Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА, БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ, НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКИОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

На основу члана 3. а у вези са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009 и 112/2015), члана 88.став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник  Републике Србије",  број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и члана 45.став 1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2015- пречишћен текст),

Градско веће града Смедерева, на 14. седници одржаној 9. октобра 2016. године, донело је

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА, БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ, НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКИОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

 

 

и расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА,БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ, НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКИОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

 

 

-Предмет јавног позива-

 

        1.Давање на коришћење без плаћања накнаде неизграђеног грађевинског зeмљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву, најдуже до једне године, катастарске парцеле број 230/4, њива 2. класе укупне површине 6 ха 37 а и 36 м² уписане у лист непокретности број 14677 КО Смедерево.

 

2.Увид у документацију: графички преглед катастарске парцеле  може се извршити у згради Градске управе града Смедерева, у канцеларији број 58 сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Контакт особа Марина Здравковић, тел.026/672-724 лок.1687 и 064/8449337.

 

3. Земљиште из овог  Јавног позива даје се у виђеном стању.

4. Уколико након расписивања  Јавног позива за давање на коришћење без плаћања накнаде неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева у грађевинском подручју насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени, дође до промена површине из позива по било ком законском основу, или због привођења намени, даљи поступак давања неизграђеног грађевинског земљишта на коришћење без плаћања накнаде ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

5. Све трошкове који настану по основу коришћења без плаћања накнаде неизграђеног грађевинског земљишта у циљу одржавања, сносиће лице које добије то земљиште на коришћење.

6. Земљиште из овог Јавног позива даје се на коришћење искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.

7. Земљиште из овог Јавног позива се даје на одређено време - до издавања у закуп или отуђења у сврху привођења намени (изградњи), а најдуже до једне године од дана закључивања Уговора.

8. Уколико у току трајања коришћења наведеног земљишта дође до привођења намени земљишта (изградњи), лице које то земљиште узме на коришћење је дужно да у року од 30 дана од дана пријема обавештења надлежног органа Градске управе града Смедерева скине усев и земљиште врати у посед граду Смедереву без права на било какву накнаду штете од града Смедерева.

9. Земљиште из овог Јавног позива не може се давати на коришћење другом лицу.

II


1. Право учешћа на Јавни позив за давање на коришћење без плаћања накнаде  неизграђеног грађевинског земљишта у jавној својини града Смедерева имају:

 

-        образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe, социјалнe установe, високообразовнe установe - факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција.

 

2. Јавни позив ће се спровести уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

III


- Документација за пријављивање на
Јавни позив-

·         формулар захтева  (попуњен у целости и потписан);

·         доказ о месту пребивалишта за физичка лица - оверена фотокопија личне карте (ако је електронска лична карта онда и одштампани подаци из читача електронске личне карте), односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања Јавног позива) за правна лица (оригинал или оверена фотокопија) ;

·         важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава (оригинал или оверена фотокопија);

·         уредно овлашћење за заступање;

·         изјава да прихвата све услове из Јавног позива.

 

 

Формулар захтева и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом града, се могу преузети сваког радног дана у канцеларији бр.71 Градске управе града Смедерева. Потребно је да се потенцијални корисник благовремено упозна са садржајем формулара захтева.

 

Захтев на Јавни позив се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

 

На предњој страни:

 

·         Адреса: Град Смедерево, улица и број: Омладинска бр.1, Комисија за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву

·         Уписати назнаку Захтев на Јавни позив

 

На задњој страни:

·          име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева

IV
- Рок за подношење
захтева-

Рок за подношење документације је до 15 сати, дана 21.10.2016. године. Благовременим ће се сматрати сви захтеви који стигну у писарницу Градске управе града Смедерева до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.

V
-
Доношење Одлуке-

 Након истека рока за подношење захтева из тачке IV, Градско веће града Смедерева ће на предлог Комисије донети Одлуку о давању на коришћење, без плаћања накнаде, неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева у грађевинском подручју насељеног места, за пољопривредну производњу у циљу одржавања, до привођења намени.

 По правоснажности Одлуке из претходног става, лице које је узело земљиште на коришћење, без плаћања накнаде , ће најкасније у року од 15 дана, са градом Смедеревом закључити Уговор о коришћењу, којим ће регулисати међусобне обавезе.

VI

Ову Одлуку објавити у локалном листу „Наше Новине", на огласној табли Градске управе града Смедерева, месним канцеларијама и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу „Наше Новине".

 

 

   Број: 320- 188/2016-07                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                                  ГРАДА СМЕДЕРЕВА                     

   У Смедереву, 9. октобра 2016. године                                               др Јасна Аврамовић