Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI - HALE U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA POSTUPKOM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor od posebnog značaja za Grad, na osnovu tačke 2. Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 361-233/2015-07 od 18.01.2019. godine, objavljuje

 

O G L A S

ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI - HALE U JAVNOJ SVOJINI

GRADA SMEDEREVA POSTUPKOM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

  

  

PREDMET OGLASA: Hala u javnoj svojini grada Smedereva, ukupne neto površine 4.158,30m koja se  sastoji se od proizvodnog dela površine 2.557,00m2, upravno - administrativnog dela površine 345,00m2 i dva aneksa površine 1.154,64 m2 i 101,66m2. Hala se nalazi na katastarskoj parceli broj 233/70 KO Smederevo i daje se u zakup u viđenom stanju. 

DELATNOST KOJA SE MOŽE OBAVLjATI U HALI: Proizvodnja, prerada, skladištenje i distribucija prehrambenih proizvoda.

ROK TRAJANjA ZAKUPA: 5 (pet) godina počev od dana potpisivanja ugovora. Izabrani ponuđač u obavezi je da sa gradom Smederevom zaključi ugovor o zakupu nepokretnosti - hale koja je predmet ovog oglasa u roku od 15 dana od dana prijema poziva zakupodavca - grada Smedereva da zaključi ugovor. 

POČETNA, ODNOSNO NAJNIŽA VISINA MESEČNE ZAKUPNINE: 12.474,90 (i slovima: dvanaesthiljadačetristosedamdesetčetiri i 90/100) evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Na mesečni iznos zakupnine koji je postignut po sprovedenom postupku prikupljanja pismenih ponuda, obračunaće se porez na dodatu vrednost, osim ukoliko je zakonom ili podzakonskim aktom propisano drugačije.  

U mesečni iznos zakupnine hale nisu uračunati troškovi tekućeg održavanja hale, osiguranja, troškovi grejanja, utroška električne energije, gasa, vode, usluge iznošenja smeća, PTT usluge, komunalne takse i slično, što je u obavezi da snosi zakupac. Zakupnina se obračunava od momenta uvođenja zakupca u posed hale.

PRAVO UČEŠĆA: Pravo učešća po ovom Oglasu imaju sva pravna lica registrovana kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, za obavljanje delatnosti utvrđene ovim Oglasom, izuzev:

- lica koja su u nekom od prethodnih postupaka ponudila, odnosno izlicitirala najviši iznos zakupnine, a potom odustala od zaključenja ugovora o zakupu ili ugovor otkazala pre isteka ugovorenog roka, u roku od godinu dana od dana odustanka od zaključenja ugovora, odnosno od dana otkaza ugovora i

- lica (zakupci i korisnici) koja nisu izmirila dugovanja po osnovu zakupa, odnosno korišćenja nepokretnosti odnosno poslovnog prostora u javnoj svojini grada Smedereva.

Pravno lice u momentu potpisivanja ugovora, mora imati registrovano sedište u Smederevu.

OBAVEZA BUDUĆEG ZAKUPCA: Budući zakupac je obavezan da zaposli i obuči najmanje 100 (sto) radnika za rad u hali, u roku koji će biti utvrđen ugovorom o zakupu hale.     

UPLATA DEPOZITA: Podnosilac ponude je obavezan da uplati depozit u iznosu od 12.474,90 (i slovima: dvanaesthiljadačetristosedamdesetčetiri i 90/100) evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Depozit se uplaćuje na račun Gradske uprave Smederevo - depoziti,  broj  računa: 840-1089804-04 sa pozivom na broj 742  142, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz pismenu ponudu. Učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda depozit se vraća u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup hale najpovoljnijem ponuđaču. Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena, iznos depozita uračunava se u zakupninu. Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita, ako odustane od zakupa hale ili u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema poziva zakupodavca, ne zaključi ugovor o zakupu hale.

PISMENA PONUDA MORA DA SADRŽI:

- naziv i sedište pravnog lica, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, ponuđeni mesečni iznos zakupnine u evrima u fiksnom iznosu koji je isti ili veći od  početnog iznosa utvrđenog ovim oglasom, delatnost koju bi obavljao u hali u skladu sa namenom iz ovog Oglasa, izjavu da je saglasan da zaposli i obuči najmanje 100 (sto) radnika za rad u hali, dokaz o uplati depozita, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita ukoliko ponuda nije prihvaćena kao najpovoljnija i dokaz da je podnosilac ponude izmirio zakupninu ukoliko je već zakupac nepokretnosti odnosno poslovnog prostora u javnoj svojini grada Smedereva.

OPŠTI USLOVI OGLASA:

-  Pismene ponude podnose se u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Ponuda za zakup nepokretnosti -  hale - Ne otvarati", na adresu Gradska uprava grada Smedereva, Komisija za poslovni prostor od posebnog značaja za Grad, Ulica omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

-  Blagovremenom ponudom smatraće se ponuda koja je primljena i zavedena na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva do dana 07. februara  2019. godine do 1530 časova.

- Otvaranje pismenih ponuda obaviće se dana 11. februara 2019. godine u Skupštinskoj sali grada Smedereva sa početkom u 1200 časova.

- Neblagovremena ponuda je ponuda koja je podneta po isteku roka za podnošenje ponuda utvrđenog ovim oglasom.

- Nepotuna ponuda je ponuda koja ne sadrži sve što je propisano ovim oglasom, odnosno ne sadrži sve podatke predviđene ovim oglasom ili su podaci dati suprotno ovom oglasu.

-  Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati i iste će biti odbačene.       

- Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene mesečne zakupnine izražene u evrima.

- Podnosilac ponude može izvršiti uvid u dokumentaciju u vezi sa halom svakog radnog dana u vreme trajanja ovog oglasa, u periodu od 800 do 1500 časova, u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, kancelarija broj 38.

-  Hala se može razgledati svakog radnog dana u vreme trajanja oglasa u periodu od 800 do 1500 časova.

-  Postupak davanja u zakup nepokretnosti - hale koja je predmet ovog oglasa, sprovodi Komisija za poslovni prostor od posebnog značaja za Grad obrazovana Rešenjem Gradskog veća grada Smedereva broj 361-198/2018-07 od 21. decembra 2018. godine. Na postupak sprovođenja ovog oglasa primenjivaće se odredbe Uredbe i Odluke koje regulišu predmetnu materiju davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini.

NAPOMENA:

- Gradsko veće grada Smedereva zadržava pravo da odustane od izbora ponuđača u svakoj fazi postupka.   

 

-  Sve informacije se mogu dobiti na telefon: 064/844-9165 i 026/672-724, lok. 1636.