... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-99/2019-07 од 6. јуна 2019. године, а сходно Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуци о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018),

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра  у 2019. години, на седници одржаној 17. јуна 2019. године, донела је

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ- КЛАСИЧАН БАЛЕТ, НАРОДНА ИГРА, САВРЕМЕНА ИГРА  У 2019. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2019. години учествоваће у финансирању и суфинансирању пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра, у укупном износу од 2.530.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Српско-грчког културно-уметничког друштва "Кантакузина" Смедерево за реализацију пројекта у култури Културне активности српско- грчког КУД "Кантакузина Смедерево" за 2019. годину- XII Дечији михајловачки Васкршњи фестивал, Смедерево 2019", у износу од 60.000,00 динара;

 

            2. Културно уметничког друштва Петријево за реализацију пројекта у култури Културне активности Културно уметничког друштва Петријево за 2019. годину- 3 концерта у Петријеву, у износу од 90.000,00 динара;

 

            3. Културно уметничког друштва Луњевац за реализацију пројекта у култури Манифестација "Луњевачко прело", у износу од 130.000,00 динара;

 

            4. Културно уметничког друштва "Жика Лазић" Лугавчина за реализацију пројекта у култури Манифестација "Лугавачке летње ноћи",  у износу од 140.000,00 динара;

 

            5. Културно уметничког друштва "Бранислав Нашић" Скобаљ за реализацију пројекта у култури Културне активности Културно уметничког друштва "Бранислав Нашић" Скобаљ- Манифестације на територији Републике Србије, у циљу очувања и неговања традиције у фолклорном, музичком и драмском стваралиштву, у износу од 150.000,00 динара.

 

            6. Друштва за чување и неговање народне терадиције "КОЛАРАЦ" Колари за реализацију пројекта у култури Неговање народне традиције и организација манифестације, у циљу представљања кореографија и овог Друштва, у износу од 170.000,00 динара;

 

            7.  Културно уметничког друштва Враново за реализацију пројекта у култури Културне активности Културно уметничког друштва Враново- Концерти у селу, у циљу чувања народне традиције и обичаја и представљања овог Друштва, у износу од 150.000,00 динара;

 

 

 

            8. Културно уметничког друштва Михајловац за реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва Михајловац- Манифестације Друштва, у износу од 200.000,00 динара;

 

            9. Културно уметничко друштво "Липе" Липе за реализацију пројекта у култури Учешће на Међународном фестивалу фолклора у Италији, у износу од 250.000,00 динара;

 

            10. Културно уметничког друштва "ДЕСПОТ ЂУРАЂ" из Раље за реализацију пројекта у култури "Културне активности   Културно уметничког друштва "Деспот Ђурађ" из Раље за 2019. годину, у износу од 70.000,00 динара;

 

            11. Културно уметничког друштва Осмех Удовице за реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва у 2019. години, у износу од 150.000,00 динара;

 

            12. Културно уметничког друштва "Радинац" из Радинца за реализацију пројекта у култури Очување народне традиције и обичаја села- Фолклор, у износу од 120.000,00 динара;

 

            13. Културно уметничког друштва Врбовачки опанак за реализацију пројекта у култури "Врбовачки опанак за 2019. годину и манифестације", у износу од 100.000,00 динара;

 

            14. Културно уметничког друштва Вељко Дугошевић из Мале Крсне за реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва Вељко Дугошевић из Мале Крсне, у циљу едукације младих, у износу од 100.000,00 динара.

 

            15. Културно уметничког друштва "Вук Караџић" Осипаоница за реализацију пројекта у култури Културне активности  Културно уметничког друштва "Вук Караџић" Осипаоница за 2019. годину, у циљу афирмације и очувањa културног стваралаштва у сеоској средини као и очување традиционалног пријатељства са културним удружењима,  у износу од 150.000,00 динара.

 

            16. Културно-уметничког друштва "Ратко Матић- Рале" за реализацију пројекта у култури Организовање концерта и манифестација у 2019. години, у циљу неговања и развијања народне традиције и обичаја, у износу од 140.000,00 динара

 

            17. Културно уметничког друштва Добри До за реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва Добри До у току 2019. године, у износу од 100.000,00 динара;

 

            18. Културно уметничког друштва "Друговац" за реализацију пројекта у култури Културне активности КУД-а "Друговац за 2019. годину- Манифестације Друштва, у циљу едукације деце, учење игара, песама и народних обичаја, у износу од 60.000,00 динара;

 

            19.  Културно уметничког друштва Мало Орашје за реализацију пројекта у култури Делатности КУД-а- Манифестације, у циљу едукације младих о значају тредиције, у износу од 100.000,00 динара;

 

            20. Омладинско културно- уметничко друштво Јерина за реализацију пројекта у култури "Заиграј, запевај", у циљу упознавања са песмама и играма, у износу од 100.000,00 динара;

 

Члан 2.

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

 

 

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

Образложење

  

  

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2. априла 2019. године, који је објављен дана 10. априла 2019. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

            Чланом 9. ове Уредбе предвиђено је да се резултати јавног конкурса објављују на званичној интернет страни органа који расписује јавни конкурс, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-            

 99/2019-07 од 6. јуна 2019. године образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области  уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра у 2019. години.       

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2.4.2019. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2.4.2019. године.

            Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 17. јуна 2019. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области  уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години.

 

 

 

 

 

            Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра у 2019. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области уметничке игре- класичан балет, народна игра, савремена игра у 2019. години.

 

 

 

Број: 02-99/2019-01

У Смедереву, 17. јуна 2019. године

                                                                                                       Председница Комисије

 

                                                                                                         Марина Тирнанић

 

Документа за преузимање:

Решења о давању сагласности на Одлуке из области културе.