Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева бр. 361-113/2016-07 од 20.6.2016. године,  расписује

 

О  Г  Л  А  С

за давање у закуп прикупљањем писмених понуда

 

 

          КАНЦЕЛАРИЈА У ПРИЗЕМЉУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ("П+1"), површине 15,15м2  у Смедереву, која се налази у Индустријској зони - Индустријски парк, на кат. парц. бр. 233/60 КО Смедерево (иза ПКЦ хале). Канцеларија је у приземљу са десне стране од главног улаза у пословну зграду.             

            НАМЕНА: канцеларијски простор    

            Почетни месечни износ закупнине је 3.130,00 динара.

 

                                                                                          У с л о в и

 

            Канцеларија  се даје у закуп у виђеном стању, на период од 1 (једне) године.

            Право учешћа у поступку давања у закуп пословног простора (канцеларија) имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини две почетне месечне закупнине, изузев:

- лица која су у неком од претходних поступака понудила односно излицитирала највиши износ закупнине, а потом одустала од закључења уговора о закупу или уговор отказала пре истека уговореног рока, у року од годину дана од дана одустанка од закључења уговора, односно од дана отказа уговора и

- лица (закупци и корисници) која нису измирила дуговања по основу закупа односно коришћења пословног простора чији је корисник град Смедерево.

            Депозит се уплаћује на рачун Скупштине града Смедерева – евидентни рачун број  840-231845-83 са назнаком “депозит”, са позивом на број 97 16-092, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду. Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу. Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.

            Писмена понуда треба да садржи: износ закупнине која се нуди изражен фиксно у динарима, делатност коју би обављао у пословном простору (делатност мора бити у складу са условима из Огласа), доказ о уплати депозита,  за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита. Уколико је подносилац понуде већ закупац пословног простора чији је корисник град Смедерево потребно је да уз понуду достави доказ да је измирио закупнину.

          Критеријум којим се Комисија руководи приликом предлагања најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине изражене искључиво у фиксном износу.

            Писмене понуде подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа, у затвореној коверти, са назнаком "ПОНУДА за закуп пословног простора (канцеларија) у Индустријској зони - НЕ ОТВАРАЈ", на адресу Градска управа града Смедерева, Комисији за пословни простор, Улица Омладинска бр. 1, 11300 Смедерево.

            Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

            Градско веће задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази поступка.

            Јавно отварање писмених понуда обавиће се 7. октобра 2016. године у Скупштинској сали Града Смедерева, са почетком у 13:00 часова.

           Све информације могу се добити на телефон 026/672-724, локал 1636, или у канцеларији број 38 у Градској управи Смедерево у периоду од 7,30 – 15,30 сати.