Srećni novogodišnji i božićni praznici Identifikacija napuštenog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu Dan smederevskog sporta Zvonar bogorodičine crkve Godišnje savetovanje pčelara


OGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - STANA ILI KUĆE U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

 

   Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr.zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), člana 2.,17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (,,Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018), člana 3. i člana 4. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2015 - prečišćen tekst, 9/2015, 11/2016, 5/2018 i 1/2019), i člana 19. stav 1. tačka 22. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada", broj 2/2019 - prečišćen tekst),

 

Skupština grada Smedereva, na 20. sednici održanoj 24. juna 2019. godine, objavljuje

 

O G L A S

ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - STANA ILI KUĆE U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

  

  

1.

  

Grad Smederevo pribavlja u javnu svojinu Grada stan ili kuću, radi otklanjanja posledica elementarne nepogode - klizišta u Dunavskoj ulici u Smederevu.

Predmet pribavljanja je nepokretnost - stan ili kuća, korisne površine oko 30m2, koja je odmah useljiva i koja ispunjava uslove prema kriterijumu prostornih uslova, opremljenosti stana osnovnim instalacijama, konstruktivne sigurnosti i bezbednosti, kao i zaštite od spoljnih klimatskih uticaja i zadovoljenja osnovnih higijenskih uslova stanovanja i koja se nalazi u naseljenom mestu Smederevo, a čija procenjena tržišna vrednost ne prelazi 3.000.000,00 dinara (i slovima: trimiliona) dinara.

 

2.

  

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi:

1) dokaz o pravu svojine na nepokretnosti koja je predmet pribavljanja u javnu svojinu grada Smedereva i koja je upisana u odgovarajuću javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima bez upisanih tereta;

2) pisanu izjavu vlasnika nepokretnosti koja se nudi da na istoj ne postoje prava trećih lica, da nije opterećena teretima, da nije pod sporom, niti pod zabranom raspolaganja, da nije predmet teretnog ili besteretnog pravnog posla niti ugovora o doživotnom izdržavanju i da ne postoje druge smetnje za prenos prava svojine, kao i izjavu da ukoliko se utvrdi da na nepokretnosti koja se nudi postoji bilo kakav teret, prodavac se obavezuje da ga otkloni o svom trošku, odnosno da kupcu pruži zaštitu od evikcije i snosi svu odgovornost za eventualne pravne nedostatke, overenu kod nadležnog organa.

3) dokaz da su izmireni svi troškovi korišćenja nepokretnosti koja se nudi (utrošena električna energija, komunalije, porez na imovinu i drugo).

 

  

3.

  

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena cena po metru kvadratnom (m2).

Početna, odnosno najviša kupoprodajna cena nepokretnosti koja se pribavlja u javnu svojinu grada Smedereva utvrđuje se u odnosu na visinu tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti utvrđene na osnovu akta Ministarstva finansija - Poreske uprave Smederevo ili drugog nadležnog organa, ili licenciranog procenitelja kojim je izvršena procena tržišne vrednosti nepokretnosti izražene u evrima, s tim što se isplata vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

4.

  

Pravo učešća u postupku pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Smedereva imaju: fizička i pravna lica koja su vlasnici nepokretnosti, bliže opisane u tački 1. ovog oglasa.

Pismena ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, broj telefona i mora biti potpisana, a ako je to lice preduzetnik uz ponudu se prilaže originalni izvod iz registra privrednih subjekata ili potvrda da je preduzetnik upisan u odgovarajući registar, sve ne starije od 30 dana.

            Pismena ponuda pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica. Uz ponudu pravnog lica prilaže se originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno lice ne stariji od 30 dana .

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

  

5.

           

Pismena ponuda mora da sadrži: broj katastarske parcele na kojoj se nalazi nepokretnost - stan ili kuća koja je predmet ponude, broj lista nepokretnosti u kojem je nepokretnost - stan ili kuća upisana, korisnu površinu stana i cenu po metru kvadratnom /m²/ (koja se naknadno ne može menjati), izraženu u evrima, s tim što se isplata vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate.

 

6.

 

Pismena ponuda na oglas sa traženom dokumentacijom može se predati neposredno na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva ili putem pošte na adresu Grad Smederevo, Gradska uprava grada Smedereva, ul. Omladinska broj 1, u zatvorenoj koverti na čijoj prednjoj strani piše „za Komisiju za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Smedereva, prikupljanjem pismenih ponuda u naseljenom mestu Smederevo", sa naznakom „ PONUDA - NE OTVARATI".

Na zadnjoj strani upisati:

ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sedište podnosioca ponude i kontakt telefon.

Zajedno sa pismenom ponudom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

  

  

  

7.

 

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 30 dana od dana objavljivanja oglasa na zvaničnoj internet stanici grada Smedereva i u listu koji se distribuira na celoj teritoriji grada Smedereva. Ukoliko krajnji rok padne u neradni dan ili dan državnog praznika, krajnji rok za dostavljanje ponuda se pomera na prvi radni dan.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim.

Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano oglasom, ako nisu priložene sve isprave kako je to predviđeno oglasom, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno objavljenom oglasu.

Otvaranje pismenih ponuda će se obaviti dana 29. jula 2019. godine, u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, sa početkom u 12 časova.

Otvaranje ponuda sprovešće Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Smedereva, prikupljanjem pismenih ponuda u naseljenom mestu Smederevo.

Uslovi za sprovođenje postupka, odnosno razmatranja pismenih ponuda su ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune ponude ne pristupi javnom otvaranju pismenih ponuda, smatraće se da je odustao od ponude.

Neblagovremene, odnosno nepotpune ponude će se odbaciti.

  

8.

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda donosi Skupština grada Smedereva.

 Ugovor o pribavljanju nepokretnosti - stana ili kuće u javnu svojinu grada Smedereva zaključuju lice koje je odlukom Skupštine grada Smedereva izabrano kao najpovoljniji ponuđač i gradonačelnik grada Smedereva u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Ako lice koje je Odlukom Skupštine grada izabrano za najpovoljnijeg ponuđača ne pristupi zaključenju Ugovora iz stava 2. ove tačke, Skupština grada Smedereva će poništiti Odluku iz stava 1. ove tačke.

 

9.

 

Oglas objaviti u listu „Naše novine" i na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva.

 

Sva bliža obaveštenja u vezi oglasa i informacije u vezi oglasa mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Smedereva na telefon 026/672-724 lokal 1609.

 

Broj 463-42/2019-07

U Smederevu, 24. juna 2019. godine

SKUPŠTINA GRADA SMEDEREVA

                                                          PREDSEDNIK                                                            

                                                              SKUPŠTINE GRADA

Tačnost prepisa overava:                                                             Bogoljub Spasojević, s.r.

SEKRETAR SKUPŠTINE

Milica Vračar