... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева бр. 361-153/2018-07 од 12.10.2018. године  расписује:

О  Г  Л  А  С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

       1.  ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У КОЛАРИМА:

              - површине 77,50м2, који се налази у згради старе Општине Колари у приземљу, на кат. парц. бр. 812/2, уписаној у листу непокретности број 1445 КО Колари.                      

            НАМЕНА: Трговинска и угоститељска делатност    

            Почетни месечни износ закупнине је 10.462,50 динара.    

 

       2.  ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У КУЛИЧУ:

              - површине 59,00м2, који се налази у згради Дома културе у приземљу, на катастарској парцели број 1138/2 , уписаној у листу непокретности број 337 КО Кулич.

             НАМЕНА: Трговинска и угоститељска делатност

             Почетни месечни износ закупнине  је 7.965,00 динара.

              

                                                                      У с л о в и:

 

            Пословни простори се дају у закуп у виђеном стању, на период од 3 (три) године.

            Право учешћа у поступку давања у закуп пословних простора имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини две почетне месечне закупнине, изузев:

-  лица која су у неком од претходних поступака понудила односно излицитирала највиши износ закупнине, а потом одустала од закључења уговора о закупу или уговор отказала пре истека уговореног рока, у року од годину дана од дана одустанка од закључења уговора, односно од дана отказа уговора и

- лица (закупци и корисници) која нису измирила дуговања по основу закупа односно коришћења пословног простора чији је власник, односно корисник град Смедерево.

            Депозит се уплаћује на рачун Градске управе Смедерева - депозит, рачун број 840-1089804-04, са позивом на број 97 16-742142, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду.

Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу.

Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину.

Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.

            Писмена понуда треба да садржи:

      1.  Висину  закупнине која се нуди изражена у фиксном износу у динарима,

      2. Делатност коју би обављао у пословном простору (делатност мора бити у складу са условима из Огласа),

      3.  Доказ о уплати депозита,

      4.  Подаци:

-  за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана;         -  за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број,  ПИБ;

- за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.

 

 

Сви учесници који се јаве на оглас морају навести у понуди број текућег или жиро рачуна на који ће се извршити повраћај депозита. Уколико је подносилац понуде већ закупац пословног простора чији је власник, односно корисник град Смедерево, потребно је да уз понуду достави доказ о измиреној закупнини.

На месечни износ закупнине коју понуђач понуди обрачунаће се порез на додату вредност по стопи од 20%.

            Критеријум којим се Комисија руководи приликом избора најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине изражене искључиво динарски у фиксном износу.

 

            Писмене понуде подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа, у затвореној коверти, са назнаком "Понуда за закуп пословног простора под редним бројем  .....  - не отварај", на адресу Градска управа града Смедерева, Комисији за пословни простор, Улица омладинска бр. 1, 11300 Смедерево.

 

            Непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују.

            Градско веће задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази поступка.

            Јавно отварање писмених понуда обавиће се 29. октобра 2018. године у Скупштинској сали  Града Смедерева, са почетком у 1300 часова.

            Све информације могу се добити на телефон 026/672-724, локал 1636, или у канцеларији број 38 у Градској управи Смедерево у периоду од 730 - 1530 сати.