Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика Магија науке и одушевљење посетилаца на „Ноћи истраживача“ у Смедереву


ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

На основу члана 59. став 1, а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016 - др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 - пречишћен текст),

 

Скупштина града Смедерева, на  8. седници одржаној  8. јуна 2017. године, донела jе

 

 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

Члан 1.

  

            У Одлуци о организацији Градске управе града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен текст), у члану 7. став 2. речи „служба и кабинет" се бришу.

После става 2, додаје се нови став 3, који гласи:

„У оквиру Градске управе образује се Кабинет градоначелника као посебна организациона јединица".

 

Члан 2.

  

            Члан 8. мења се и гласи:

            „Основне организационе јединице које врше послове Градске управе су:

1. Одељење за јавне службе

2. Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове

3. Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке

4. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

5. Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

6. Одељење за  инспекцијске послове и послове комуналне полиције

7. Одељење за послове органа града".

           

Члан 3.

  

            Члан 9. мења се и гласи:

            „Одељење за јавне службе обавља послове који се односе на:

            - стручне, управно-правне, надзорне, нормативно-правне, материјално-финансијске, административно-техничке и друге послове Града у области основног и средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног информисања, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске заштите;

            - праћење и обезбеђивање функционисања установа и организација чији је оснивач Град из ових области и вршење надзора над њиховим радом;

            - подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и уметничког стваралаштва, праћење реализације манифестација у области културе, физичке културе и остваривање програма установа култура од значаја за Град;

            - послове популационе политике (финансијска помоћ трудницама и породиљама града Смедерева, накнада трошкова за вантелесну оплодњу), финансијска помоћ студентима и ученицима средњих школа;

            - поверене послове Комесаријата у вези са збрињавањем избеглица, интерно расељених лица и миграната, вођење евиденције, као и правне и административне послове које му повери републички Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије;

            - поверене послове Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у поступку признавања статуса избеглица, интерно расељиних лица и миграната;

            - послове омладинске политике (Канцеларија за младе, Локални савет за младе, писање пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, у Националној канцеларији за младе писање пројеката, учешће у креирању политике на националном нивоу и спровођење усвојене политике);

            - обављање послова за дијаспору (сарадња са Управом за дијаспору и Србима у региону у оквиру Министарства спољних послова, Привредном комором Србије-Центром за дијаспору и представништима, повезивање српске дијаспоре са градом Смедеревом у смислу профитабилне и непрофитабилне сарадње у области информисања, здравства, спорта, културе, туризма и инвестиција, пружање дијаспори информација и помоћи у свим областима);

            - послови праћења и координације на решавању ромских питања (Локални савет за побољшање положаја Рома града Смедерева, Мобилни тим за инклузију Рома града Смедерева, израда предлога пројеката и њихово спровођење, пружање помоћи Ромима ради остваривања права у области социјално-здравствене заштите, спровођење афирмативних мера за Роме);

            - послове социјалне и здравствене заштите (Локални савет за социјална питања, право на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева, материјална подршка из области социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град, сарадња са социјално хуманитарним организацијама и њихово суфинансирање, процена потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, писање пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, заштита права пацијената, право на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне и топлотне енергије);

            - поверене послове из делокруга Републике у области борачко-инвалидске заштите - вођење управног поступка и израда решења о остваривању права грађана у складу са републичким законима (борци НОР-а, борци ратова 1990-1999,  војни инвалиди, породице палих и умрлих бораца и цивилни инвалиди рата), као и исплата накнада корисницима у области борачко-инвалидске заштите и израда извештаја и анализа за потребе надлежног министарства;

            - поверене послове из делокруга Републике у делу који се односи на друштвену бригу о деци - израда решења о остваривању права грађана у области друштвене бриге о деци (дечији додатак, родитељски додатак), као и обрачун и исплата средстава корисницима права (накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге деце) и  израда извештаја и анализа за потребе надлежног министарства;

            - друге послове  у области  основног и средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе, спорта, јавног информисања, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске заштите, а у складу са законом и Статутом града;

           - послови на спровођењу родне равноправности у складу са законом".

 

Члан 4.

  

            Члан 10. мења се и гласи:

            „Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове обавља послове који се односе на:

            - послове инфо пулта - пружање информација грађанима у вези надлежности Градске управе града Смедерева;

            - вођење матичних књига и књига држављана (издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, издавање уверења о држављанству, уношење свих промена у матичне књиге, пријем захтева за венчање);

            - првостепени управни поступак у области личних стања грађана, издавање потврда о имовном стању;

            - послове писарнице, картотеке и архиве;

            - послове експедиције и курирске службе;

            - правне помоћи;

            - ажурирање бирачког списка и обезбеђивање општих услова за спровођење избора и референдума;

            - послове месних заједница, стручнe и административно - техничке послове за савете месних заједница, друге органе и радна тела, послове израде и достављања нацрта и предлога одлука и других аката надлежним органима;

            - поделу карата за превоз градским саобраћајем лицима старијим од шездесет пет година;

            - област  финансија, односно израдe  финансијских планова градских и сеоских месних заједница у складу са Одлуком о буџету града Смедерева;

            - праћење финансијског пословања месних заједница, реализацију средстава буџета планираних за финасирање рада месних заједница и реализацију самодоприноса;

            - послове израде извештаја о финансијском пословању месних заједница и  реализацију одлука и закључака Градског већа и Скупштине града у области рада месних заједница;

            -  послове у вези са радним односима запослених у граду Смедереву - Градској управи града Смедерева;

            - правне и административно-оперативне послове за потребе Градског правобранилаштва;

            - одржавање телефонске централе, телефонских уређаја и апарата, прослеђивање и усмеравање телефонских позива, одржавање разгласних уређаја, постављање опреме и уређаја за снимање седница (Скупштине и Градског већа);

            - послове бифеа;

            - умножавање материјала и одржавање апарата за умножавање;

            - послове манипулативног радника;         

            - послове магационера и помоћног радника (браварски, молерски и остали послови по потреби);

            - послове аутомеханичара, возача, портира и послове робне евиденције;

            - послове израде планова одбране Града (као саставног дела Плана одбране Републике Србије), предузимање мера за усклађивање припрема из своје надлежности са Планом одбране Републике Србије; предузимање мера за функционисање Града у ратном и ванредном стању; спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара, као и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање, безбедност и здравље на раду, доношење одлука о организацији и функционисању цивилне заштите; доношење планова и програма за ванредне ситуације; послове у вези са образовањем и функционисањем Градског штаба за ванредне ситуације; формирање и опремање јединица цивилне заштите; организовање и развој личне и колективне заштите; обезбеђење одређених средстава за осматрање и узбуњивање; отклањање последица елементарних непогода; формирање и ажурирање базе података о објектима оштећеним у елементарним непогодама;

            - друге послове у складу са Законом и Статутом града".

 

  

Члан 5.

  

            Члан 11. мења се и гласи:

            „Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке обавља послове који се односе на:

            - праћење рада јавних предузећа и јавних комуналних предузећа;

            - праћење примене и промена цена из надлежности града, издавање одговарајућих решења и сагласности;

            - праћење тока приватизације привредних субјеката у граду Смедереву;

            - праћење развоја туризма града Смедерева;

            - издавање решења о категоризацији кућа, станова, апартмана и соба за одмор за изнајмљивање;

            - праћење рада Локалног савета за запошљавање града Смедерева и других савета и обављање административно-техничких послова из предметне области;

            - организовање и реализацију сајамских манифестација у циљу презентације привредних и пољопривредних потенцијала града;

            - пријем и обраду захтева за упис у регистар оснивања предузетничких радњи, упис промена и брисање предузетника у Агенцији за привредне регистре;

            - издавање уверења о времену обављања самосталне делатности ради регулисања пензијског стажа;

            - праћење, анализирање и предлагање мера надлежним органима ради заштите пољопривредног земљишта од пољских штета, спаљивања органских остатака, мраза, града, пожара и других елементарних непогода, као и стручне и административне послове из ове области;

            - праћење рада задругарства, удруживања пољопривредних произвођача, затим руралног развоја и развоја водопривреде;

            - праћење прописа и израду нацрта одлука, правилника и других аката из области пољопривреде и водопривреде;

            - припрему и обраду материјала за израду пољопривредне основе;

            - израду и реализацију годишњих планова и програма из области пољопривреде, водопривреде, заштите и коришћења пољопривредног земљишта и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја;

            - вођење управног поступка у области коришћења пољопривредног земљишта и водопривреде, односно доношење одговарајућих решења;

            - реализацију пројеката из области пољопривреде и водопривреде;

            - едукацију, информисање и непосредну стручну помоћ пољопривредним произвођачима на територији града из области пољопривреде, односно воћарства, ратарства, сточарства, заштите биља и друго;

            - представљање локалне самоуправе на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој;

            - организацију промотивних манифестација и учешће на сајмовима и привредним изложбама;

            - организацију обилазака привредних потенцијала за потенцијалне инвеститоре;

            - пружање правне и техничке подршке, давање савета и благовремено пружање информација;

            - пружање помоћи локалним предузетницима у регистрацији и пререгистрацији;

            - пружање подршке процесу стратешког планирања;

            - подстицај финасирања;

            - унапређење радне снаге;

            - припрему и надзор у реализацији пројеката од значаја за локални економски развој;

            - одржавање и унапређивање односа са централним институцијама одговорним за економски развој;

            - стварање и одржавање базе података;

            - обезбеђивање економичне и ефикасне употребе јавних средстава, као и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки;

            - припрему предлога одлука и закључака о покретању поступака јавних набавки;

            - припрему предлога одлука и закључака о додели уговора о јавним набавкама;

            - прикупљање, анализирање и обрађивање података за израду Плана јавних набавки;

            - спровођење поступака оглашавања, припрему и достављање конкурсне документације заинтересованим понуђачима;

            - прикупљање понуде и праћење рокова;

            - давање стручних упутстава за рад комисија које су формиране за реализацију одређених јавних набавки и праћење њиховог рада;

            - учествовање у изради докумената и аката везаних за јавне набавке;

            - вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном смислу;

            - текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе и начелника Одељења;

            - друге послове у складу са законом и Статутом града".

           

Члан 6.

  

            Члан 12. мења се и гласи:

            „Одељење за финансије и локалну пореску администрацију обавља послове који се односе на:

            - израду Нацрта одлуке о буџету града Смедерева;

            - израду Нацрта одлуке о допунском буџету града Смедерева;

            - израду Упутства за припрему буџета града Смедерева, које садржи смернице као основ за израду финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника;

            - израду Предлога одлуке о привременом финансирању града Смедерева;

            - израду Нацрта одлуке о завршном рачуну града Смедерева;

            - послове периодичног извештавања о планираним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева;

            - израду Предлога решења о одобравању средстава из текуће и сталне буџетске резерве;

            - послове планирања и праћења остваривања прихода и примања и извршавања расхода и издатака буџета града Смедерева;

            - анализу захтева за финансирање директних корисника и предлагање висине апропријације, као и поступак измене апропријације директних буџетских корисника;

            - праћење и билансирање средстава неопходних за исплату плата, додатака и накнада изабраних, постављених и запослених лица у органима града Смедерева;

            - управљање готовином и дугом;

            - контролу захтева за плаћање;

            - вођење главне књиге и помоћних књига;

            - информациону подршку трезорском пословању;

            - усаглашавање пословних књига са пословним књигама директних и индиректних корисника и са Управом за трезор;

            - израду периодичних и консолидованог завршног рачуна трезора града Смедерева;

            - извршавање налога за пренос средстава са рачуна буџета;

            - обрачун и исплата плата, додатака и накнада изабраних, постављених и запослених лица у органима града Смедерева;

            - припрему и израду предлога финансијских планова директних и индиректних корисника усаглашених са Одлуком о буџету града Смедерева;

            - вођење евиденције о основним средствима;

            - вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном смислу;

            - праћење реализације закључених уговора у делу финансирања;

            - сарађивање са координатором и пројектним тимом корисника буџета Републике Србије (надлежно министарство) у чијем је буџетском разделу пројекат;

            - текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе и начелника Одељења;

            - организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања послова  из делокруга Одељења у складу са прописима;

            - утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних прихода, њихово достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству;

            - послове канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода, односно контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода;

            - израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода;

            - израду методолошких упутстава у вези са пријемом и обрадом пореских пријава, као и канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода;

            - пружање стручне помоћи пореским обвезницима;

            - опредељивање захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем, обраду, књижење, канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода;

            - израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода;

            - обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним  стварима и непокретности пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној наплати, вођење поступка по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и извршавање послова редовне и принудне наплате у складу са законом;

            - вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника;

            - послове администрирања у складу са прописима;

            - пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове за локалну пореску администрацију у складу са важећим законским прописима;

            - друге послове у складу са законом и Статутом града Смедерева".

 

Члан 7.

  

            Члан 13. мења се и гласи:

            „Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на:

            - Oбласт планирања:

            - спровођење поступака за доношење планских докумената. За потребе израде нацрта  планских докумената прикупљање података, нарочито: о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, другој документацији и подацима неопходним за израду плана, стању и капацитетима инфраструктуре, као и подацима из извештаја о примедбама јавности прибављеним у фази раног јавног увида. Издавање информације о локацији по поднетим захтевима, потврђивање урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације и парцелације, доношење средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, као и формирање локалног информационог система планских докумената и стања у простору. Израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове области. Вршење стручних и административно-техничких послова за потребе главног урбанисте. Давање мишљења о делатностима које се могу обављати у пословном простору који је у својини Града Смедерева. Припремање Програма за постављање привремених монтажних објеката на земљишту у јавној својини Града Смедерева, на предлог ЈП "Урбанизам Смедерево" Смедерево. Учествовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Смедерева. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

            - Област изградње:

            - обављање послова на спровођењу обједињене процедуре електронским путем које обухвата вођење управних и вануправних поступака, прибављање докумената уместо странака и издавање свих законом прописаних дозвола и аката од момента планирања изградње, па до завршетка објекта, са укњижбом као крајњим циљем, као и вођење регистра обједињених процедура у електронском облику путем интернета: издавање локацијских услова, грађевинских дозвола, решења о одобрењу за објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, привремених грађевинских дозвола, потврђивање пријаве радова, на основу изјаве извођача радова о завршетку израде темеља вршење контроле одступања геодетског снимка изграђених темеља од грађевинске дозволе и обавештавање грађевинске инспекције о завршетку израде темеља, на основу изјаве извођача радова о завршетку објекта у конструктивном смислу, обавештавање грађевинске инспекције о томе, издавање употребне дозволе; као и прибављање: услова за пројектовање, односно прикључење, објеката на инфраструктурну мрежу, исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу објеката, за обезбеђење услова за прикључење објекта на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; измена локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи и др. аката. Подношење захтева за покретање прекршајног поступка против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, уколико услови за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу и друга документа која нису издата у законском року.

            - обављање послова из ове области ван обједињене процедуре, кроз управне и вануправне поступке, које обухвата: издавање решења о одобрењу постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, издавање решења о одобрењу постављања плутајућих објеката на водном земљишту, издавање решења о одобрењу уклањања објеката; издавање потврда на основу података о којима се води службена евиденција и израда уверења о спецификацији посебних делова изграђених објеката, ради уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима. Израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове области. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

            - Област озакоњења бесправних објеката:

            - спровођење поступка озакоњења бесправно изграђених објеката који обухвата: израде обавештења за допуну документације, прибављање потребне документације и података по службеној дужности од других органа, прибављање сагласности од управљача јавног и природног добра и управљача коридора у чијим заштитним зонама се налазе бесправно изграђени објекти, вођење управног поступка и доношење аката у поступцима покренутим по захтеву странке и по службеној дужности, у складу са Законом о озакоњењу. Вођење службене евиденције о издатим решењима о озакоњењу објеката, достављање решења и елабората геодетских радова појединачно Републичком геодетском заводу - СКН Смедерево, ради уписа озакоњених објеката у јединствену евиденцију непокретности, израда закључака о исправци решења на позив РГЗ-а; обрада, ажурирање и објава списка издатих решења о озакоњењу у електронском облику, као и издавање потврда, уверења на основу података о којима се води службена евиденција. Израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове области. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

            - Област комуналних делатности:

            - урeђење и развој комуналних делатности, старање о обезбеђивању услова за обављање комуналних делатности, праћење и надзор основних комуналних функција (снабдевање водом, одвођење отпадних вода, чишћење јавних зелених површина, јавна расвета и др.), израда нацрта одлука из области комуналних делатности; нацрта одлука о оснивању ЈП и ЈКП, претходне сагласности на Предлог Правилника о раду предузећа, израда нацрта решења: о давању сагласности на статуте наведених предузећа, сагласности на одлуке надзорних одбора, нацрте решења о именовању директора, председника и чланова надзорних одбора и друга акта у складу са законом и Статутом града. Издавање решења о ексхумацији и обављање других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

            - Инвестиције Града Смедерева:

            - обављање послова Града из области: стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за град, које утврди Градско веће или градоначелница; пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције, предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима и дефинисаним роковима; координирања послова имовинско-правне припреме и припреме са планског становишта; координирања послова на изради пројектне документације и њеном усклађивању са надлежним одељењима управа и предузећима; учествовања у имплементацији и праћењу остваривања инвестиција по фазама; када Град није инвеститор, координирања активности донатора (владиног и невладиног сектора) и Града у реализацији инвестиција; израде стратегија, бизнис планова на реализацији концепта партнерства јавног и приватног сектора, студија изводљивости за формирање инвестиционих фондова на обртној основи; израђује планове јавних набавки и друга аката везана за јавне набавке, комуницира са јавним набавкама за прибављање услуга, израде пројектно-техничке документације и другог, за потребе Града; остваривање сарадње са међународним организацијама, надлежним установама и институцијама на градском, регионалном и републичком нивоу; координирање послова везаних за планирање, припрему и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција; анализирање, прикупљање и обрађивање информација и података потребних за припрему и реализацију Плана капиталних улагања Града; припремање пројеката који се односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру; дефинисање пројектних задатака за израду пројектне документације; увођење извођача у посао у име Града као инвеститора; извештавање о обиму и квалитету извршених послова; старање о благовременој динамици реализације пројеката у складу са дефинисаним роковима; израђивање динамичких планова остварења инвестиција, остваривање комуникације са извођачима радова, предузимање неопходних активности за одређивање стручног надзора за извођење радова за потребе градских инвестиција и комуницирање са стручним надзором; вршење провере грађевинске документације - привремених и окончане ситуације; праћење реализације извођења грађевинских радова и учествовање у пријему обављених радова; обављање стручних, финансијско-материјалних, управно-правних, нормативно-правних, административно-техничких и других послова Града у области инвестиција; успостављање базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга; реализација инвестиција које се финансирају средствима буџета; обављање и других послова који се тичу планирања, заштите и унапређења градске инфраструктуре и имовине; припремање предлога решења/одлука за формирање/именовање комисија за технички преглед објеката чији је инвеститор Град, комисија за примопредају извршених радова према уговорним обавезама и других комисија. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

            - Област заштите животне средине:

            - утврђивање услова и мера заштите животне средине у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; издавање сагласности на Извештај о стартешкој процени утицаја одређених планова и програма на животну средину; одлучивање у поступку процене утицаја пројеката на животну средину, а сходно овлашћењима из Закона о процени утицаја на животну средину; вођење управног поступка и доношење аката у вези са сакупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем инертног и неопасног отпада, у складу са Законом о управљању отпадом, као и вођење евиденције дозвола; вођење управног поступка и доношење аката у складу са: Законом о заштити ваздуха - издавање дозвола за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања; Законом о хемикалијама - издавање дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија и других; вођење управног поступка и издавање интегрисане дозволе сходно овлашћењима из Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине; припремање, доношење и реализација програма и планова заштите животне средине и сарадња са овлашћеним институцијама у чијој надлежности је вршење контроле квалитета животне средине и систематско праћење стања животне средине; обједињавање и објављивање, обавештавaње јавности о случајевима акцидената; организовање и спровођење мера заштите становништва у области сузбијања штетних организама, спровођење и праћење мера на сузбијању коровске биљке амброзије; вођење локалног регистра извора загађивања; праћење реализације програма одржавања и развоја зелених површина; припремање аката о проглашењу и заштити одређених природних добара, као и давање сагласности на планове управљања заштићеним подручјем и годишње програме управљања - кроз управни поступак. Обављање поверених послова у складу са Законом о енергетици (издавање енергетске дозволе за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МW и објекте за дистрибуцију топлотне енергије, издавање лиценци) и учествовање у поступку доношења нормативних аката из ове области. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

            - Област саобраћаја:

            - обављање послова техничког регулисања саобраћаја: предузимање свих мера и акција којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, ограничење брзине или забрана кретања за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање локација, аутобуских и такси стајалишта; давање сагласности на саобраћајне пројекте; издавање решења управљачу општинских путева и улица за измену режима саобраћаја, за раскопавање јавне саобраћајне површине и враћање у првобитно стање, за замену, допуну и чишћење саобраћајне сигнализације, семафора, ограда, стубића, саобраћајних огледала и друге опреме; као и израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове области;

            - обављање послова из области безбедности саобраћаја на општинским путевима и улицама на територији града Смедерева: праћење стања и израду извештаја о безбедности саобраћаја са предлогом мера за потребе Градског већа и Скупштине Града Смедерева; израда анализа и истраживања из области безбедности саобраћаја; обављање стручних, организационих и административно-техничких послова за потребе Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева; као и израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове области;

            - обављање послова јавног превоза путника, односно градског и приградског превоза и ауто-такси превоза путника: израда Плана линија градског и приградског превоза путника, израда и вођење регистра редова вожње, регистрација и овера редова вожње градског и приградског превоза путника; вођење управног поступка и издавање дозвола за обављање ауто-такси превоза; израда и вођење регистра издатих ауто-такси дозвола; израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из области јавног превоза путника;

            - обављање других послова из области друмског саобраћаја на основу овлашћења из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о јавним путевима, Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу терета у друмском саобраћају, Закона о комуналним делатностима, Закона о планирању и изградњи, као и градским одлукама из области саобраћаја; сарадња са управљачем пута, са Саобраћајном полицијом, надлежним јавним предузећима и другим органима и институцијама. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

            - Област имовинско-правних односа и управљања непокретном имовином Града:

            - вођење управних поступака и доношење решења и других аката која се односе на: експропријацију ради привођења земљишта урбанистичкој намени у складу са утврђеним јавним интересом, споразумно одређивање накнаде за експроприсане непокретности; пренос права на непокретностима у државној или друштвеној својини на другог носиоца права (административни пренос); установљавање права службености и др. - све у складу са законом којим се уређују послови експропријације; одређивање земљишта за редовну употребу објекта и израда предлога аката надлежном органу Града за давање сагласности за установљавање права службености на земљишту у јавној својини Града за постављање, изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и електроенергетских објеката - све у складу са Законом о планирању и изградњи; вођење управног поступка и доношење аката поводом захтева за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, у складу са Законом; вођење регистра стамбених заједница, именовање професионалног управника зграде у случајевима прописаним Законом, доношење решења о увођењу принудне управе у стамбеним зградама; вођење управног поступка и доношење аката у вези са: исељењем бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија; из објеката изграђених супротно Закону о планирању и изградњи, а који се налазе на земљишту у својини других физичких или правних лица; из станова у својини грађана, задужбина и фондација, по захтеву власника станова или закупаца станова на неодређено време; спровођење поступка и доношење аката о пресељењу наведених лица у одговарајући смештај; све у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда; обављање стручних и административних послова за потребе комисија ради доношења решења по Закону о пољопривредном земљишном фонду, израда извештаја и информација из имовинско правне области органима Града, сарадња са градским и државним правобранилаштвом, судовима, надлежним министарствима, агенцијама и другим органима и организацијама;

            - припремање израде нацрта и предлога аката органима Града који се односе на располагање грађевинским земљиштем и другим непокретностима у јавној својини Града, прибављање грађевинског земљишта и других непокретности у јавну својину Града и сачињавање уговора и анекса уговора, праћење наплате потраживања и сачињавање извештаја органима Града са предлогом мера, предлагање Градском правобранилаштву покретање судских поступака за наплату потраживања, вођење евиденције непокретне имовине у јавној својини града Смедерева, предузимање мера на заштити и очувању непокретне имовине у државној својини која је дата Граду на чување и привремено коришћење, предузимање активности у вези са уписом јавне својине Града, обавештавање Републичке дирекције за имовину Републике Србије о свим променама у вези са уписом јавне својине; припремање: предлога аката за давање у закуп, односно на коришћење, пословног простора којим располаже или је носилац права јавне својине Град, предлога по захтевима закупаца и корисника у вези са одобравањем извођења радова на адаптацији и инвестиционом одржавању простора и признавање уложених средстава, предлога по решењима агенција за реституцију о враћању пословних простора и других непокретности бившим власницима, односно њиховим законским наследницима, и спровођење свих активности након предаје простора или других непокретности у државину, предлога за отказ уговора, информација и извештаја органима Града у вези са пословним простором, сачињавање уговора, анекса и споразума из области пословног простора, вођење евиденције о достављеним средствима обезбеђења плаћања и предлагање њихове реализације, вођење евиденције о пословном простору, праћење реализације уговорних обавеза закупаца и корисника пословног простора у погледу коришћења и одржавања пословног простора и обављање других послова у складу са законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу закона".

  

Члан 8.

            Члан 14. мења се и гласи:

            „Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, обавља послове инспекцијског и другог надзора у комуналној области, у области изградње објеката за које одобрење за изградњу издаје Град, у области саобраћаја и путева, у области заштите животне средине, у области образовања и васпитања, у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине, обавља послове Комуналне полиције као и послове принудног извршења, опште и правне послове, у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу закона.

            У оквиру Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције обављају се послови у складу са позитивним законским прописима, и то:

            - Комунална инспекција обавља поверене послове, који се односе на надзор над трговином ван продајног објекта, осим даљинске трговине, инспекцијски надзор над спровођењем Закона о становању и одржавању зграда, као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена.

            Осим поверених послова Комунална инспекција обавља и инспекцијски надзор над извршењем закона и градских прописа који се односе на обављање комуналних делатности, и то:

            - производња и снабдевање корисника одговарајућим комуналним производом;

            - прочишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;

            - одржавање чистоће у градским и сеоским насељима;

            - снабдевање града топлотном енергијом;

            - уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, као и других површина јавне намене и површина у јавном коришћењу;

            - уређење и одржавање јавних паркиралишта;

            - одржавање и коришћење јавне расвете;

            - уређење, одржавање и коришћење пијаца;

            - одржавање бунара и јавних чесми;

            - уређење и одржавање градске кафилерије и организација службе за хватање паса  луталица;

            - одржавање градске и сеоских депонија;

            - одржавање и уређење гробаља;

            - одређивање услова и начина постављања привремених покретних продајних објеката;

            - држање домаћих животиња;

            - контролa над распоредом радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности;

            - вођење управног и покретање прекршајног поступка у предметима комуналне инспекције;

            - обавља и друге  послове  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим  прописима донетим на основу закона.

            - Грађевинска инспекција обавља поверене послове који се односе на:

            - вођење управног и извршног поступка;

            - доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора над спровођењем одредаба Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката и Закона о становању и одржавању зграда;

            - доношење решења за уклањање објеката или његовог дела који су изграђени без грађевинске дозволе;

            - сачињавање Програма уклањања објеката;

            - сарадњу са лицем или службом одговорном за организацију поступка принудног извршења;

            - вршење надзора над усклађеношћу радова који се изводе са техничком документацијом за изградњу објеката, односно законом и прописаним стандардима;

            - доношење решења о обустави радова, ако се објекат не гради према грађевинској дозволи;

            - вршење надзора над коришћењем објеката;

            - подношење захтева за покретање прекршајних и других поступака у складу са овлашћењима из закона и других подзаконских аката и издавање прекршајних налога;

            - обављање и других  послова  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.

            - Саобраћајна инспекција обавља надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и надзор над применом градских одлука донетих на основу закона и других прописа у комуналној области и области саобраћаја и путева;

            - надзор над обављањем јавног превоза путника и терета у друмском саобраћају и то:

            - такси превоз путника;

            - јавни превоз путника и превоз путника за сопствене потребе;

            - јавни превоз терета и превоз терета за сопствене потребе;

            - контролa важећих и оверених редова вожње и друге документације у вези са обављањем делатности јавног превоза путника;

            - контрола изграђености и опремљености аутобуских стајалишта;

            - поступање по захтевима за утврђивање услова за возила за обављање такси превоза;

            - контрола општинских путева, улица и некатегорисаних путева у експлоатацији са аспекта безбедности саобраћаја на путу;

            - контрола постављања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације;

            - контрола радова на изградњи, реконструкцији и одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева, њихових делова  и путних објеката;

            - контрола стања општинских путева, улица и некатегорисаних путева, њихових делова и путних објеката;

            - контрола заузећа јавних саобраћајних површина;

            - контрола услова одвијања саобраћаја на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима;

            - контрола коришћења обале и водног простора и постављање пловних објеката;

            - вођење управног поступка;

            - подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа и издавање прекршајног налога;

            - прикупљање података и информација од интереса за остваривање функција Градске управе;

            - припремање извештаја и информација везаних за инспекцијски надзор;

            - друге  послове у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу закона. 

            - Инспекција за заштиту животне средине обавља послове који се односе на:

            - вођење управног и извршног поступка;

            - доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у области заштите животне средине у делу поверених послова, и то:

            - надзор над објектима за које одобрење за градњу издаје Град, контрола испуњености прописаних услова за обављањe делатности привредних субјеката у погледу заштите животне средине;

            - надзор загађивача ваздуха са мерама за отклањање аеро загађења;

            - надзор у делу заштите од буке од извора који се стављају у промет и коришћење;

            - надзор над спровођењем мера заштите у поступцима процене утицаја на животну средину;

            - надзор над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које Град издаје дозволу за управљање отпадом;

            - надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за постројења и активности за које дозволу за управљање амбалажним отпадом издаје надлежни орган Града;

            - надзор у делу заштите од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган Града;

            - надзор над спровођењем мера непосредне заштите, очувања и коришћења заштићених природних добара који су актом града проглашени заштићеним подручјима;

            - надзор у области управљања хемикалијама, односно над обављањем делатности промета, односно коришћења нарочито опасних хемикалија за које дозволу издаје надлежни орган Града;

            - надзор над постројењима и активностима који подлежу издавању интегрисане дозволе (IPPC) за које одобрење за изградњу или употребну дозволу издаје надлежни орган Града;

            - поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности;

            - друге  послове  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу закона  из области заштите животне средине.

            - Просветна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа из области образовања и васпитања и врши контролу над радом установа у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања у делу поверених послова, и то:

             - поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;

            - остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;

            - остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља;

            - обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;

            - поступка уписа и поништавања уписа у школу, ако је обављен супротно овом закону;

            - испуњеност прописаних услова за спровођење испита;

            - прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа;

            - у поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова  у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону;

            - друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

            Комунална полиција  обавља послове који се односе на:

            - одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност, и то: снабдевање водом, одвођење отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављање привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавање комуналних објеката; пијаца; гробља; паркова; зелених и других површина јавне намене; јавне расвете; стамбених и других објеката;

            - вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналних и других делатности из надлежности Града;

            - остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града;

            - заштиту животне средине;

            - заштиту културних добара;

            - заштиту локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град;

            - подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града;

            - покретање прекршајног поступка у предметима Комуналне полиције;

            - обавља и друге  послове  у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу закона.

            Послови принудног извршења

            - организовање и спровођење принудних извршења решења Одељења;

            - обављање прегледа објеката ради утврђивања начина извршења, процену радне снаге и механизације за спровођење извршења, доношење плана и програма и утврђивање динамике извршења, састављање записника о принудном извршењу;

            - сарадња са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења ради предузимања мера да се на објектима који су предмет извршења искључи електрична енергија, плин, птт, водовод и канализација и други инфраструктурни садржаји, обезбеђење присуства припадника Министарства унутрашњих послова, утврђивање трошкова принудних извршења (трошкови радне снаге, механизације и друго).

            Послови  Система 48                                                                                                          -   прима и евидентира захтеве и пријаве грађана електронским путем;

            - прослеђује захтеве и пријаве грађана члановима Система 48, односно корисницима у јавним преузећима, инспекцијским службама и другим службама Градске управе;

            - добијене одговоре на захтев грађана од стране јавних предузећа, инспекцијских служби и других служби Градске управе администратор прослеђује грађанину који је захтев поднео;

            - прати добијене одговоре и исте ажурира;

            -  по потреби, сачињава извештаје о примљеним захтевима и пријавама грађана и прослеђеним одговорима грађанима.

            Правни послови

            - пружање стручне помоћи извршиоцима у вођењу управног поступка и припреми решења и закључака, захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за привредне преступе, кривичних пријава, обраду приговора и жалби;

            - давање стручних смерница за вођење усмених расправа у управном поступку;

            - праћење прописа из области делокруга рада Одељења;

            - израда предлога нових, као и измена и допуна постојећих одлука из надлежности Одељења;

            - припрема и обједињавање одговора, извештаја и других аката Одељења према органима Града, Градском правобранилаштву, државним органима и организацијама и слично;

            - припрема анализа, извештаја и информација о раду Одељења.

            Административни послови

            - вођење обједињене евиденције присутности на раду запослених у Одељењу, организовање послова пријема, евидентирања, распореда предмета и поште, пријем и експедицију предмета за архивирање и експедицију поште".

 

Члан 9.

  

            Члан 15. мења се и гласи:

            „Одељење за послове органа града обавља послове који се односе на:

            - припрему и обраду аката која су у надлежности градоначелника;

            - стручне и организационе послове за Скупштину града и Градско веће и њихових радних тела, и то:

            - припремање седница и обрада аката усвојених на седницама Градског већа и Скупштине града, као и вођење записника са седница Градског већа и Скупштине града;

            - чување изворних докумената о раду Скупштине, градоначелника и Градског већа и вођење евиденције о одржаним седницама;

            - сарадњу Града са другим градовима и општинама у земљи и иностранству;

- стручне и административне послове за потребе одборника;

            - друге послове које одреди градоначелник, Скупштина града, Градско веће и начелник Градске управе;

- сарадњу са државним органима, службама, институцијама, удружењима и организацијама;

            - прикупљање иницијатива, предлога и пројеката;

            - административно-техничке послове, пријем и пренос телефонских позива и порука за функционере, начелника Градске управе и друга лица;

            - поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја - пријем захтева и пружање тражиоцима неопходне помоћи за остваривање њихових права утврђених Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, редовну комуникацију са Агенцијом за борбу против корупције о спровођењу мера из Акционог плана по Стратегији за борбу против корупције, као и сарадњу са Агенцијом по питању спровођења Плана инегритета за град Смедерево;

            - послове управљања људским ресурсима за све унутрашње организационе јединице;

            - спровођење организације састанака и седница, обављање организационо-техничких послова у вези са обезбеђењем услова за одржавање састанака;

            - послове планирања, развоја и одржавања информационог система; праћења начина пружања услуга корисницима, вршење увида у стање и потребе корисника; планирање и спровођење активности у циљу прилагођавања постојећег система са актуелним технолошким достигнућима у домену информационих технологија; достављање података и извештавање о пословним процесима по налогу вишег руководства; инсталирање, конфигурисање, тестирање и надгледање системског и апликативног софтвера на свим клијентским рачунарима; учествовање у пословима припреме за набавку хардвера и софтвера за кориснике; пружање корисницима потребне техничке подршке приликом рада; извршавање свих потребних активности које се односе на конфигурацију, сигурност и заштиту сервера; послове евиденције о инсталираним апликативним софтверима".

Члан 10.

            Члан 16. мења се и гласи:

Кабинет градоначелника, као посебна организациона јединица, обавља послове који се односе на:

- послове стручне асистенције градоначелнику везане за науку, привреду и развој;

            - послове PR - организовање и планирање успостављања и одржавања интерне и екстерне комуникације, осмишљавање и реализација PR догађаја и програма, ажурно вођење базе података, привредног и друштвеног адресара;

            - послове протокола - дефинисање и спровођење организације састанака и седница, обављање организационо - техничких послова у вези са обезбеђењем услова за одржавање састанака у организацији градоначелника и заменика градоначелника града;

            - административно-техничке послове, пријем и пренос телефонских позива и порука за градоначелника и заменика градоначелника;

- пружање помоћи за решавање проблема грађана;

- оперативне, стручне, аналитичке и саветодавне послове у циљу успостављања непосредне комуникације градоначелника са грађанима;

- сарадњу са државним органима, службама, институцијама, удружењима и организацијама;

- прикупљање иницијатива, предлога и пројеката;

- друге послове по налогу градоначелника".

 

Члан 11.

  

            Члан 21. мења се и гласи:

            „Унутрашња организација рада и систематизација радних места организационих јединица утврђује се актом о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе града Смедерева - Правилником, који усваја Градско веће града Смедерева, а на предлог начелника Градске управе".

 

Члан 12.

  

            Члан 22. став 2. мења се  и гласи:

            „За начелника Градске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци".

 

Члан 13.

  

            Члан 26.  мења се  и гласи:

            "Руководиоце организационих јединица у Градској управи распоређује начелник Градске управе.

            Радом одељења руководи начелник одељења; радом одсека шеф одсека; радом канцеларије шеф канцеларије и радом групе руководилац групе.

            Радом Кабинета градоначелника, као посебне организационе јединице, руководи шеф Кабинета".

 

  

  

Члан 14.

            Члан 43.  мења се  и гласи:

            „Радни однос у Градској управи може се засновати на неодређено и одређено време.

            Радни однос на одређено време може се засновати:

            - ради замене одсутног запосленог до његовог повратка,

            - због привремено повећаног обима посла, који постојећи број запослених не може да изврши, најдуже на шест месеци у току једне календарске године,

            - на радним местима у Кабинету градоначелника, док траје дужност тог изабраног лица (помоћници градоначелника и друга лица која заснивају радни однос на радним местима у Кабинету),

            - ради учешћа у припреми или реализацији одређеног пројекта, најдуже до завршетка пројекта,

            - ради обуке приправника, за време трајања приправничког стажа.

            Радни однос на одређено време заснива се без јавног конкурса, осим за пријем у радни однос приправника.

            Радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време, изузев приправника кад положи државни стручни испит.

            Радни однос на неодређено време заснива се на основу:

            1. Јавног конкурса где изборни поступак спроводи конкурсна комисија од три члана. Решење о избору кандидата са листе за избор доноси начелник Градске управе у року од 15 дана од пријема листе. Изабрани кандидат дужан је да ступи на рад у року од 15 дана од дана коначности решења о пријему у радни однос, изузев ако му послодавац из оправданих разлога не продужи рок;

            2. Споразума о преузимању запосленог од другог послодавца из члана 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, односно из државног органа без конкурса, службеника који је у радном односу на неодређено време.

            У радни однос у Градској управи може бити примљено лице, које поред општих услова утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме за послове утврђене законом и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе.

            Намештеник заснива радни однос уговором о раду.

            Службеници и намештеници у Градској управи дужни су да своје послове обављају савесно, стручно и непристрасно, у складу са законом".

 

 

Члан 15.

            Члан 45.  мења се  и гласи:

            „О правима, обавезама и одговорностима службеника и намештеника у Градској управи града Смедерева одлучује начелник Градске управе, у складу са законом.

            О жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и обавезама, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса, одлучује Жалбена комисија коју образује Градско веће.

            О правима, обавезама и одговорностима начелника Градске управе одлучује Градско веће".

 

Члан 16.

  

            Члан 46.  мења се  и гласи:

            „Службеник  у Градској управи може без његове сагласности, а због потребе рада, да буде трајно или привремено премештен на друго одговарајуће радно место.

            Одговарајуће радно место јесте оно радно место чији се послови раде у истом звању као послови радног места са кога се службеник  премешта и за које испуњава све услове.

            Службеник може да буде трајно премештен на друго одговарајуће радно место, ако то налажу организација или рационализација послова  или други оправдани разлози.

            Службеник  може да буде привремено премештен на друго одговарајуће радно место због замене одсутног службеника или повећаног обима посла, при чему задржава сва права на свом радном месту. Привремени премештај траје најдуже једну годину, после чега службеник има право да се врати на радно место на коме је радио пре премештаја".  

 

Члан 17.

  

            Члан 56.  мења се  и гласи:

            „Градско веће града Смедерева усвојиће Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Смедерева, по ступању на снагу ове Одлуке, а на предлог начелника Градске управе града Смедерева".

 

Члан 18.

  

            Члан 57.  мења се  и гласи:

            „Службеници у Градској управи града Смедерева који остану нераспоређени, остварују права по основу рада у Градској управи у складу са законом и другим прописима".

 

Члан 19.

  

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева".

 

 

 

Број 02-119/2017-07

У Смедереву, 8. јуна 2017. године

 

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

     СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Тачност преписа оверава:                                                         Бранче Стојановић, с.р.

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

 

Милица Врачар