Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО

На основу члана 55. и члана 192. Закона о раду ( '' Службени Гласник РС'', број 24/2005, 61/2005, 54/ 2009 и 32/2013 и 74/2015),

 

            начелница Градске управе у  Смедереву, доноси

 

 

ОДЛУКУ

О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО

  

  

Члан 1

            Запослени у Градској управи Смедерево, у току радне недеље, раде пет радних дана.

 

Члан 2

            Радно време у току радног дана износи осам часова и почиње у 6,30 часова, а завршава се у 14,30 часова.

Члан 3

            Радно време у Градској управи  Смедерево - у Одељењу за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације  и заједничке послове - Одсеку за општу управу, обављаће се  у две смене,  и то :

послови матичара

            - прва смена почиње у 6,30 часова, а завршава се у 14,30 часова

            - друга смена почиње у 11,00 часова, а завршава се у 19,00 часова

  

Радно време у Градској управи  Смедерево - у Одељењу за  инспекцијске послове и послове комуналне полиције,   обављаће се  у две смене,  и то :

Група за комуналну инспекцију и Група за комуналну полицију

            - прва смена почиње у 6,30 часова, а завршава се у 14,30 часова

            - друга смена почиње у 14,00 часова, а завршава се у 22,00 часа

  

  

 

            Радно време свих запослених, без обзира на рад у првој или другој смени, износи осам часова дневно.

Члан 4

Прерасподела радног времена за рад суботом и недељом се, на предлог начелника Одељења, одобрава од стране начелнице Градске управе града Смедерева.

Члан 5

            Пауза за топли оброк користиће се у временском интервалу од 08,30 часова до 09,30 часова у трајању од 30 минута.

            Приликом доласка на рад и одласка са рада, коришћења времена за паузу као и при сваком изласку у току и пре истека радног времена (приватни или службени излазак), обавезно је укуцавање и искуцавање на апарату за евидентирање радног времена.

 

 

 

 

Члан 6

            Доношењем ове Одлуке, престаје да важи Одлука о распореду радног времена у Градској управи Смедерево, број 130-223/2015-07 од 26.08.2015. године

 

Члан 7

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 27.06.2016. године.     

 

 

                                                                                                            НАЧЕЛНИЦА

Број: 130-        /2016-07                                                                  ГРАДСКЕ УПРАВЕ

У Смедереву, 27. јуна 2016. године                                          

       Милијана Новаковић