Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОДЛУКА о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву

  

На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број62/2006,65/2008-др. Закон,41/2009и112/2015), члана 88. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије",  број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 45. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист градаСмедерева",број 2/2015- пречишћен текст),Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп неизграђеног пољопривредног земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву објављеног у локалном листу" Наше новине" од 12.10.2016. године и Записника Комисијe за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву број 320-183/2016-07 од 24.10.2016. године, Градско веће града Смедерева, дана  23.11.2016. године, доноси

 

 

ОДЛУКУ

о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе

 до привођења намени у граду Смедереву

 

1.      Милошевић Мирославу из Мале Крсне, ул. Краљевића Марка број 1, ЈМБГ 1209953760037даје се у закуп неизграђено грађевинско земљиште у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву, укупне површине од 112.26,32хектара,уписано у лист непокретности број 15221 КО Смедерево и то катастарске парцеле број: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 221/1, 222/2, 249, 250, 246, 245, 240, 241, 455/1 и 454.

2.      Земљиште из тачке 1. ове Oдлуке даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу,  на период од једне године и то почев од дана закључења уговора..

3.      Закупнина земљишта из тачке 1. ове Одлуке износи 5.613.721,32 динара.

4.       Закупнину из тачке 3. ове Одлуке,умањену за износ уплаћеног депозита од 770.102,18 динара, закупац је у обавези да плати најкасније у року од пет (5) дана од дана правноснажности ове Одлуке и доказ о извршеној уплати достави Одељењу за привреду, предузетништво,локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду Градске управе Смедерево.

5.      Обавезује се закупац да са Градом Смедеревом закључи уговор о закупу,наредног дана од дана уплате закупнине.

 

О б р а з л о ж е њ е

  

Чланом 3. Закона о пољопривредном зeмљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др.Закон, 41/2009 и 112/2015), прописано је да се пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи за пољопривредну производњу.

Чланом 88. став 3.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник  Републике Србије",  број 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,132/2014 и145/2014) прописано је да пољопривредно земљиште којем је планским документом промењена намена у грађевинско, до привођења земљишта намени може се користити за пољопривредну производњу.

Град Смедерево располаже  неизграђеним грађевинским земљиштем, комплексом парцела у укупној површини од 112 ха 26 а и 32 м² уписаним у лист непокретности број 15221 КО Смедерево и то катастарске парцеле:204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 221/1, 222/2, 249, 250, 246, 245, 240, 241, 455/1 и 454,који је планским документом уписан као грађевинско земљиште.

У циљу коришћења наведеног земљишта у пољопривредне сврхе, Градско веће града Смедерева је дана 9.10.2016. донело Одлуку о расписивању јавног Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву који је објављен у локалном листу "Наше новине" дана12.10.2016. године.

Дана 24.10.2016. године је одржано јавно надметање за избор најповољнијег понуђача за давање у закуп наведеног неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева.

             Комисија је констатовала да су по објављенoм Огласу за јавно надметање пристигле две понуде, и то понуде Бређан Данијела из Ковина и Милошевић Мирослава из Мале Крсне, који су Комисији за спровођење поступка јавног надметања доставили документацију предвиђену Одлуком о расписивању јавног  огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта и то: формулар за пријављивање, доказ о уплати депозита,фотокопију личне карте, потврду о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава и изјаву о прихватању свих услова из Огласа. Комисија за спровођење поступка јавног надметања је на основу наведене документације, а у складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту утврдила , да су пристигле понуде благовремене и потпуне и   да је уплаћен  депозит у износу од770.102,18 динара.

             У поступку отварања писаних понуда, Милошевић Мирослав из Мале Крсне, ЈМБГ 1209953760037,ул. Краљевића Марка бр.1 понудио је закупнину у износу од 50.005,00 динара по хектару, а Бређан Данијел из Ковина, ЈМБГ 2004983860861,ул.Немањина бр.11, је понудио закупнину у износу од  41.150,00 динара.

Комисија за спровођење поступка јавног надметања је констатовала да је за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву, најдуже до једне године, комплекса парцела у укупној површини од 112 ха 26 а и 32 м² уписаним у лист непокретности број 15221 КО Смедерево и то катастарске парцеле број: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 221/1, 222/2, 249, 250, 246, 245, 240, 241, 455/1 и 454, најповољнија понуда Милошевић Мирослава из Мале Крсне.

          На основу изложеног,Градско веће града Смедерева је донело Одлуку као у диспозитиву.

          Ову Одлуку објавити и на огласној табли Градске управе Смедерево и сајту Града.

         

 

Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Градском већу града Смедерева  у року од 15 дана од дана пријема Одлуке.

 

Одлуку доставити: Милошевић Мирославу, Бређан Данијелу, преко Одељења за привреду, предузетништво , локални економски развој и јавне набавке, председнику Комисијe за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву, Одељењу за привреду, предузетништво , локални економски развој и јавне набавке, документацији и архиви.

 

 

Број: 320-183/2016-03

Дана:23.11.2016. године

                                                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                                    ГРАДA СМЕДЕРЕВA

                                                                                                                      __________________

                                                                                                др ЈаснаАврамовић