Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

              На основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015-пречишћен текст и 10/2016) и чланова 4. и 5. Правилника о начину, условима и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење Јавног конкурса за избор програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедеревана („Службени лист града Смедерева", број 1/2015 и 7/2015),

 

Градско веће града Смедерева, на 24. седници одржаној 14. децембра 2016. године, донело је

 

  

О Д Л У К У

 О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ  ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА  ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

                                                                     Члан 1.

 

           У Одлуци о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева, број 020-37/2016-07 од 28. новембра 2016. године, у члану 1. мењају се следећи износи:

 

1. За редовне тренажне и такмичарске активности спортских организација које су носиоци спорта у својим гранама  распоређен је укупан износ од 19.330.236,81 динар

 - Атлетском клубу „Смедерево"                                                690.908,00 динара

- Рукометном клубу Смедерево                                                1.368.735,00 динара

- Боксерком клубу „Смедерево"                                                  121.975,00 динара

- Куглашком клубу „Смедерево"                                                353.536,00 динара

               

         2. За активности Савеза спортова Смедерево                         9.000.000,00 динара

 

         5. За спортска такмичења од значаја за Град                             100.000,00 динара

 

         6. За манифестације у области спорта од значаја за Град        209.752,36 динара.

 

                                                                             Члан 2.

 

                   Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на званичној интернет страни града Смедерева.

                              

Члан 3.

 

               Ова Одлука објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

  

 

Број 020-182/2016-07

У Смедереву, 14. децембра 2016. године

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

 ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                             Бојан Теофиловић