ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ О ФИНАНСИРАЊУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ Одобрен пројекат у оквиру грант шеме Програма Еxцханге 5 ... ... Санација дивљих депонија


ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

            На основу члана 55. и члана 192. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС),

 

            Начелница Градске управе града Смедерева, доноси

 

 

ОДЛУКУ

О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

  

Члан 1.

  

            Запослени у Градској управи града Смедерева, у току радне недеље, раде пет радних дана.

 

Члан 2.

  

            Рдано време у току радног дана износи осам часова и почиње у 730 часова, а завршава се у 1530 часова.

  

Члан 3.

  

            Радно време у Градској управи града Смедерева, у Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове (Одсек за општу управу), обављаће се у две смене и то:

            - прва смена почиње у 730 часова, а завршава се у 1530 часова

            - друга смена почиње у 1100 часова, а завршава се у 1900 часова

            Радно време у Градској управи града Смедерева, у Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције (Група за комуналну инспекцију и Група за комуналну полицију), обављаће се у две смене и то:

            - прва смена почиње у 730 часова, а завршава се у 1530 часова

            - друга смена почиње у 1400 часова, а завршава се у 2200 часа

            Радно време свих запослених, без обзира на рад у првој или другој смени, износи осам часова дневно.

 

Члан 4.

  

            Прерасподела радног времена за рад суботом и недељом, на предлог начелника одељења, одобрава се од стране начелнице Градске управе града Смедерева.

 

  

  

Члан 5.

  

            Пауза за топли оброк користиће се у трајању од 30 минута и то у временском интервалу од 930 часова до 1030 часова.

            Приликом доласка на рад и одласка са рада, коришћења времена за паузу, као и при сваком изласку у току и пре истека радног времена (приватни или службени излазак), обавезно је укуцавање и искуцавање на апарату за евидентирање радног времена.

 

Члан 6.

  

            Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о распореду радног времена у Градској управи града Смедерево, број 130-37/2017-07 од 23. јуна 2017. године.

 

Члан 7.

  

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од   28. августа 2017. године.

           

Број: 130-54/2017-07

У Смедереву, 25. август 2017. године                                            НАЧЕЛНИЦА

                                                                                                       ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

                                                                                                      Милијана Новаковић