Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОДЛУКА о поништавању Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-206/2017-07 од 26. децембра 2017. године

На основу члана 45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст) а у вези са чланом 15. и чланом 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист града Смедерева", број 5/2015-пречишћен текст и 6/2017),

 

            Градско веће града Смедерева, на седници одржаној дана  ____   2018. године, донело је

ОДЛУКУ

 

о поништавању Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-206/2017-07 од           26. децембра 2017. године и поништавању расписаног и објављеног Огласа за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/101 КО Смедерево у јавној својини града Смедерева

 

           

            1. Поништава се Одлука о расписивању јавног огласа за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/101 КО Смедерево донета на седници Градског већа града Смедерева одржаној 26. децембра 2017. године под бројем 463-206/2017-07.

 

            2. Поништава се расписани Оглас за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/101 КО Смедерево у јавној својини града Смедерева, објављен у листу „Наше новине" у броју 308 од 27. децембра 2017. године и у електронском облику путем интернета на сајту града Смедерева 27. децембра 2017. године.

 

            3. Ову Одлуку објавити у листу „Наше новине" и у електронском облику путем интернета на сајту града Смедерева.

 

 

            4. Одлуку у препису доставити: Комисији за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ради изградње, Градском правобранилаштву града Смедерева, Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, документацији и архиви.

 

  

            Број: 463-206/2017-07

У Смедереву, 23. јануара 2018. године     

 

                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

                                                                                                            ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                             др. Јасна Аврамовић