... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj, 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-115/2018-07 од 25. јула 2018. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 14/2017 и 4/2018),

 

 

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области позоришне уметности у 2018. години, на седници одржаној 27.8.2018. године, донела је

 

 

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2018. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области позоришне уметности у укупном износу од 200.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

           

            1. Позоришта ПАТОС за реализацију пројекта Позоришна сезона за децу, који подразумева производњу три различите позоришне продукције за децу у продукцији позоришта Патос, у износу од 100.000,00 динара и

 

            2.  Удружења грађана "Црвени цвет" Смедерево за реализацију пројекта "Драмски едукативни студио", у циљу промоције, унапређења и развој грађанског друштва, који се постижу кроз активности у драмским, музичким и плесним радионицама, у износу од 100.000,00 динара.

 

Члан 2.

Средства распоређена чланом 1. ове Одлуке преносиће се изабраним субјектима у култури у зависности од динамике остваривања прихода буџета у 2018. години.

                                                                Члан 3.

Са изабраним субјектима у култури град Смедерево закључиће одговарајуће уговоре о финансирању пројеката у култури.

 

 

Члан 4.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

Број: 02-115/2018-01

У Смедереву, 27.8.2018. године

                                                                                                    Председница Комисије

 

                                                                                                      Јасмина Војиновић