ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ О ФИНАНСИРАЊУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ Одобрен пројекат у оквиру грант шеме Програма Еxцханге 5 ... ... Санација дивљих депонија


ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - ЗАСЕБНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ ПРОСТОРА У СКЛОПУ ДРУГОГ ОБЈЕКТА ПОВРШИНЕ ОКО 250 М2 У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Н А Ц Р Т  

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 2.,17. и 18. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 3. и 4.  Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен текст, 9/2015 и 11/2016) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016-пречишћен текст),

 

 Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној 11. октобра 2017. године, објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ - ЗАСЕБНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ ПРОСТОРА У СКЛОПУ ДРУГОГ ОБЈЕКТА ПОВРШИНЕ

 ОКО 250 М2 У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА,

 ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

  

1.

Град Смедерево прибавља у јавну својину Града, засебни објекат или простор у склопу другог објекта површине око 250m2, који се налази на територији Месне заједнице ''Доњи град'', у простору највеће густине становања и да уз парцелу на којој је објекат постоји површина на којој би могао да се формира припадајући простор за игру деце на отвореном, а што је предвиђено Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу (''Службени гласник Републике Србије'', број 50/94 и 6/96). 

   Локација простора треба да буде у приземљу, да има приступ са две стране, да је прикључен на јавну мрежу водовода, канализације и грејања, да има природно осветљење и проветравање и механичко проветравање, уколико природно није довољно.

   Диспозиција простора као и функционална организација истог треба да омогући, да уколико простор у потпуности не испуњава прописане услове за наведену намену, да се адаптацијом може привести намени, а све у складу са условима прописаним Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу (''Службени гласник Републике Србије'', број 50/94 и 6/96). 

 

2.

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

1) доказ о праву својине на непокретности која је предмет прибављања у јавну својину града Смедерева и која је уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима без уписаних терета на простору;

2) писану изјаву власника непокретности која се нуди да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке, оверену код надлежног органа.

3) доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго).

 

3.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена по (метру квадратном) м2.

Највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља у јавну својину града Смедерева утврђује се у висини тржишне вредности предметне непокретности утврђене на основу акта Министарства финансија - Пореске управе Смедерево, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

4.

Право учешћа у поступку прибављања непокретности у јавну својину града Смедерева имају: физичка и правна лица која су власници непокретности, ближе описане у тачки 1. овог Огласа.

Писмена понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

            Писмена понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште, број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

У случајевима када непокретност - простор нуди Агенција за промет непокретностима, уз пријаву су дужни приложити пуномоћје власника непокретности оверено код надлежног органа.

 

5.

            Писмена понуда мора да садржи: број катастарске парцеле на којој се налази непокретност - простор која је предмет прибављања, број листа непокретности у којем је непокретност - засебни објекат или простор у склопу другог објекта уписан, корисну површину засебног објекта или простора у склопу другог објекта и цену по (метру квадратном) м², која се накнадно не може мењати, изражену у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.

 

6.

Писмена понуда на Оглас са траженом документацијом може се предати непосредно на писарници Градске управе града Смедерева или путем поште на адресу Град Смедерево, Градска управа града Смедерева, улица Омладинска број 1, у затвореној коверти на чијој предњој страни пише „за Комисију за спровођење поступка прибављања непoкретности у јавну својину града Смедерева, прикупљањем писмених понуда у К.О. Смедерево", са назнаком „ ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ".

На задњој страни уписати:

име, презиме и адресу, односно назив и седиште подносиоца понуде и контакт телефон.

Заједно са писменом понудом на Оглас доставља се наведена документација.

7.

Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана објављивања Огласа на званичној интернет станици Града Смедерева и у листу који се дистрибуира на целој територији града Смедерева. Уколико крајњи рок падне у нерадни дан или дан државног празника, крајњи рок за достављање понуде се помера на први радни дан.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно објављеном Огласу.

Отварање писмених понуда ће се обавити дана 06.11.2017. године, у просторијама Градске управе града Смедерево, са почетком у 12 часова.

Отварање понуда спровешће Комисија за спровођење поступка прибављања непoкретности у јавну својину града Смедерева, прикупљањем писмених понуда у К.О. Смедерево.

Услови за спровођење поступка, односно разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи јавном отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Неблаговремене, односно непотпуне понуде ће се одбацити.

  

8.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда доноси Скупштина града Смедерева.

 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева закључују лице које је одлуком Скупштине града Смедерева изабрано као најповољнији понуђач и градоначелник града Смедерева у року од 30 дана од дана правноснажности Одлуке.

Ако лице које је Одлуком Скупштине града изабрано за најповољнијег понуђача не приступи закључењу уговора из става 2. ове тачке, Скупштина града Смедерева ће поништити Одлуку из става 1. ове тачке.

 

9.

Оглас објавити у листу „Наше новине" и на званичној интернет страници града Смедерева.

Сва ближа обавештења и информације у вези Огласа, а самим тим и о условима превиђеним Правилником о ближим условима за почетак рада и обављања делатности установа за децу („Службени гласник Републике Србије", број 50/94 и 6/96) могу се добити у Градској управи града Смедерева на телефон  026/ 672-724 локал 16-78.

 

        Број: 463-133/2017-07

У Смедереву, 11. октобра 2017. године                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                 Богољуб Спасојевић