Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКА о давању на коришћење без плаћања накнаде неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву

                                                                                                                      

 

На основу члана 3. а у вези чланa 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број62/2006,65/2008-др. Закон,41/2009и112/2015), члана 88.став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник  Републике Србије",  број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014)и члана 45.став 1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева",број 2/2015- пречишћен текст), 23.11.2016. године, Градско веће града Смедерева, доноси

 

О Д Л У К У

о давању на коришћење без плаћања накнаде неизграђеног грађевинског зeмљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву

  

  

1. Окружном затвору Смедерево, са седиштем у Смедереву, улица Трг Републике бр.4,  МБ 17621360, даје се на коришћење,у виђеном стању без плаћања накнаде неизграђено грађевинско зeмљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени, а најдуже до годину дана, и то катастарска парцела број 230/4, њива 2. класе, површине 6 ха 37 а и 36 м² уписане у лист непокретности број 14677 КО Смедерево, као јавна својина града Смедерева.

 

2. Земљиште из тачке 1. ове Одлуке даје се на коришћење без плаћања накнаде на период од 1(једне ) године, с тим да рок почиње да тече од дана закључивања уговора.

 

3.Окружни затвор Смедерево ће предметно земљиште користити за пољопривредну производњу.

 

4. Права и обавезе корисника предметног земљишта, разлози за отказ и за престанак уговора и друга међусобна права и обавезе, уредиће се уговором који, у име Града Смедерева, закључује градоначелник Града Смедерева.

 

О б р а з л о ж е њ е

  

По Јавном позиву објављеном дана 12.10.2016.год. у локалном листу" Наше новине"Окружни затвор Смедерево, са седиштем у Смедереву, улица Трг Републике бр.4, поднео је захтев за давање на коришћење без плаћања накнаде неизграђеног грађевинског зeмљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву, најдуже до једне године,катастарске парцеле број 230/4, њива 2. класе, површине 6 ха 37 а и 36 м² уписане у лист непокретности број 14677 КО Смедерево. У образложењу захтева наводено је да је пољопривредно земљиште потребно за обављање пољопривредне производње и то производње пшенице и кукуруза.

Уз захтев су достављене оверене фотокопије свих докумената тражених по Јавном позиву, на основу којих је Комисија за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву,Закључком број 320-188/2016-03 од 24.10.2016. године утврдила да Окружни затвор Смедерево испуњава услове за остваривање права коришћења предметног пољоприведног земљишта , без плаћања накнаде.

Чланом 3. Закона о пољопривредном зeмљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др.Закон, 41/2009 и 112/2015), прописано је да се пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи за пољопривредну производњу.

Одредбом члана 61. став 1. Закона о пољопривредном земљишту одређено је да се пољопривредно земљиште у државној својини може дати на коришћење без плаћања накнаде образовним установама - школама, стручним пољопривредним службама и социјалним установама у површини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара, а високообразовним установама - факултетима и научним институтима чији је оснивач држава и установама за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара, да се пољопривредно земљиште у државној својини може дати на коришћење без плаћања накнаде правним лицима у државној својини регистрованим за послове у области шумарства, а ставом 4. истог члана да одлуку о томе доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз сагласност Министарства.

Чланом 88.став 3.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије",  број72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011,  121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 -одлука УС,132/2014 и145/2014) прописано је да пољопривредно земљиште којем је планским документом промењена намена у грађевинско, до привођења земљишта намени може се користити за пољопривредну производњу.

Земљиште које је предмет Јавног позива је пољопривредно земљиште којем је планским документом промењена намена у грађевинско и које се као такво може користити за пољопривредну производњу, до привођења планираној намени. У циљу коришћења предметног земљишта, покренут је  поступак давања на коришћење  истог јавним оглашавањем и исти је спроведен од стране Комисије.

На основу изложеног,Градско веће града Смедерева је донело Одлуку као у диспозитиву.

Ову Одлуку објавити и на огласној табли Градске управе Смедерево и сајту Града.

 

 

Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Градском већу града Смедерева у року од 15 дана од дана пријема Одлуке.

 

Одлуку доставити Окружном затвору, преко Одељења за привреду, предузетништво , локални економски развој и јавне набавке председнику  Комисији, Одељења за привреду, предузетништво , локални економски развој и јавне набавке, документацији и архиви.

 

 

Број: 320-188/2016-03                                                                                                                           

Дана: 23.11.  2016. године                                                                                                                          

                                                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                                        ГРАДA СМЕДЕРЕВA

                                                                                                                          __________________

                                                                                                                    др ЈаснаАврамовић