Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

                 

 

            На основу члана 12. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2016. години ("Службени лист града Смедерева", број 3/2016) и на основу Јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2016. години, број 02-16/2016-07 од              21. априла 2016. године,

 

            Градско веће града Смедерева, на 234. седници, одржаној дана 20. јуна 2016. године, донело је

 

 О Д Л У К У

 O СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ  И  ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2016. ГОДИНИ

 

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2016. години учествоваће у суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2016. години са средствима у укупном износу од 3.000.000,00 динара, која су обезбеђена Одлуком о  буџету града Смедерева за 2016. годину ("Службени лист града Смедерева",             бр. 9/2015 и 1/2016), у оквиру раздела 4 - градска управа, Програм 13 - Развој културе, Програмска активност 0002 - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, функције 860 - Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту, позиција 110, економска класификација 481 - Дотације верским заједницама, за следеће намене:

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 1. Програм изградње цркава, верских објеката и парохијских домова, распоређују се средства у укупном износу од 1.800.000,00 динара и то:

            1. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 150.000,00 динара, на име суфинансирања радова на завршетку фрескописања новог храма Св. Ап. Петра и Павла;

            2. Српска православна црквена општина у Вранову, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања радова на уређењу Црквене порте цркве Свете Тројице у Вранову;

            3. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања радова на изградњи летњиковца у порти цркве                            Светог великомученика Георгија у Јасенку;

            4. Српска православна црквена општина Сараорци, износ од 150.000,00 динара, на име суфинансирања завршетка радова на крову цркве Св. Николе у Сараорцима;

            5. Српска православна црквена општина у Скобаљу, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања наставка радова на изградњи Светог Храма у Малој Крсни;

            6. Српска православна црквена општина Лугавачка, Лугавчина, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања извођења радова малтерисања цркве Св. Николе у Лугавчини;

            7. Српска православна црквена општина у Коларима, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања радова на електро и громобранској инсталацији на цркви Свете Тројице у Водњу;

            8. Храм Св. апостола и Јеванђелиста Луке у Смедереву, износ од 1.000.000,00 динара, на име суфинансирања радова на изради фасаде и оплочење тротоара Српског православног храма Светог апостола и Јеванђелисте Луке у Смедереву.

            За суфинансирање програма под редним бројем 2. Програм адаптације, реконструкције и одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова, распоређују се средства у укупном износу од 650.000,00 динара и то:

            1. Српска православна црквена општина Липска у Липама, износ од 200.000,00 динара, на име суфинансирања наставка радова на санацији крова на храму Рођења Пресвете Богородице у Липама;

            2. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања фрескописања црквене сале у порти цркве Светог великомученика Георгија у Јасенку;

            3. Српска православна црквена општина Друговачка у Друговцу, износ од 125.000,00 динара, на име суфинансирања извођења радова на адаптацији парохијског дома;

            4. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 125.000,00 динара, на име суфинансирања радова на адаптацији 70 метара ограде;

            5. Српска православна црквена општина у Вранову, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања радова на адаптацији ентеријера цркве Свете Тројице у Вранову.

           

            За суфинансирање програма под редним бројем 3. Програм заштите и бриге о црквама и верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја,  распоређују се предвиђена средства у укупном износу од 100.000,00 динара  и то: Српска православна црквена општина Смедеревска у Смедереву, Црква Успења Пресвете Богородице  у Смедереву  на име суфинансирања радова за обнову  цркве   на Старом гробљу у Смедереву.

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 4. Програм подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево, распоређују се средства у укупном износу од 200.000,00 динара и то:

            1. Српска православна црквена општина Смедеревска у Смедереву, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања прослављања Бадње вечери и вађења Часног Крста из воде на дан Богојављења;

         2. Rijaset Islamske zajednice Srbije, Mešihat srbijanski, Muftijstvo Podunavsko-Braničevsko, Medžilis Islamske zajednice Smederevo, износ од 50.000,00 динара, на име суфинансирања организовања Рамазанског Бајрама и Курбан Бајрама;

            3. Храм Св. апостола и Јеванђелиста Луке у Смедереву, износ од 50.000,00 динара, на име суфинансирања организовања освећења Српског православног храма Светог апостола и Јеванђелисте Луке у Смедереву.

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 5. Програм унапређивања сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, историјском, културном, социјално-хуманитарном и другом плану, распоређују се средства у укупном износу од 250.000,00 динара и то:

            1.  Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 120.000,00 динара, на име суфинансирања уређења простора на галерији новог Храма где би била изложена музејска постава сакупљена током 190 година постојања црквеног и школског живота у Осипаоници;

            2. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 130.000.00 динара, на име суфинансирања организовања 19. Летњег кампа веронауке при храму Светог великомученика Георгија у Јасенку.

 

Члан 2.

 

            Са црквама и верским заједницама са територије града Смедерева, чији су програми изабрани за суфинансирање, закључиће се појединачни уговори о суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева, а по добијању сагласности Градског правобранилаштва града Смедерева на текст Уговора.

            Уговорима из претходног става ове Одлуке уредиће се међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

Члан 3.  

      

            Рок за подношење приговора на ову Одлуку је 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управe града Смедерева.

            Приговори на Одлуку подносе се Градском већу града Смедерева, а предају Комисији.

 

Члан 4.

 

              По истеку рока за приговоре, Комисија ће проверити да ли су приговори благовремени, допуштени и изјављени од стране овлашћеног лица.

            Aко је уложен приговор, Одлука је коначна после одлучивања Градског већа града Смедерева, по приговору.

            Ако није уложен ниједан приговор, Одлука је коначна након истека рока за приговор.

 

Члан 5.

 

Обавезују се  цркве и верске заједнице чији су програми изабрани по Јавном конкурсу за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2016. години, број 02-16/2016-07 од 21. априла 2016. године, да у року од 15 (петнаест) дана од дана коначности Одлуке отворе наменске рачуне у Управи за трезор, Филијали Смедерево и да исте доставе Комисији одмах по отварању, а на основу Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник Републике Србије", бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016).

 

Члан 6.

 

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 Број:400-4022/2016-07

У Смедереву, 20. јун.2016. године  

                                                                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                                         ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                          др Јасна Аврамовић