Седми позоришни фестивал ТЕАТАР У ТВРЂАВИ Делегација Олимпијског комитета Србије у посети Смедереву Дунав филм фест Смедерево 2020 Отказана манифестација Смедеревска јесен Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде


ОДЛУКА о спровођењу комасације на деловима катастарске општине Осипаоница(Град Смедерево)

       На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон) ,члана 14. став 1. тачка 9. и члана 19. став 1. тачка 24. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст),

 

Скупштина града Смедерева, на 24. седници одржаној 16. децембра 2019. године, донела jе

  

  

О Д Л У К У

о спровођењу комасације на деловима катастарске општине Осипаоница

(Град Смедерево)   

  

  

Члан 1.

  

            Одређује се спровођење комасације земљишта на подручју катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево).

  

Члан 2.

  

            Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом подручју које обухвата делове катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево), (пољопривредно, шумско, грађевинско ), у укупној површини од 2631 хектар.

            Границе комасационог подручја из става 1. овог члана описане су у Програму комасације која обухвата делове катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево).

 

  

Члан 3.

 

            Разлози за комасацију делова катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево) су:

-          потребе груписања уситњених катастарских парцела власника пољопривредног земљишта (чија је просечна величина 0.3560 ха), као и груписање државног земљишта;

-          пројектовање нове мреже пољских путева у складу са техничким решењем путева првог и другог реда, канала и пољозаштитних појасева и рекултивације површина старих пољских путева;

-          изградња пољозаштитних шумских појасева;

-          исправљање и проширење граница грађевинског рејона;

-          реализација пројеката система за наводњавање и одводњавање пољопривредног земљишта, који су утврђени за комасационо подручје;

-          решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра непокретности.

  

Члан 4.

  

            Учесници комасације су власници, односно корисници земљишта која су обухваћена комасационом масом и сва друга лица која на тим земљиштима имају стварна права или на закону заснован правни интерес.

            Власници, односно корисници земљишта на подручју на којем се врши комасација земљишта морају дозволити приступ на своје земљиште стручњацима геодетских, водних, пољопривредних и других организација, ради обављања радова у вези уређења земљишта у поступку комасације.

2.

  

Члан 5.

  

  

Комасацију земљишта, на основу Одлуке о спровођењу комасације на деловима катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево), спроводи Комисија за спровођење комасације, коју посебним решењем образује Скупштина града Смедерева. 

 

  

Члан 6.

  

Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи Одељење  Градске управе града Смедерева надлежно за финансије.

  

  

Члан 7.

  

            Од дана објављивања Одлуке о спровођењу комасације на деловима катастарске  општине Осипаоница (Град Смедерево) у „Службеном листу града Смедерева", не може се вршити изградња објеката и подизање вишегодишњих засада и усева у комасационом подручју.

            Власник, односно корисник земљишта нема право накнаде за улагање у објекат или вишегодишњи засад и усев на земљишту из претходног става уколико је та улагања извршио после дана објављивања одлуке о спровођењу комасације.

 

  

Члан 8.

  

            Поступак комасације на територији делова катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево) спроводиће се на основу Закона о пољопривредном земљишту, Програма комасације за подручје које обухвата делове катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево) и у складу са Начелима комасације које ће донети Скупштина града Смедерева.

  

  

Члан 9.

  

            Након објављивања Одлуке о спровођењу комасације на деловима катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево), Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Смедерево извршиће у катастру непокретности забележбу покретања поступка комасације.

 

Члан 10.

  

            Комасација на деловима катастарске општине Осипаоница (Град Смедерево) финансираће се из средстава Града Смедерева и из других доступних извора.

  

  

Члан 11.

  

            Ова Одлука се сматра достављеном свим власницима и корисницима земљишта у комасационом подручју и другим лицима која на тим земљиштима имају стварна права и на закону заснован правни интерес, даном објављивања у „Службеном листу града Смедерева".

3.

 

            Ова Одлука ће се истаћи и на огласној табли Градске управе и месних канцеларија на подручју града Смедерева.

  

Члан 12.

  

      Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева".

                                           

 

 

Број 320-856/2019-07

У Смедереву, 16. децембра 2019. године

 

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

 

Тачност преписа оверава:                                                           Бојан Теофиловић, с.р.

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Милица Врачар