Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


ODLUKA O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE- KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA U 2019. GODINI

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 02-99/2019-07 od 6. juna 2019. godine, a shodno Uredbi o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018) i Odluci o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra  u 2019. godini, na sednici održanoj 17. juna 2019. godine, donela je

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI UMETNIČKE IGRE- KLASIČAN BALET, NARODNA IGRA, SAVREMENA IGRA  U 2019. GODINI

 

Član 1.

            Budžet grada Smedereva u 2019. godini učestvovaće u finansiranju i sufinansiranju projekata u kulturi u oblasti umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra, u ukupnom iznosu od 2.530.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1. Srpsko-grčkog kulturno-umetničkog društva "Kantakuzina" Smederevo za realizaciju projekta u kulturi Kulturne aktivnosti srpsko- grčkog KUD "Kantakuzina Smederevo" za 2019. godinu- XII Dečiji mihajlovački Vaskršnji festival, Smederevo 2019", u iznosu od 60.000,00 dinara;

 

            2. Kulturno umetničkog društva Petrijevo za realizaciju projekta u kulturi Kulturne aktivnosti Kulturno umetničkog društva Petrijevo za 2019. godinu- 3 koncerta u Petrijevu, u iznosu od 90.000,00 dinara;

 

            3. Kulturno umetničkog društva Lunjevac za realizaciju projekta u kulturi Manifestacija "Lunjevačko prelo", u iznosu od 130.000,00 dinara;

 

            4. Kulturno umetničkog društva "Žika Lazić" Lugavčina za realizaciju projekta u kulturi Manifestacija "Lugavačke letnje noći",  u iznosu od 140.000,00 dinara;

 

            5. Kulturno umetničkog društva "Branislav Našić" Skobalj za realizaciju projekta u kulturi Kulturne aktivnosti Kulturno umetničkog društva "Branislav Našić" Skobalj- Manifestacije na teritoriji Republike Srbije, u cilju očuvanja i negovanja tradicije u folklornom, muzičkom i dramskom stvaralištvu, u iznosu od 150.000,00 dinara.

 

            6. Društva za čuvanje i negovanje narodne teradicije "KOLARAC" Kolari za realizaciju projekta u kulturi Negovanje narodne tradicije i organizacija manifestacije, u cilju predstavljanja koreografija i ovog Društva, u iznosu od 170.000,00 dinara;

 

            7.  Kulturno umetničkog društva Vranovo za realizaciju projekta u kulturi Kulturne aktivnosti Kulturno umetničkog društva Vranovo- Koncerti u selu, u cilju čuvanja narodne tradicije i običaja i predstavljanja ovog Društva, u iznosu od 150.000,00 dinara;

 

 

 

            8. Kulturno umetničkog društva Mihajlovac za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Kulturno umetničkog društva Mihajlovac- Manifestacije Društva, u iznosu od 200.000,00 dinara;

 

            9. Kulturno umetničko društvo "Lipe" Lipe za realizaciju projekta u kulturi Učešće na Međunarodnom festivalu folklora u Italiji, u iznosu od 250.000,00 dinara;

 

            10. Kulturno umetničkog društva "DESPOT ĐURAĐ" iz Ralje za realizaciju projekta u kulturi "Kulturne aktivnosti   Kulturno umetničkog društva "Despot Đurađ" iz Ralje za 2019. godinu, u iznosu od 70.000,00 dinara;

 

            11. Kulturno umetničkog društva Osmeh Udovice za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Kulturno umetničkog društva u 2019. godini, u iznosu od 150.000,00 dinara;

 

            12. Kulturno umetničkog društva "Radinac" iz Radinca za realizaciju projekta u kulturi Očuvanje narodne tradicije i običaja sela- Folklor, u iznosu od 120.000,00 dinara;

 

            13. Kulturno umetničkog društva Vrbovački opanak za realizaciju projekta u kulturi "Vrbovački opanak za 2019. godinu i manifestacije", u iznosu od 100.000,00 dinara;

 

            14. Kulturno umetničkog društva Veljko Dugošević iz Male Krsne za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Kulturno umetničkog društva Veljko Dugošević iz Male Krsne, u cilju edukacije mladih, u iznosu od 100.000,00 dinara.

 

            15. Kulturno umetničkog društva "Vuk Karadžić" Osipaonica za realizaciju projekta u kulturi Kulturne aktivnosti  Kulturno umetničkog društva "Vuk Karadžić" Osipaonica za 2019. godinu, u cilju afirmacije i očuvanja kulturnog stvaralaštva u seoskoj sredini kao i očuvanje tradicionalnog prijateljstva sa kulturnim udruženjima,  u iznosu od 150.000,00 dinara.

 

            16. Kulturno-umetničkog društva "Ratko Matić- Rale" za realizaciju projekta u kulturi Organizovanje koncerta i manifestacija u 2019. godini, u cilju negovanja i razvijanja narodne tradicije i običaja, u iznosu od 140.000,00 dinara

 

            17. Kulturno umetničkog društva Dobri Do za realizaciju projekta u kulturi Aktivnosti Kulturno umetničkog društva Dobri Do u toku 2019. godine, u iznosu od 100.000,00 dinara;

 

            18. Kulturno umetničkog društva "Drugovac" za realizaciju projekta u kulturi Kulturne aktivnosti KUD-a "Drugovac za 2019. godinu- Manifestacije Društva, u cilju edukacije dece, učenje igara, pesama i narodnih običaja, u iznosu od 60.000,00 dinara;

 

            19.  Kulturno umetničkog društva Malo Orašje za realizaciju projekta u kulturi Delatnosti KUD-a- Manifestacije, u cilju edukacije mladih o značaju tredicije, u iznosu od 100.000,00 dinara;

 

            20. Omladinsko kulturno- umetničko društvo Jerina za realizaciju projekta u kulturi "Zaigraj, zapevaj", u cilju upoznavanja sa pesmama i igrama, u iznosu od 100.000,00 dinara;

 

Član 2.

    Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 

 

 

 

Član 3.

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

Obrazloženje

  

  

            Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016-ispr.), člana 5. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i člana 44. Statuta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019- prečišćen tekst), a shodno Odluci o budžetu grada Smedereva za 2019. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2018), Gradsko veće grada Smedereva raspisalo je Javni konkurs za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2. aprila 2019. godine, koji je objavljen dana 10. aprila 2019. godine na zvaničnoj internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs i nedeljnom regionalnom listu "Naše novine".

            Članom 7.  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave predviđeno je da o izboru projekata po raspisanom konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata. Za oblasti kulturne delatnosti obrazuju se posebne komisije.

            Članom 9. ove Uredbe predviđeno je da se rezultati javnog konkursa objavljuju na zvaničnoj internet strani organa koji raspisuje javni konkurs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

            Shodno napred navedenom Gradsko veće grada Smedereva svojim Rešenjem, broj 02-            

 99/2019-07 od 6. juna 2019. godine obrazovalo je Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti  umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra u 2019. godini.       

            Tačkom II, navedenog Rešenja utvrđeno je da je Zadatak Komisije da izvrši ocenu i izbor projekata u kulturi u oblasti umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2.4.2019. godine, u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i Javnim konkursom za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, broj 037-138/2019-07 od 2.4.2019. godine.

            Obrazovana Komisija, na svojoj sednici održanoj dana 17. juna 2019. godine izvršila je ocenu i izbor projekata u kulturi u oblasti  umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini.

 

 

 

 

 

            Imajući u vidu navedeno, Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra u 2019. godini donela je Odluku o izboru projekata u kulturi u oblasti umetničke igre- klasičan balet, narodna igra, savremena igra u 2019. godini.

 

 

 

Broj: 02-99/2019-01

U Smederevu, 17. juna 2019. godine

                                                                                                       Predsednica Komisije

 

                                                                                                         Marina Tirnanić

 

Dokumenta za preuzimanje:

Rešenja o davanju saglasnosti na Odluke iz oblasti kulture.