Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ

            На основу члана 12. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 3/2017) и на основу Јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева, број 02-69/2018-07 од 30. маја 2018. године,

 

            Градско веће Града Смедерева, на 127. седници, одржаној 17. августа 2018. године, донело је

 

 О Д Л У К У

 O СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ  И  ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2018. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2018. години учествоваће у суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2018. години, у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 14/2017),  у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 13 - Развој културе  и информисања, Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функције 840 - Верске и остале услуге заједнице, позиција 286, економска класификација 481 - Дотације верским заједницама, за следеће намене:

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 1. програм изградње  цркава, верских објеката и парохијских домова, распоређују се средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара и то:

            1. Српска православна црквена општина Михајловачка у Михајловцу, износ од 200.000,00 динара, на име суфинансирања радова на изгрaдњи монументалне зидане ограде на југоисточној страни црквеног дворишта;

            2. Храм светог апостола и јеванђелисте Луке у Смедереву, износ од 800.000,00 динара, на име суфинансирања наставка радова на изградњи парохијског дома при Цркви светог Луке у Смедереву.

           

            За суфинансирање програма под редним бројем 2. програм адаптације, реконструкције   и  одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова, распоређују се средства у укупном износу од 600.000,00 динара и то:

            1. Српска православна црквена општина Смедеревска у Смедереву, износ од 150.000,00 динара, на име суфинансирања санације и ревитализације фасаде цркве Св. великомученика Георгија - Саборне цркве у Смедереву;

            2. Српска православна црквена општина Михајловачка у Михајловцу, износ од 120.000,00 динара, на име суфинансирања радова на изградњи пода црквене сале;

            3. Српска православна црквена општина Липска у Липама, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања наставке извођења радова на санацији кровног покривача на храму Рођења Пресвете Богородице у Липама;

            4. Српска православна црквена општина Врановска у Вранову, износ од 150.000,00 динара, на име суфинансирања наставка радова на улепшавању порте врановске Цркве;

            5. Српска православна црквена општина Скобаљска у Скобаљу, износ од 80.000,00 динара, на име суфинансирања наставке радова на одржавању Храма Пресвете Богородице у Скобаљу.

            За суфинансирање програма под редним бројем 3. програм заштите и бриге о верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја, распоређују се средства у укупном износу од 100.000,00 динара и то:

                  1. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања уређења сакралних споменика и израда тротоара око Храма.

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 4. програм подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево, распоређују се средства у укупном износу од 200.000,00 динара и то:

            1. Српска православна црквена општина Смедеревска у Смедереву, износ од 150.000,00 динара, на име суфинансирања прослављања Бадње вечери и вађења Часног Крста из воде на дан Богојављења;

                  2. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 50.000,00 динара, на име суфинансирања организације манифестација значајних за село Осипаоница (Сабор Св. арх. Гаврила, Духовски понедељак, Бадње вече).

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 5. програм унапређивања сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, историјском, културном, социјално-хуманитарном и другом плану, распоређују се средства у укупном износу од 100.000,00 динара и то:

            1.  Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања организације 21. Летњег кампа веронауке.

  

Члан 2.

 

            Одбијају се као недопуштене следеће пријаве:

            1. Српска православна црквена општина Лугавачка, Лугавчина, број 400-5061/2018-04 од 11.6.2018. године, поднета за програм број 1 - програм изградње  цркава, верских објеката и парохијских домова;

            2. Српска православна црквена општина Врановска у Вранову, број 400-5088/2018-04 од 11.6.2018. године, поднета за програм број 1 - програм изградње  цркава, верских објеката и парохијских домова;

            3. Српска православна црквена општина у Коларима, број 400-5097/2018-04 од 12.6.2018. године, поднета за програм 1 - програм изградње цркава, верских објеката и парохијских домова;

            4. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, број 400-5050/2018-04 од 11.6.2018. године, поднета за програм 2 - програм адаптације, реконструкције   и  одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова;

            5. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, број 400-5051/2018-04 од 11.6.2018. године, поднета за програм 2 - програм адаптације, реконструкције   и  одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова;

            6. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, број 400-5053/2018-04 од 11.6.2018. године, поднета за програм 2 - програм адаптације, реконструкције   и  одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова;

            7. Српска православна парохија Друговачка у Друговцу, број 400-5145/2018-04 од 12.6.2018. године, поднета за програм 2 - програм адаптације, реконструкције   и  одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова;

            8. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, број 400-5056/2018-04 од 11.6.2018. године, поднета за програм 5 - програм унапређивања сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, историјском, културном, социјално-хуманитарном и другом плану.

У складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2017), расписан је Јавни конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2018. години, број 02-69/2018-07 од 30. маја 2018. године, у коме је предвиђено суфинансирање програма цркава и верских заједница.

Пријаве наведене у ставу 1. тачке 1, 3, 4, 5, 6. и 7. овог члана не представљају суфинансирање програма (износ који се потражује за суфинансирање из буџета града Смедерева, већи је од сопствених средстава који се улажу у реализацију програма).

Пријава наведена у ставу 1. тачка 2. овог члана одбија као недопуштена зато што је иста пријава поднета и за програм 1. и за програм 2, а средства су добијена по програму број 2.

            Пријава наведена у ставу 1. тачка 8. овог члана, која је поднета за добијање средстава за куповину столарије и ентеријера потребног за излагање музејских експоната, одбија се као недопуштена, јер је утврђено да поднета пријава не представља програм унапређивања сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, историјском, културном, социјално-хуманитарном и другом плану.

 

Члан 3. 

 

            Са црквама и верским заједницама са територије града Смедерева, чији су програми изабрани за суфинансирање, закључиће се појединачни уговори о суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева, а по добијању сагласности Градског правобранилаштва града Смедерева на текст Уговора.

            Уговорима из претходног става ове Одлуке уредиће се међусобна права и обавезе уговорних страна.

Члан 4. 

      

            Рок за подношење приговора на ову Одлуку је 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управe града Смедерева.

            Приговори на Одлуку подносе се Градском већу града Смедерева, а предају Комисији.

  

Члан 5.

 

              По истеку рока за приговоре, Комисија ће проверити да ли су приговори благовремени, допуштени и изјављени од стране овлашћеног лица.

            Aко је уложен приговор, Одлука је коначна после одлучивања Градског већа града Смедерева, по приговору.

            Ако није уложен ниједан приговор, Одлука је коначна кад истекне рок за приговор.

 

Члан 6.

 

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет страни града Смедерева (www.smederevo.org.rs).

 

Број: 02-69/2018-07

У Смедереву, 17. августа 2018. године 

                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                             ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                      др Јасна Аврамовић