Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


ODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2019. GODINI

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj, 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 02-100/2019-07 od 6. juna 2019. godine, a shodno Uredbi o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018) i Odluci o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti u 2019. godini, na sednici održanoj 17. juna 2019. godine, donela je

 

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI POZORIŠNE UMETNOSTI U 2019. GODINI

 

Član 1.

            Budžet grada Smedereva u 2019. godini učestvovaće u finansiranju i sufinansiranju projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti u ukupnom iznosu od 240.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1. Udruženja građana "Crveni cvet" Smederevo za realizaciju projekta "Dramski edukativni studio", u cilju promocije, unapređenja i razvoj građanskog društva, koji se postižu kroz aktivnosti u dramskim, muzičkim i plesnim radionicama, u iznosu od 120.000,00 dinara i

 

            2. Pozorišta PATOS za realizaciju projekta Evropska turneja predstave Unutrašnja svetla, u cilju promocije pozorišta i savremene umetničke prakse Srbije i Smedereva,

u iznosu od 120.000,00 dinara.

 

           

Član 2.

 

    Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

  

 

Član 3.

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Obrazloženje

  

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016-ispr.), člana 5. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i člana 44. Statuta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019- prečišćen tekst), a shodno Odluci o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018), Gradsko veće grada Smedereva raspisalo je Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2. aprila 2019. godine, koji je objavljen dana 10. aprila 2019. godine na zvaničnoj internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs i nedeljnom regionalnom listu "Naše novine".

            Članom 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave predviđeno je da o izboru projekata po raspisanom konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata. Za oblasti kulturne delatnosti obrazuju se posebne komisije.

            Članom 9. ove Uredbe predviđeno je da se rezultati javnog konkursa objavljuju na zvaničnoj internet strani organa koji raspisuje javni konkurs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

            Shodno napred navedenom Gradsko veće grada Smedereva svojim Rešenjem, broj 02-            

 100/2019-07 od 6. juna 2019. godine obrazovalo je Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti u 2019. godini.      

            Tačkom II, navedenog Rešenja utvrđeno je da je Zadatak Komisije da izvrši ocenu i izbor projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2.4.2019. godine, u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i Javnim konkursom za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2. 4.2019. godine.

            Obrazovana Komisija, na svojoj sednici održanoj dana 17. juna 2019. godine izvršila je ocenu i izbor projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini.

 

 

 

 

 

 

            Imajući u vidu navedeno, Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti u 2019. godini donela je Odluku o izboru projekata u kulturi u oblasti pozorišne umetnosti u 2019. godini.

 

Broj: 02-100/2019-01

U Smederevu, 17. juna 2019. godine

                                                                                                    Predsednica Komisije

 

                                                                                                      Marina Tirnanić

  

  

 

Dokumenta za preuzimanje:

Rešenja o davanju saglasnosti na Odluke iz oblasti kulture.