта у култури активности Удружења- Манифестација у Добром Долу, у циљу очувања народне традиције, у износу од 50.000,00 динара;

 

 

     8. Удружења жена "Поморавски вез" из Осипаонице за реализацију пројекта у култури Манифестације Удружења жена "Поморавски вез" из Осипаонице и припрема традиционалне хране, ручних радова и обичаја, у износу од 50.000,00 динара;

 

            9. Удружења жена "Прело" Лугавчина за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување народних обичаја и културе, у циљу едукације и очувања народне традиције, посебно у поморавском крају, у износу од 50.000,00 динара;

 

            10. Удружења жена Коларац за реализацију пројекта у култури Активности Удружења-Смотра "Коларчеви дани" у Коларима, у износу од 50.000,00 динара

 

            11. Удружењa произвођача и љубитеља цвећа Активности Удружења- "СМЕДЕРЕВСКИ ЂУРЂЕВАК" за реализацију пројекта у култури Манифестације Удружењa произвођача и љубитеља цвећа "СМЕДЕРЕВСКИ ЂУРЂЕВАК", у износу од 50.000,00 динара.

 

            12. Удружења жена "Извор" Мала Крсна за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување традиције ручних радова и традиционалних јела и сувенира, у циљу очувања традиције, у износу од 50.000,00 динара;

 

            13. Удружења жена "Свети Трифун" Сараорци за реализацију пројекта у култури активности удружења- Манифестације Удружења жена "Свети Трифун" Сараорци, у износу од 50.000,00 динара;

 

            14. Удружења жена "Царина" Смедерево за реализацију пројекта у култури Активности Удружења-Учешће на манифестације, у циљу презентације овог Удружења и едукације младих, у износу од 50.000,00 динара;

 

            15. Удружења "Коло Српских сестара" Смедерево за реализацију пројекта у култури Активности Удружења за 2019. годину, у износу од 50.000,00 динара;

 

            16. Удружења Михајловац из Михајловца за реализацију пројекта у култури Неговање народнох обичаја и старих заната, у циљу очувања народне традиције и културе, у износу од 50.000,00 динара;

 

     17. Удружења жена "Лештар" Смедерево за реализацију пројекта у култури Делатности Удружења у 2019. години- Манифестације Удружења, у циљу афирмације овог Удружења, у износу од 50.000,00 динара;

 

            18. Удружења жена Луњевац за реализацију пројекта у култури "Едукативна радионица за очување народних обичаја и заборављених јела села Шумадије и редовне делатности Удружења" у циљу едукације и чувања народних обичаја и културе српског народа, у износу од 50.000,00 динара;

 

            19. Удружења жена "СРМА" за реализацију пројекта у култури Делатности Удружења- Манифестације Удружења, у циљу афирмације и едукације младих, у износу од 50.000,00 динара;

 

     20. Удружења жена "Ландолка" из Ландола за реализацију пројекта у култури Делатности Удружења- Манифестације Удружења, у циљу презентације овог Удружења, у износу од 50.000,00 динара;

 

 

 

 

            21. Удружења жена "ЈАБУКА" Удовице за реализацију пројекта у култури Редовне делатности Удружења- израда ручних радова, очување обичаја и традиције, у циљу очувања српских обичаја и традиције, укључивање омладине и деце у очувању традиције, у износу од 50.000,00 динара;

 

            22. Удружења жена "Липе" из Липа за реализацију пројекта у култури Делатности Удружења- Манифестације Удружења, у циљу представљања овог Удружења и афирмације младих, у износу од 50.000,00 динара;

 

Члан 2.

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

Образложење

  

  

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2. априла 2019. године, који је објављен дана 10. априла 2019. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

            Чланом 9. ове Уредбе предвиђено је да се резултати јавног конкурса објављују на званичној интернет страни органа који расписује јавни конкурс, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-            

 97/2019-07 од 6. јуна 2019. године образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области  осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2019. години.

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја  поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2.4.2019. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2. 4.2019. године.

 

            Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 17. јуна 2019. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја  поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години.

 

            Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2019. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја у 2019. години.

 

 

 

Број: 02-97 /2019-01

У Смедереву, 17. јуна 2019. године

                                                                                                   Председница Комисије

 

                                                                                                        Марина Тирнанић

 

Документа за преузимање:

Решења о давању сагласности на Одлуке из области културе.