Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - 4 (ЧЕТИРИ) СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

   На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), чланова 2.,17. и 18. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник Републике Србије", број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), чланова 3. и 4.  Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен текст, 9/2015 и 11/2016) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 12/2016 - пречишћен текст),

 

Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној 11. октобра 2017. године, објављује

О Г Л А С

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - 4 (ЧЕТИРИ) СТАНА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

  

1.

  

Град Смедерево прибавља у јавну својину Града, непокретности - 4 (четири) стана, ради реализације Одлуке о неопходности исељења са Планом пресељења ради изградње пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до индустријске луке („Службени лист града Смедерева", број 8/2017). 

Предмет прибављања су непокретности - станови, који су усељиви и који испуњавају услове према критеријуму просторних услова, опремљености стана основним инсталацијама, конструктивне сигурности и безбедности, као и заштите од спољних климатских утицаја и задовољења основних хигијенских услова становања и који се налазе у насељеном месту Смедерево.

Предмет прибављања су станови селедеће структуре и површине:

 

-  један трособан, троипособан или четворoсобан стан нето корисне стамбене површине од 64 м2 до 86 м2,

 

- један двоипособан, трособан или троипособан стан нето корисне стамбене површине од 56 м2 до 77 м2,

 

- један једноипособан, двособан или двоипособан стан нето корисне стамбене површине од 40 м2 до 56 м2  и

 

- један једнособан, једноипособан или двособан стан нето корисне стамбене површине од 30 м2 до 48 м2.

2.

  

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

1) доказ о праву својине на непокретности која је предмет прибављања у јавну својину града Смедерева и која је уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима без уписаних терета;

2) писану изјаву власника непокретности која се нуди да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке, оверену код надлежног органа.

3) доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго).

 

3.

  

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена по метру квадратном (м2).

Највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља у јавну својину града Смедерева утврђује се у висини тржишне вредности предметне непокретности утврђене на основу акта Министарства финансија - Пореске управе Смедерево изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

4.

  

Право учешћа у поступку прибављања непокретности у јавну својину града Смедерева имају: физичка и правна лица која су власници непокретности, ближе описане у тачки 1. овог Огласа.

Писмена понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

            Писмена понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

 

5.

  

            Писмена понуда мора да садржи: број катастарске парцеле на којој се налази непокретност - стан који је предмет понуде, структуру и површину стана који се нуди, број листа непокретности у којем је непокретност - стан уписан, корисну површину стана и цену по метру кавадратном (м²), која се накнадно не може мењати, изражену у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

6.

  

Писмена понуда на Оглас са траженом документацијом може се предати непосредно на писарници Градске управе града Смедерева или путем поште на адресу Град Смедерево, Градска управа града Смедерева, Улица омладинска број 1, у затвореној коверти на чијој предњој страни пише „за Комисију за спровођење поступка прибављања непoкретности - 4 (четири) стана у јавну својину града Смедерева, прикупљањем писмених понуда у насељеном месту Смедерево", са назнаком „ ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ".

На задњој страни уписати: име, презиме и адресу, односно назив и седиште подносиоца понуде и контакт телефон.

Заједно са писменом понудом на Оглас доставља се наведена документација.

  

7.

  

Рок за достављање писмених понуда је 30 дана од дана објављивања Огласа на званичној интернет станици Града Смедерева и у листу који се дистрибуира на целој територији града Смедерева. Уколико крајњи рок падне у нерадни дан или дан државног празника, крајњи рок за достављање понуда се помера на први радни дан.

Понуде  које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно објављеном Огласу.

Отварање писмених понуда ће се обавити дана 15.1.2018. године, у просторијама Градске управе града Смедеревa, са почетком у 12 часова.

Отварање понуда спровешће Комисија за спровођење поступка прибављања непoкретности - 4 (четири) стана у јавну својину града Смедерева, прикупљањем писмених понуда у насељеном месту Смедерево.

Услови за спровођење поступка, односно разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи јавном отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Неблаговремене, односно непотпуне понуде ће се одбацити.

  

8.

  

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда доноси Скупштина града Смедерева.

 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева закључују лице које је одлуком Скупштине града Смедерева изабрано као најповољнији понуђач и градоначелник града Смедерева у року од 30 дана од дана доношења Одлуке.

Ако лице које је Одлуком Скупштине града изабрано за најповољнијег понуђача не приступи закључењу уговора из става 2. ове тачке, Скупштина града Смедерева ће поништити Одлуку из става 1. ове тачке.

 

9.

  

Оглас објавити у листу „Наше новине" и на званичној интернет страници града Смедерева.

Сва ближа обавештења и информације у вези Огласа могу се добити у Градској управи града Смедерева на телефон 026/672-724 локал 16-57.

  

  

Број 020-143/2017-07

У Смедереву, 11. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Тачност преписа оверава:                                                       Богољуб Спасојевић, с.р.

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Милица Врачар