Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009 и 112/2015), члана 88. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник  Републике Србије",  број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и члана 45. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015- пречишћен текст),

Градско веће града Смедерева, на 14. седници одржаној 9. октобра 2016. године, донело је

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

 

и расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

 

 

I

- Предмет јавног надметања -

 

1. Давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе  до привођења намени у граду Смедереву, најдуже до једне године, комплекса парцела у укупној површини од 112 ха 26 а и 32 м² уписаним у лист непокретности број 15221 КО Смедерево и то катастарске парцеле број: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 221/1, 222/2, 249, 250, 246, 245, 240, 241, 455/1 и 454, по почетној цени од 34.298,96 динара по хектару.              

 

 

2.Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама може се извршити у згради Градске управе града Смедерева, у канцеларији број 58 сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Контакт особа Марина Здравковић, тел.026/672-724 лок.1687 и 064/8449337.

 

3. Земљиште из овог Огласа даје се у виђеном стању.

4. Уколико након расписивања огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града у грађевинском подручју насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени, дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, или због привођења намени, даљи поступак давања неизграђеног грађевинског земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

5. Све трошкове који настану по основу закупа неизграђеног грађевинског земљишта у циљу одржавања, сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

 

 

 

6. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.

7. Земљиште из овог Огласа се даје на одређено време - до издавања у закуп или отуђења у сврху привођења намени (изградњи), а најдуже до једне године од дана закључивања Уговора.

8. Цена закупа неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе утврђује се на основу података добијених од Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији  града Смедерева.

9. Уколико у току трајања закупа наведеног земљишта дође до издавања у закуп или отуђења у сврху привођења намени (изградњи), лице које то земљиште узме у закуп је дужно да у року од 30 дана од дана пријема обавештења надлежног органа Градске управе града Смедерева скине усев и земљиште врати у посед закуподавцу, без права на било какву накнаду штете од закуподавца.

10. Земљиште из овог Огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у jавној својини града Смедерева имају:

- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу.

2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп неизграђеног грађевинског земљишта у jавној својини града Смедерева понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године.

           3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из подтачке 2. тачке II на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из подтачке 2. тачке II Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог Огласа.

          4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

          5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

          6. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу од 770.102,18 динара, на рачун Скупштине града Смедерева-Евидентни рачун број: 840-231845-83 модел 97, позив на број 13742143.

          7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

8. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

 

III
- Документација за пријављивање на јавно надметање -

·         формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

·         доказ о месту пребивалишта за физичка лица - оверена фотокопија личне карте (ако је електронска лична карта онда и одштампани подаци из читача електронске личне карте), односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица (оригинал или оверена фотокопија),

·         доказ о уплати депозита,

·         фотокопија картице текућег рачуна или депокартона код банке на који се може извршити повраћај уплаћеног депозита.

·         важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава (оригинал или оверена фотокопија),

·         уредно овлашћење за заступање

·         изјава да прихвата све услове из Огласа

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом града, се могу преузети сваког радног дана у канцеларији бр.71 Градске управе града Смедерева. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

 

Пријава на Оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

 

На предњој страни:

 

·         Адреса: Град Смедерево, улица и број: Омладинска бр.1, Комисији за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву

·         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

 

На задњој страни:

·          име и презиме/назив и адреса понуђача

 

IV
- Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 21.10.2016. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе града Смедерева до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

V
- Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се дана 24.10.2016.године, са почетком у 10 часова, у великој сали Скупштине града Смедерева, улица Омладинска бр.1 Смедерево.

По окончању поступка јавног надметања Градско веће града Смедерева ће на предлог Комисије донети Одлуку о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града у грађевинском подручју насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени.

 По правоснажности Одлуке из претходног става, лице које је узело земљиште у закуп ће најкасније у року од 15 дана, са градом Смедеревом закључити Уговор о закупу, којим ће регулисати међусобне обавезе.

VI
- Плаћање закупнине -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од дана правоснажности Одлуке из тачке V овог Огласа достави доказ о уплати закупнине утврђене правоснажном Одлуком, умањеним за износ уплаћеног депозита, Градској управи града Смедерева, преко Одељења за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке.

 Уколико најповољнији понуђач не достави уплату из става 1. ове тачке сматраће се да је одустао од своје понуде.

Ову Одлуку објавити у локалном листу „Наше Новине", на огласној табли Градске управе града Смедерева, месним канцеларијама и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу „Наше Новине".

 

  

 

 

   Број: 320- 183/2016-07                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                                  ГРАДА СМЕДЕРЕВА                     

  У Смедереву, 9. октобра 2016. године                                                др Јасна Аврамовић