Санација дивљих депонија Обнова механизације Синиша Мали посетио Слободну зону Смедерево Бесплатни конверзацијски курсеви енглеског и италијанског језика Магија науке и одушевљење посетилаца на „Ноћи истраживача“ у Смедереву


ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ

            На основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 3/2017) и на основу Јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2017. години, број 02-34/2017-07, од 15. маја 2017. године,

 

            Градско веће града Смедерева, на 60. седници, одржаној 8. јула 2017. године, донело је

 

 О Д Л У К У

 O СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ  И  ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2017. години учествоваће у суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2017. години са средствима у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која су планирана Одлуком о  буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града Смедерева",             бр. 12/2016), у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 13 - Развој културе, Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функције 840 - Верске и остале услуге заједнице, позиција 264, економска класификација 481 - Дотације верским заједницама за следеће намене:

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 1. програм изградње  цркава, верских објеката и парохијских домова, распоређују се средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара и то:

1. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 120.000,00 динара, на име суфинансирања радова на на изгардњи ограде на јужној страни црквене порте;

2. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 550.000,00 динара, на име суфинансирања радова на изради фасаде на Храму Св. апостола Петра и Павла;

3. Црквена општина Сараорци, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања молерских радова у унутрашњости цркве;

4. Српска православна црквена општина Лугавачка, Лугавчина, износ од 230.000,00 динара, на име суфинансирање грађевинских радова на малтерисању цркве Св. Николе.

                 

            За суфинансирање програма под редним бројем 2. програм адаптације, реконструкције   и  одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова, распоређују се средства у укупном износу од 500.000,00 динара и то:

1. Српска православна црквена општина Липска у Липама, износ од 275.000,00 динара, на име суфинансирања извођења радова на санацији кровног покривача на храму Рођења Пресвете Богородице у Липама;

2. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 50.000,00 динара, на име суфинансирања фрескописања црквене сале у порти цркве Светог великомученика Георгија у Јасенку;

3. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 25.000,00 динара, на име суфинансирања монтаже хоризонталних и вертикалних олука од пластифицираног лима;

 

4. Српска православна црквена општина Скобаљ, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања поправке припрате и торња Храма Пресвете Богородице;

5. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 50.000,00 динара, на име суфинансирања адаптације ограде на порти.

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 3. програм заштите и бриге о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја, распоређују се средства у укупном износу од 100.000,00 динара и то:

1. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања редовног одржавања Храма (кречење, фарбање столарије, унутрашњи и спољни зидови).

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 4. програм подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево, распоређују се средства у укупном износу од 200.000,00 динара и то:

1. Српска православна црквена општина Смедеревска у Смедереву, износ од 150.000,00 динара, на име суфинансирања прослављања Бадње вечери и вађења Часног Крста из воде на дан Богојављења;

2. Rijaset Islamske zajednice Srbije, Mešihat srbijanski, Muftijstvo Podunavsko-Braničevsko, Medžilis Islamske zajednice Smederevo, износ од 25.000,00 динара, на име суфинансирања организовања Рамазанског Бајрама;

3. Rijaset Islamske zajednice Srbije, Mešihat srbijanski, Muftijstvo Podunavsko-Braničevsko, Medžilis Islamske zajednice Smederevo, износ од 25.000,00 динара, на име суфинансирања организовања Курбан Бајрама.

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 5. програм унапређивања сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, историјском, културном, социјално-хуманитарном и другом плану, распоређују се средства у укупном износу од 200.000,00 динара и то:

1.  Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 90.000,00 динара, на име суфинансирања штампања Монографије 20 година рада Летњег кампа веронауке;

2. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 70.000.00 динара, на име суфинансирања организовања 20. Летњег кампа веронауке при храму Светог великомученика Георгија у Јасенку;

3. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 40.000,00 динара, на име суфинансирања куповине ентеријера потребног за излагање експоната.

 

Члан 2.

 

            Одбијају се као недопуштене пријаве Српске православне црквене општине Осипаоничке, Осипаоница, број 400-4019/2017-04 од 29.5.2017. године и Српске православне црквене општине Скобаљ, број 400-4027/2017-04 од 29.5.2017. године, поднете за програм број 4 - Програм подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево, јер је утврђено да поднети програми не представљају програме подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево.

Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, поднела је пријаву број 400-4019/2017-04 од 29.5.2017. године за суфинансирање постављања новог електробројила за манифестације које се одржавају у порти и Српска православна црквена општина Скобаљ, поднела је пријаву број 400-4027/2017-04 од 29.5.2017. године за суфинансирање припреме за сабрање и исповест свештеника Подунавског округа.

Наведене пријаве су одбијене као недопуштене, јер по Правилнику о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2017) и Јавном конкурсу за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2017. години, број 02-34/2017-07 од 15. маја 2017. године, исте не представљају програм подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево.

 

Члан 3. 

 

            Са црквама и верским заједницама са територије града Смедерева, чији су програми изабрани за суфинансирање, закључиће се појединачни уговори о суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева, а по добијању сагласности Градског правобранилаштва града Смедерева на текст Уговора.

            Уговорима из претходног става ове Одлуке уредиће се међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

Члан 4. 

      

            Рок за подношење приговора на ову Одлуку је 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управe града Смедерева.

            Приговори на Одлуку подносе се Градском већу града Смедерева, а предају Комисији.

 

Члан 5.

 

              По истеку рока за приговоре, Комисија ће проверити да ли су приговори благовремени, допуштени и изјављени од стране овлашћеног лица.

            Aко је уложен приговор, Одлука је коначна после одлучивања Градског већа града Смедерева, по приговору.

            Ако није уложен ниједан  приговор, Одлука је коначна кад истекне рок за приговор.

 

Члан 6.

 

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 Број: 02-34/2017-07

У Смедереву, 8. јула 2017. године 

                                                                                                                         ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                                         ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                  др Јасна Аврамовић