Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОДЛУКА о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву

 

 

На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 88. став 3. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије",  број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 45. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева",број 12/2016- пречишћен текст ), Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву објављеног у локалном листу" Наше новине" од 27.12.2017. године и Записника Комисијe за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву број 320-125/2018-07 од 16.01.2018. године,

 

 Градско веће града Смедерева, на 95. седници одржаној 18.јануара 2018.године, донело је

 

 

ОДЛУКУ

о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе

до привођења намени у граду Смедереву

  

 

1.         Николи Ђокићу из Рибара бб, Јагодина, ЈМБГ 2205992722221 даје се у закуп неизграђено грађевинско земљиште у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву, укупне површине од 112 ха 26 а и 32 м², уписано у лист непокретности број 15221 КО Смедерево и то катастарске парцеле број: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 221/1, 222/2, 240, 241, 245, 246, 249, 250, 454 и 455/1.

 

2.         Земљиште из тачке 1. ове Oдлуке даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу,  на период од једне године и то почев од дана закључења уговора.

 

3.         Закупнина земљишта из тачке 1. ове Одлуке износи  4.684.406,55 динара.

 

4.         Закупнину из тачке 3. ове Одлуке,умањену за износ уплаћеног депозита од 923.342,00 динара, закупац је у обавези да плати најкасније у року од пет (5) дана од дана правноснажности ове Одлуке и доказ о извршеној уплати достави Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду Градске управе Смедерево.

 

5.         Обавезује се закупац да са Градом Смедеревом закључи уговор о закупу,наредног дана од дана уплате закупнине.

 

6.          Одлуку доставити: Николи Ђокићу, преко Одељења за привреду, предузетништво , локални   економски развој и јавне набавке, Радиши Јовановићу, председнику Комисијe за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву, Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсеку за пољопривреду , документацији и архиви.

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

  

  

Чланом 3. Закона о пољопривредном зeмљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др.Закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017 ), прописано је да се пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до привођења планираној намени, користи за пољопривредну производњу.

Чланом 88. став 3.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник  Републике Србије",  број 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,132/2014 и145/2014) прописано је да пољопривредно земљиште којем је планским документом промењена намена у грађевинско, до привођења земљишта намени може се користити за пољопривредну производњу.

Град Смедерево располаже  неизграђеним грађевинским земљиштем, комплексом парцела у укупној површини од 112 ха 26 а и 32 м² уписаним у лист непокретности број 15221 КО Смедерево и то катастарске парцеле:204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 221/1, 222/2, 240, 241, 245, 246, 249, 250, 454 и 455/1, који је планским документом уписан као грађевинско земљиште.

У циљу коришћења наведеног земљишта у пољопривредне сврхе, Градско веће града Смедерева је дана 21.12.2017. донело Одлуку о расписивању јавног Огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву који је објављен у локалном листу "Наше новине" дана 27.12.2017. године, на огласној табли Градске управе града Смедерева, месним канцеларијама и на веб страни.

Дана 16.01.2018. године је одржано јавно надметање за избор најповољнијег понуђача за давање у закуп наведеног неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева.

            Комисија за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву је констатовала, да је по објављенoм Огласу за јавно надметање пристигла једна понуда и то понуда Николе Ђокића из Рибара бб, Јагодина који је Комисији доставио документацију предвиђену Одлуком о расписивању јавног  огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта и то: формулар за пријављивање и понуду, доказ о уплати депозита, фотокопију личне карте оверену код јавног бележника УОП-II:363-2018 од 11.01.2018. године, оригинал потврду о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава број 320-2-5/2018-37 од 08.01.2018. године, фотокопију картице текућег рачуна и изјаву о прихватању свих услова из Огласа. Комисија је на основу наведене документације, а у складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту утврдила, да је пристигла понуда благовремена и потпуна и да је уплаћен  депозит у износу од 923.342,00 динара.

           У поступку отварања писаних понуда, Никола Ђокић из Рибара бб, Јагодина ЈМБГ 2205992722221, понудио је закупнину у износу од 41.727,00 динара по хектару.

Комисија за спровођење поступка давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву је констатовала, да је за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у граду Смедереву, најдуже до једне године, комплекса парцела у укупној површини од 112 ха 26 а и 32 м² уписаним у лист непокретности број 15221 КО Смедерево и то катастарске парцеле број: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 221/1, 222/2, 240, 241, 245, 246, 249, 250, 454 и  455/1 , најповољнија  и једина понуда  Николе Ђокића  из Рибара бб, Јагодина.

 

На основу изложеног,одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

 

Ову Одлуку објавити и на огласној табли Градске управе града Смедерева и сајту Града.         

Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Градском већу града Смедерева  у року од 15 дана од дана пријема Одлуке.

 

 

Број: 320-125/2018-07

У Смедереву, 18.јануара 2018. године   

                                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                                     ГРАДA СМЕДЕРЕВA

                                                                                                                      __________________

                                                                                                 др ЈаснаАврамовић